Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Õiglase töö ja majanduskasvu teemaline sotsiaaltippkohtumine: Euroopa sotsiaalse mõõtme tugevdamine

Brüssel, 16. november 2017

17. novembril võõrustavad president Juncker ja Rootsi peaminister Stefan Löfven ühiselt ELi juhte esimesel ELi sotsiaaltippkohtumisel viimase 20 aasta jooksul.

Rootsis Göteborgis toimuv sotsiaaltippkohtumine toob kokku ELi institutsioonide juhid, ELi riigipead ja valitsusjuhid, sotsiaalpartnerid ja muud peamised sidusrühmad, et pidada avatud arutelu selle üle, kuidas edendada Euroopa Liidus õiglast tööd ja majanduskasvu.

Tippkohtumisel kuulutavad Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon ühiselt välja Euroopa sotsiaalõiguste samba, mida president Juncker tutvustas esimest korda oma 2015. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus ja mida komisjon esitles 2017. aasta aprillis. Sellega kinnitavad ELi juhid oma ühiseid püüdlusi suhtuda täie tõsidusega samba kohaselt ettenähtud 20 põhimõttesse ja õigusesse ning neid edendada.

Lisaks sellele arutavad juhid töölõunal hariduse ja kultuuri tulevikku. Kõigest kahe päeva eest esitas Euroopa komisjon oma visiooni sellest, kuidas luua aastaks 2025 Euroopa haridusruum.

President Juncker ütles sotsiaaltippkohtumise eel: „Euroopa on aeglaselt toibumas aastaid kestnud majanduskriisist, kuid ta ei ole veel ületanud viimaste põlvkondade suurimat sotsiaalkriisi. Meie ees on sellised probleemid nagu noorte töötus, ebavõrdsus ja muutuv töökeskkond. Göteborgis avaneb meile ainulaadne võimalus otsida ühiseid lahendusi. See peaks olema pöördeline hetk: kuulutades välja Euroopa sotsiaalõiguste samba, kinnitame oma ühist pühendumust kaitsta õigust võrdõiguslikkusele, õiglusele ja võimalustele. Me kõik toetame neid õigusi ja need kehtivad kõikide kodanike suhtes. See peab olema esimene samm paljudest meie valitud suunas.

Rootsi peaminister Stefan Löfven lisas: „Sotsiaaltippkohtumise eesmärk on parandada inimeste igapäevaelu: peame arutama selle üle, kuidas tagada inimeste juurdepääs tööturule, kindlustada õiglane töö ja inimväärsed töötingimused kõikides liikmesriikides ning aidata inimesi üleminekul tuleviku töökohtadele. Sotsiaaltippkohtumine on selge märk sellest, et me seame kodanike huvid ELi tegevuskava keskmesse.

Sotsiaaltippkohtumine keskendub sellele, kuidas kasutada kõige paremini ära uusi võimalusi ning lahendada tööturgude ja hoolekandemudelite praegusi ja tulevasi ühiseid probleeme. Toetudes iga riigi väljavaadetele ja kogemustele, aitab arutelu kujundada eurooplaste jaoks paremat tulevikku. Arutelud toimuvad kolme samaaegse töösessiooni raames. Keskendutakse järgmistele teemadele: juurdepääs tööturule, õiglased tööhõive- ja töötingimused ning ühelt töökohalt teisele ülemineku toetamine. Kohtumistest tehakse veebiülekanded, mis võimaldavad inimestel kõikjal Euroopas arutelusid jälgida.

Tippkohtumine on tähtis verstapost laiemas arutelus Euroopa tuleviku üle. Arutelu algatati Euroopa Komisjoni valge raamatuga ja president Junckeri tegevuskavaga ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks. See pakub peamistele sidusrühmadele ainulaadse ja õigeaegse võimaluse arendada ELi ja liikmesriikide sotsiaalset mõõdet.

Taustteave

Töömaailmas toimuvad kiired muutused ning üleilmastumise, digirevolutsiooni, muutuva töökorralduse ja demograafilise arenguga kaasnevad uued võimalused ja probleemid. 70 miljonil eurooplasel puuduvad põhiline kirja- ja arvutusoskus ja digitaaloskused, samas teatab 40% tööandjatest, et neil on raskusi leida majanduskasvu ja innovatsiooni kindlustamiseks vajalike oskustega töötajaid. Tänapäeval on tavaline, et inimene vahetab töökohta kuni kümme korda kogu tööelu jooksul. Üha rohkem on neid, kellel on ebatüüpiline tööleping. Lähiaastatel Euroopa elanikkond suureneb, kuid tööealine elanikkond väheneb. Kui praegune suundumus jätkub, on 2060. aastaks tööealiste eurooplaste arv vähenenud 38 miljoni võrra. Praegu on ühe pensionäri kohta neli töötavat inimest, kuid 2060. aastal kõigest kaks.

Samal ajal on majanduskriis jätnud meie ühiskonda sügava jälje, alates pikaajalisest töötusest ning lõpetades avaliku ja erasektori suure võlakoormaga mitmel pool Euroopas. Tänu otsusekindlale tegutsemisele kõikidel tasanditel on ELi majandus nüüd taas stabiilsem. Siiski on sotsiaalne ebavõrdsus endiselt suur ja paljud probleemid vajavad veel lahendamist, nagu tüüpilise ja ebatüüpilise töölepinguga töötajate sotsiaalkaitse erinevus, sooline palgalõhe ning puudega inimeste ja teiste haavatavate elanikkonnarühmade ebavõrdne juurdepääs kaupadele ja teenustele. Samuti on küsitav, kas turgude ja ühiskonna avatusega kaasnevad uuendused, tehnoloogilised muutused ning hüved ja koormus jaotuvad ühiskonnas ühtlaselt.

Arutelu Euroopa tuleviku üle ning Euroopa Liidu ja liikmesriikide vajadus vastata paremini kodanike ootustele ja saavutada tulemusi kõikide eurooplaste jaoks on ELi tegevuskava keskmes. Pärast Bratislava kohtumist 16. septembril 2016 ja Valletta kohtumist 3. veebruaril 2017 kinnitati ELi juhtide poolt Rooma kohtumisel 25. märtsil 2017 vastu võetud deklaratsioonis: „Järgmise kümne aasta jooksul soovime näha liitu, mis on turvaline ja kaitstud, jõukas, konkurentsivõimeline, kestlik ja sotsiaalselt vastutustundlik ning millel on tahe ja suutlikkus mängida maailmas suurt rolli ja rääkida kaasa globaliseerumises. Me soovime näha liitu, mille kodanikel on uusi võimalusi kultuuriliseks ja sotsiaalseks arenguks ning majanduskasvuks.

Euroopa Komisjon tutvustas oma panust sellesse arutellu 1. märtsil 2017, esitledes valget raamatut Euroopa tuleviku kohta. 26. aprillil 2017 järgnes aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta ja tutvustati Euroopa sotsiaalõiguste sammast. Viimastel aastatel on selles valdkonnas esitatud mitu ettepanekut.

Rootsi valitsus osaleb aktiivselt arutelus Euroopa tuleviku üle ning on seadnud oma ametiaja algusest peale õiglased töötingimused, kaasava majanduskasvu, võrdsed võimalused ja hästi toimiva sotsiaalse dialoogi oma poliitilisteks prioriteetideks.

Lisateave

Õiglaste töökohtade ja majanduskasvu teemalise sotsiaaltippkohtumise veebisait

Teabelehed:

Euroopa sotsiaalõiguste samba veebisait

Ametlik dokument Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta

 

 

Lisa

Sotsiaalküsimusi käsitleva Eurobaromeetri uuringu „Euroopa tulevik“ kohaselt, mis avaldati täna, arvab kümnest eurooplasest kaheksa, et vaba turumajandus peaks käima käsikäes kõrgetasemelise sotsiaalkaitsega.

 

Joonis 1

 

Joonis 2

 

Töötust ja sotsiaalset ebavõrdsust peetakse olulisteks probleemideks

 

Joonis 3

 

Suur enamik vastanutest (66%, kuus protsendipunkti rohkem kui aasta tagasi) leiab, et EL pakub Euroopa noortele tulevikuperspektiivi

 

Joonis 4

 

Üle poole vastanutest (52%) peab võrreldava elustandardi saavutamist Euroopa tuleviku jaoks oluliseks

 

Joonis 5

IP/17/4643

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar