Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Socialt topmøde om fair job og vækst: en styrkelse af EU's sociale dimension

Bruxelles, den 16. november 2017

Den 17. November vil Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sammen med Sveriges statsminister, Stefan Löfven, være vært for det første sociale EU-topmøde i 20 år.

Formændene for EU's institutioner, EU's stats- og regeringschefer, arbejdsmarkedets parter og andre nøgleaktører samles på det sociale topmøde i Göteborg til en åben diskussion om, hvordan man fremmer fair job og vækst i EU.

På topmødet vil Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen i fællesskab præsentere den europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev omtalt for første gang af Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2015 og fremlagt af Kommissionen i april 2017. Den understreger EU-ledernes fælles tilsagn om at holde fast ved og sikre de 20 principper og rettigheder, der knæsættes i søjlen.

Over en arbejdsfrokost vil EU-lederne også drøfte fremtiden inden for uddannelse og kultur. For blot to dage siden præsenterede Europa-Kommissionen sin vision for, hvordan vi kan skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025.

Forud for det sociale topmøde udtalte kommissionsformand Jean-Claude Juncker: "Europa er langsomt ved at komme sig oven på en række år med økonomisk krise, men har endnu ikke overvundet den største sociale krise, man har set i flere generationer. Udfordringerne i forbindelse med ungdomsarbejdsløshed, ulighed og et arbejdsmarked i forandring er fælles for os alle. I Göteborg har vi en enestående lejlighed til at finde frem til fælles løsninger. Dette bør være et skelsættende øjeblik – med bekendtgørelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder viser vi, at vi er parat til at gå sammen om at sikre ligestilling, retfærdighed og lige muligheder. Det er noget, vi alle går ind for, og som alle borgere har ret til. Det skal også være det første skridt af mange i denne retning."

Sveriges statsminister, Stefan Löfven, tilføjede: "Det sociale topmøde går ud på at sikre reelle forbedringer i folks dagligdag. Hvordan vi sørger for, at alle får adgang til arbejdsmarkedet, sikrer fair job og anstændige arbejdsforhold i alle medlemsstaterne, og hvordan vi kan hjælpe folk med at omstille sig til nye job i fremtiden. Med det sociale topmøde giver vi et klart tilsagn om at sætte borgernes interesser i centrum af EU's dagsorden."

Det sociale topmøde vil have fokus på den bedst mulige udnyttelse af de nye muligheder og håndteringen af de fælles udfordringer, som de nuværende og fremtidige arbejdsmarkeder og velfærdsmodeller giver. Debatten vil kunne bidrage til at skabe en bedre fremtid for europæerne ved at tage udgangspunkt i hvert enkelt lands perspektiv og erfaring. Den vil blive bygget op om tre sideløbende arbejdsmøder, der skal behandle følgende temaer: "adgang til arbejdsmarkedet", ”retfærdige beskæftigelses- og arbejdsforhold" og "perioden imellem job: støtte under overgangene”. Møderne sendes via webcast, så alle i hele Europa kan følge med i debatten.

Topmødet er en vigtig milepæl i den bredere debat om Europas fremtid, som blev skudt i gang med Europa-Kommissionens hvidbog og Jean-Claude Junckers køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk union. Det giver de centrale aktører en enestående mulighed for at fremme den sociale dimension af EU og dets medlemsstater..

Baggrund

Arbejdslivet ændrer sig i øjeblikket hurtigt med nye muligheder og nye udfordringer som følge af globaliseringen, den digitale revolution, ændrede arbejdsmønstre og den demografiske udvikling. 70 millioner europæere mangler grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder og digitale færdigheder, men samtidig siger 40 % af arbejdsgiverne, at de ikke kan finde medarbejdere med de rette færdigheder til at skabe vækst og innovation. I dag skifter folk generelt job op til 10 gange i hele deres karriere, og flere og flere mennesker arbejder under atypiske kontrakter. Europas befolkning vil vokse i de kommende år, men samtidig vil befolkningen i den arbejdsdygtige alder falde: Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil der være 38 millioner færre europæere i den arbejdsdygtige alder i 2060. I dag er der fire erhvervsaktive for hver pensionist: I 2060 vil det forhold være to til én.

Samtidig har den økonomiske krise efterladt dybe spor i vores samfund fra langtidsledighed til stor offentlig og privat gæld i mange dele af Europa. Takket være en resolut indsats på alle planer er EU's økonomi nu tilbage på et mere stabilt spor. Der er imidlertid stadig store sociale uligheder, og der er mange vedvarende problemer at løse, f.eks. med hensyn til forskellene i socialsikringsdækning mellem arbejdstagere på standard- og ikke-standardkontrakter, lønforskellen mellem mænd og kvinder og den ulige adgang til varer og tjenesteydelser for handicappede og andre sårbare grupper. Det er også spørgsmålet, om innovation, teknologiske ændringer og de fordele og byrder, der følger med åbne markeder og samfund, er jævnt fordelt i samfundet.

Debatten om Europas fremtid og behovet for, at EU og medlemsstaterne bliver bedre til at imødekomme borgernes forventninger og arbejde for alle europæere, står højt på EU's dagsorden. Efter mødet i Bratislava den 16. september 2016 og mødet i Valletta den 3. februar 2017 vedtog EU's ledere på mødet i Rom den 25. marts 2017 en erklæring med følgende tilsagn: "I det kommende årti ønsker vi en Union, der er sikker og tryg, velstående, konkurrencedygtig, bæredygtig og socialt ansvarlig og med vilje og evne til at spille en central rolle i verden og forme globaliseringen. Vi ønsker en Union, hvor borgerne får nye muligheder for kulturel og social udvikling samt økonomisk vækst."

Europa-Kommissionen fremlagde sit bidrag til debatten den 1. marts 2017 i form af en hvidbog on Europas fremtid efterfulgt af et specifikt debatoplæg om Europas sociale dimension og lanceringen af den europæiske søjle for sociale rettigheders sociale dimension den 26. april 2017. Der er i de seneste år blevet fremsat adskillige forslag på dette område.

Den svenske regering deltager aktivt i debatten om Europas fremtid og har siden begyndelsen af sit politiske virke sat retfærdige arbejdsvilkår, inklusiv vækst, lige muligheder og en velfungerende arbejdsmarkedsdialog højt på sin politiske dagsorden.

Yderligere oplysninger

Website om det sociale topmøde om fair job og vækst

Faktablade:

Website om den europæiske søjle for sociale rettigheder

Den europæiske søjle for sociale rettigheder (officiel tekst)

 

 

Bilag

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse om sociale spørgsmål ("Europas fremtid"), der blev offentliggjort i dag, mener mere end 8 ud af 10 europæere, at den frie markedsøkonomi bør gå hånd i hånd med et højt niveau af social beskyttelse.

 

Billede 1

 

Billede 2

 

Arbejdsløshed og sociale uligheder opfattes som store udfordringer:

 

Billede 3

 

Et stort flertal af respondenterne (66 %, hvilket er seks point mere end for et år siden) mener, at EU skaber et fremtidsperspektiv for unge i Europa:

 

Billede 4

 

Endelig anser over halvdelen af respondenterne (52 %), at det er afgørende for Europas fremtid, at vi opnår ensartede levevilkår:

 

Billede 5

IP/17/4643

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar