Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Sociální summit na téma spravedlivých pracovních míst a růstu posílí sociální rozměr EU

Brusel 16. listopadu 2017

Předseda Evropské komise Juncker a švédský premiér Löfven 17. listopadu společně přivítají vedoucí představitele EU na prvním sociálním summitu EU za posledních 20 let.

Na sociálním summitu ve švédském Göteborgu budou předsedové orgánů EU, hlavy států a předsedové vlád zemí EU a jiné klíčové zainteresované strany otevřeně diskutovat o tom, jak prosazovat spravedlivá pracovní místa a podporovat růst v Evropské unii.

U příležitosti sociálního summitu vyhlásí Evropský parlament, Rada a Evropská komise společně evropský pilíř sociálních práv, jehož vytvoření poprvé oznámil předseda Juncker ve své zprávě o stavu Unie v roce 2015 a který v dubnu 2017 představila Komise. Jeho vyhlášení vyzdvihuje společný závazek vedoucích představitelů EU podporovat a prosazovat 20 zásad a práv zakotvených v pilíři.

Během pracovního oběda lídři rovněž projednají budoucnost vzdělávání a kultury. Teprve před dvěma dny Evropská komise nastínila svou vizi, jakým způsobem můžeme do roku 2025 vytvořit Evropský prostor vzdělávání.

Předseda Juncker před chystaným summitem uvedl: „Evropa pomalu otáčí list za léty hospodářské krize, avšak dosud se jí nepodařilo zdolat největší sociální krizi za několik posledních generací. Všichni čelíme problémům spojeným s nezaměstnaností mladých lidí, nerovností a měnícím se světem práce. V Göteborgu máme jedinečnou příležitost hledat společná řešení těchto problémů. Summit by měl být významným milníkem. Vyhlášením evropského pilíře sociálních práv totiž chceme ukázat společné odhodlání chránit a dodržovat práva, která všichni podporujeme a na která mají nárok všichni občané – tedy rovnost, spravedlnost a příležitost. Musí také být jedním z mnoha kroků tímto směrem.“

Švédský premiér Stefan Löfven k tomu dodal: „Sociální summit se bude zabývat tím, jak přinést skutečné změny do každodenního života občanů, tedy jak zajistit, aby lidé měli přístup na trh práce a aby ve všech členských státech existovala spravedlivá pracovní místa a pracovní podmínky a jak pomoci lidem při přechodu do budoucích nových zaměstnání. Na tomto summitu se jasně zavážeme učinit zájem našich občanů těžištěm agendy EU.“

Sociální summit se zaměří na optimální využití nových příležitostí a řešení společných výzev, kterým čelí trhy práce a současné i budoucí modely sociálního zabezpečení. Na základě kontextu a zkušeností každé země přispějí diskuse k přípravě lepší budoucnosti pro obyvatele Evropy. Tyto diskuse budou strukturovány kolem tří souběžných pracovních zasedání, jež se budou zabývat následujícími tématy: „přístup na trh práce“, „spravedlivé podmínky zaměstnání a pracovní podmínky“ a „přechody mezi zaměstnáními“. Jednání budou moci lidé v celé Evropě sledovat online.

Summit je zásadním milníkem v širší debatě o budoucnosti Evropy, kterou zahájila bílá kniha o budoucnosti Evropy vypracovaná Evropskou komisí a plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie předsedy Junckera. Hlavním zainteresovaným stranám poskytne jedinečnou příležitost prohloubit sociální rozměr EU a jejích členských států.

Souvislosti

Svět práce se rychle mění a globalizace, digitální revoluce, měnící se pracovní vzorce i demografický vývoj přináší nové příležitosti i nové výzvy. Základní gramotnost ani početní a digitální dovednosti nemá 70 milionů Evropanů, ale 40 % zaměstnavatelů nemůže najít lidi s dovednostmi, které potřebují, aby se jejich podniky rozvíjely a inovovaly. Lidé dnes v průběhu celé kariéry mění zaměstnání až desetkrát a stále více lidí pracuje v rámci nestandardních smluv. Přestože v následujících letech počet obyvatel Evropy vzroste, počet obyvatel v produktivním věku se sníží a podle současných trendů bude do roku 2060 o 38 milionů Evropanů v produktivním věku méně. Dnes podporují jednoho důchodce čtyři pracující; v roce 2060 bude tento poměr jeden ku dvěma.

Naši společnost však současně hluboce poznamenala hospodářská krize, od dlouhodobé nezaměstnanosti po vysokou míru veřejného a soukromého zadlužení v mnoha částech Evropy. Díky rázným opatřením na všech úrovních stojí nyní ekonomika EU na pevnějších základech. Výrazné sociální nerovnosti však přetrvávají a je nutné řešit i mnoho dalších obtíží, jako jsou rozdíly v sociálním zabezpečení mezi pracovníky se standardními a nestandardními smlouvami, rozdíly v odměňování žen a mužů a nerovný přístup ke zboží a službám pro osoby se zdravotním postižením a jiné zranitelné skupiny. Lidé také vyjadřují pochybnosti, zda jsou inovace, technické změny a přínosy a náklady, které přináší otevření trhů a společnosti, rozděleny rovnoměrně.

Debata o budoucnosti Evropy a potřeba, aby Unie a její členské státy lépe naplňovaly očekávání občanů a přinášely jim hmatatelné výsledky, jsou ústředním motivem programu EU. V návaznosti na zasedání v Bratislavě 16. září 2016 a ve Vallettě 3. února 2017 bylo na zasedání v Římě 25. března 2017 přijato prohlášení vedoucích představitelů EU, ve kterém se uvádí: „V nadcházejících deseti letech chceme Unii, která je bezpečná a dobře chráněná, prosperující, konkurenceschopná, udržitelná a sociálně odpovědná, Unii, která je odhodlána a schopna hrát klíčovou úlohu ve světě a ovlivňovat vývoj globalizace. Chceme Unii, která občanům skýtá nové příležitosti ke kulturnímu a společenskému rozvoji a hospodářskému růstu.“

Evropská komise předložila svůj příspěvek k debatě 1. března 2017 ve formě bílé knihy o budoucnosti Evropy, po níž následovalo vydání diskusního dokumentu o sociálním rozměru Evropy a představení evropského pilíře sociálních práv dne 26. dubna 2017. V posledních letech bylo v této oblasti předloženo několik návrhů.

Do diskuse o budoucnosti Evropy se aktivně zapojila švédská vláda, která si na začátku svého funkčního období jako priority svého politického programu stanovila spravedlivé pracovní podmínky, růst podporující začlenění, rovné příležitosti a fungující sociální dialog.

Další informace:

Internetové stránky sociálního summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu

Informativní přehledy:

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Oficiální dokument o evropském pilíři sociálních práv

 

 

Příloha

Podle dnes vydaného průzkumu Eurobarometru o sociálních otázkách nazvaného „Budoucnost Evropy“ se více než osm z deseti Evropanů domnívá, že tržní hospodářství by mělo jít ruku v ruce s vysokou úrovní sociální ochrany.

 

Obrázek 1

 

Obrázek 2

 

Jako výrazné problémy jsou vnímány nezaměstnanost a sociální nerovnost:

 

Obrázek 3

 

Velká většina respondentů (66 %, což je o šest procentních bodů více než před rokem) se domnívá, že EU nabízí mladým lidem budoucí perspektivu:

 

Obrázek 4

 

Podle více než poloviny respondentů (52 %) je dosažení srovnatelné životní úrovně zásadní pro budoucnost Evropy:

 

Obrázek 5

IP/17/4643

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar