Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Социална среща на върха за справедливост на заетостта и растежа: укрепване на социалното измерение на ЕС

Брюксел, 16 ноември 2017 r.

На 17 ноември председателят Юнкер и министър-председателят на Швеция Льовен ще бъдат съвместни домакини на първата социална среща на върха на ЕС от двадесет години насам, в която ще участват лидерите на ЕС.

Председателите на институциите на ЕС, държавните и правителствените ръководители, социалните партньори и други ключови заинтересовани страни ще се съберат на социалната среща на върха в Гьотеборг, Швеция, за да проведат открита дискусия между всички участници относно начините за насърчаване на справедливостта на заетостта и растежа в Европейския съюз.

По повод на социалната среща на върха Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия съвместно ще прогласят европейския стълб на социалните права, чието създаване председателят Юнкер обяви в своята реч за състоянието на Съюза от 2015 г. и който беше представен от Комисията през април 2017 г. Прогласяването подчертава общия ангажимент на лидерите на ЕС за спазване и насърчаване на двадесетте принципа и права, залегнали в основата на този стълб.

На работен обяд лидерите също така ще обсъдят бъдещето на образованието и културата. Само преди два дни Комисията изложи своята визия за това как можем да създадем eвропейско пространство на образование до 2025 г.

Преди социалната среща на върха председателят Юнкер заяви: „Европа постепенно оставя зад гърба си годините на икономическа криза, но все още не е преодоляла най-голямата социална криза, която познава от поколения насам. Всички ние сме изправени пред предизвикателствата, свързани с младежката безработица, неравенството и трансформиращия се свят на труда. В Гьотеборг разполагаме с уникална възможност да намерим общи решения. Това следва да бъде повратен исторически момент — като прогласяваме европейския стълб на социалните права, ние демонстрираме нашия общ ангажимент да защитаваме и утвърждаваме правата на равенство, справедливост и възможности, на които права всички сме радетели и които са предоставени на всички граждани. Тази стъпка трябва също така да бъде първата от многото в тази посока“.

Министър-председателят на Швеция Стефан Льовен добави: „Целта на социалната среща на върха е да се направят реални подобрения в ежедневния живот на хората. Да намерим отговор на въпросите как да осигурим достъп на хората до пазара на труда, как да осигурим справедливост на заетостта и достойни условия на труд във всички държави членки и как да помогнем на хората да направят преход към новите форми на заетост в бъдеще. Със социалната среща на върха заявяваме ясен ангажимент да поставим интереса на нашите граждани в центъра на дневния ред на ЕС“.

Социалната среща на върха ще се съсредоточи върху това как да се извлече максимална полза от новите възможности и как да се преодолеят общите предизвикателства за пазарите на труда и социалните модели на днешния и утрешния ден. Обсъжданията ще допринесат за изграждането на по-добро бъдеще за европейците въз основа на гледната точка и опита на всяка държава. Тези обсъждания ще бъдат структурирани около три паралелни работни сесии, по време на които ще бъдат разгледани следните теми: „достъп до пазара на труда“, „справедливи условия на заетост и труд“ и „преминаване от едно работно място на друго: подпомагане на прехода“. Тези срещи ще бъде излъчени в интернет, което ще позволи на хората в цяла Европа да следят обсъжданията.

Срещата на върха е ключов етап в по-общия дебат относно бъдещето на Европа, чието начало бе поставено с Бялата книга на Европейската комисия и Пътната карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, представена от председателя Юнкер. Тя ще предостави уникална и навременна възможност за ключовите заинтересовани страни да насърчат социалното измерение на ЕС и неговите държави членки.

Контекст

Трудовият свят се променя бързо, като в резултат на глобализацията, цифровата революция, променящите се модели на работа и демографските промени възникват нови възможности и нови предизвикателства. 70 милиона европейци нямат основни умения в областта на езиковата и математическата грамотност и на цифровите технологии, но 40% от работодателите отчитат, че не могат да намерят хора с подходящите умения за постигане на растеж и осъществяване на иновации. В наши дни хората сменят до 10 работни места в цялата си кариера, а все повече хора работят на нестандартни договори. И макар че в идните години населението на Европа ще се увеличи, хората в трудоспособна възраст ще намалеят: при сегашните тенденции броят на европейците в трудоспособна възраст ще намалее с 38 милиона до 2060 г. Днес четирима работещи издържат един пенсионер: през 2060 г. съотношението ще бъде две към едно.

В същото време икономическата криза остави дълбоки белези в обществата ни — от дългосрочна безработица до високи равнища на публичния и частния дълг в много части на Европа. Благодарение на предприетите решителни действия на всички равнища икономиката на ЕС отново се стабилизира. Продължават обаче да съществуват значителни социални неравенства и е нужно да се преодолеят много трайни трудности, като например разликите между обхвата на социалната закрила на работниците на стандартни и на нестандартни договори, разликата в заплащането на жените и мъжете и неравенството, на което са подложени хората с увреждания и други уязвими групи по отношение на достъпа до стоки и услуги. Повдига се също въпросът дали иновациите, технологичните промени, както и ползите и тежестите, придружаващи отворените пазари и общества, са равномерно разпределени в обществото.

Дебатът за бъдещето на Европа и необходимостта ЕС и неговите държави членки да отговорят по-добре на очакванията на гражданите и да постигнат резултати в полза на всички европейци е в центъра на дневния ред на ЕС. След срещата в Братислава на 16 септември 2016 г. и срещата във Валета на 3 февруари 2017 г. в приетата от лидерите на ЕС декларация от срещата в Рим на 25 март 2017 г. бе поет следният ангажимент: „В идните 10 години искаме Съюз, който да бъде безопасно, сигурно и благодатно място, да бъде конкурентоспособен, устойчив и социално отговорен, да има волята и способността да играе ключова роля в света и оформянето на глобализацията. Искаме Съюз, в който гражданите имат нови възможности за културно и социално развитие и икономически растеж“.

Европейската комисия представи приноса си за дебата на 1 март 2017 г. с Бяла книга за бъдещето на Европа, последвана от документ за размисъл относно социалното измерение на Европа и от представянето на европейския стълб на социалните права на 26 април 2017 г. През последните години в тази област са направени няколко предложения.

Правителството на Швеция е ангажирано активно в обсъждането на бъдещето на Европа и от началото на своя мандат постави на преден план в политическия си дневен ред справедливите условия на труд, приобщаващия растеж, равните възможности и добре функциониращия социален диалог.

За повече информация

Уебсайт на социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа

Информационни документи:

Уебсайт на европейския стълб на социалните права

Официален текст на европейския стълб на социалните права

 

 

Приложение

По данни от „Бъдещето на Европа“ — проучване на Евробарометър по социални въпроси, публикувано днес, над 8 от всеки 10 европейци считат, че свободната пазарна икономика следва да е съчетана с високо равнище на социална закрила.

 

Image 1

 

image 2

 

Безработицата и социалните неравенства се възприемат като важни предизвикателства:

 

Image 3

 

Значително мнозинство от респондентите (66%, което е с 6 процентни пункта повече от миналата година) счита, че ЕС предлага на младежта на Европа перспектива за бъдещето.

 

Image 4

 

На последно място, повече от половината от респондентите (52%) считат, че постигането на сравними стандарти на живот е от съществено значение за бъдещето на Европа:

 

Image 5

IP/17/4643

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar