Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Budúcnosť Európy: predseda Juncker vytvoril osobitnú skupinu pre scenár „Menej, ale efektívnejšie“

Brusel 14. november 2017

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes oficiálne vytvoril osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“.

Osobitná skupina podá do 15. júla 2018 správu predsedovi Komisie a odporučí, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality. Jej úlohou bude identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné prácu delegovať späť na členské štáty, prípadne im ju definitívne vrátiť, ako aj hľadať spôsoby na lepšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a uskutočňovania politík EÚ.

Predseda Juncker ohlásil vytvorenie osobitnej skupiny vo svojej správe o stave Únie 13. septembra, keď vyhlásil: „Táto Komisia sa usiluje zohrávať zásadnú úlohu v zásadných otázkach a menšiu úlohu v menej dôležitých otázkach a darí sa jej to. Aby sme dokončili prácu, ktorú sme začali, zriadim osobitnú skupinu pre otázky subsidiarity a proporcionality, ktorá začne veľmi dôkladne preskúmavať všetky oblasti politiky, aby sme sa uistili, že konáme len tam, kde EÚ prináša pridanú hodnotu.“

Osobitná skupina začne pracovať 1. januára 2018 a predsedať jej bude Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv. Jej ďalších deväť členov budú tvoriť traja zástupcovia z národných parlamentov, traja z Európskeho parlamentu a traja z Výboru regiónov. Predseda Juncker dnes odoslal listy, v ktorých vyzval predsedov Európskeho parlamentu, Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie z parlamentov Európskej únie (COSAC) a Výboru regiónov, aby nominovali zástupcov zo svojich inštitúcií do osobitej skupiny.

Vo svojej správe o stave Únie z 13. septembra 2017 predseda Juncker predstavil svoju víziu pre budúcnosť Európy vychádzajúcu z diskusie, ktorá sa začala Bielou knihou o budúcnosti Európy do roku 2025. Jeden z opísaných scenárov, scenár 4, má názov „Menej, ale efektívnejšie“. V rámci neho by Európska únia mala zintenzívniť svoju prácu v určitých oblastiach a zastaviť činnosť alebo robiť menej v oblastiach, ktoré sú vnímané ako oblasti s menšou pridanou hodnotou alebo také, v ktorých Únia nedokážu naplniť svoje sľuby. Činnosť osobitnej skupiny prispeje k ďalšiemu vývoju Európskej únie v kontexte Plánu Komisie na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Plán bude dokončený pred voľbami do Európskeho parlamentu na stretnutí vedúcich predstaviteľov v rumunskom Sibiu 9. mája 2019.

 

Súvislosti

Politické usmernenia predsedu Junckera predložené 15. júla 2014 zaviazali Komisiu, aby sa sústredila na 10 prioritných oblastí politiky. Počas posledných troch rokov sa nimi riadila práca Komisie, pričom tieto usmernenia zaisťovali, aby čo najviac činností zostávalo v rukách členských štátov. Komisia ďalej rozvinula túto koncepciu vo svojej Bielej knihe o budúcnosti Európy z 1. marca 2017, v ktorej predložila päť scenárov vrátane scenára s názvom „Menej, ale efektívnejšie“.

Zásady ƒsubsidiarity a proporcionality sú stanovené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Zásada subsidiarity je zameraná na to, aby sa zabezpečilo, že sa rozhodnutia prijímajú čo najbližšie k občanom a že EÚ nepodniká kroky, pokiaľ to nie je efektívnejšie ako kroky na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Zásadou proporcionality sa obmedzuje uplatňovanie právomocí EÚ na to, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Príkladom uplatňovania týchto zásad pod vedením Komisie je, že kontrola štátnej pomoci je už z veľkej časti delegovaná späť na vnútroštátne orgány a 90 % všetkých opatrení štátnej pomoci majú v rukách vnútroštátne, regionálne a miestne orgány.

Ďalšie informácie

Rozhodnutie o vytvorení osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“

Správa o stave Únie 2017

Biela kniha o budúcnosti Európy

Politické usmernenia predsedu Junckera

IP/17/4621

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar