Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa tulevik: president Juncker asutab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma

Brüssel, 14. november 2017

Täna asutas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ametlikult subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma juhtlausega „Teeme vähem, aga paremini“.

Rakkerühm annab presidendile oma tulemustest aru 15. juuliks 2018. Seejuures esitab ta soovitused subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte paremaks kohaldamiseks, osutab poliitikavaldkondadele, kus pädevuse võiks tagasi delegeerida või lõplikult tagasi anda liikmesriikidele, ning pakub välja, kuidas piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi saaks paremini kaasata ELi poliitika kujundamisse ja elluviimisse.

President Juncker teatas rakkerühma asutamisest oma 13. septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus: „Praegune komisjon on püüdnud olla suurtes asjades suur ja väikestes väike. Et alustatud töö lõpule viia, moodustame subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma, mille ülesanne on kriitilise pilguga üle vaadata kõik poliitikavaldkonnad, et olla kindel, et me tegutseme ainult seal, kus EL annab lisaväärtust..“

Rakkerühm alustab tööd 1. jaanuaril 2018. Seda asub juhtima parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta eest vastutav komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans. Rakkerühmas on veel üheksa liiget, nendest kolm liikmesriikide parlamentidest, kolm Euroopa Parlamendist ja kolm Regioonide Komiteest. Täna kirjutas president Juncker Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi ja Regioonide Komitee juhile, et paluda neil nimetada oma liikmed rakkerühma.

13. septembri 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus esitas president Juncker oma visiooni Euroopa tulevikust. See visioon lähtub arutelust, mille on käivitanud valge raamat Euroopa tuleviku kohta aastani 2025. Valge raamatu neljas stsenaarium on „teeme vähem, aga paremini“. Selle kohaselt peaks Euroopa Liit hoogustama tööd mõnes valdkonnas ja vähem või üldse mitte sekkuma küsimustes, kus tema tegevuse lisaväärtus tundub piiratum või võetud eesmärgid teostamatud. Oma tööga aitab rakkerühm ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise tegevuskava raames Euroopa Liitu edasi arendada. Tegevuskava viiakse ellu ettenähtud tähtajaks ehk 9. maiks 2019, mil ELi juhid kohtuvad enne Euroopa Parlamendi valimisi Rumeenias Sibius.

 

Taustteave

President Junckeri 15. juuli 2014. aasta poliitiliste suuniste kohaselt kohustub komisjon keskenduma kümnele prioriteetsele poliitikavaldkonnale. See on suunanud komisjoni tööd viimasel kolmel aastal ja taganud, et võimalikult palju jäetakse liikmesriikide otsustada. Komisjon arendas seda põhimõtet edasi oma valges raamatus Euroopa tuleviku kohta, mis avaldati 1. märtsil 2017. Selles esitati viis stsenaariumi, millest üks on „Teeme vähem, aga paremini“.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõte on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt tuleb otsused teha kodanikule võimalikult lähedal ja EL sekkub ainult juhul, kui ühiselt saab tegutseda tulemuslikumalt kui riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil. Proportsionaalsuse põhimõte omakorda taga, et liidu sekkumine ei läheks kaugemale, kui on vajalik aluslepingutes nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Nende põhimõtete alusel on komisjon näiteks delegeerinud riigiabi kontrollimisega seotud ülesanded suures osas tagasi liikmesriikide asutustele. Selle tulemusena haldavad 90% riigiabi meetmetest nüüd riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused.

Lisateave

Otsus, millega asutatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühm juhtlausega „Teeme vähem, aga paremini“

Euroopa Liidu olukord 2017. aastal

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

President Junckeri poliitilised suunised

IP/17/4621

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar