Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De toekomst van Europa: Naar een Europese onderwijsruimte in 2025

Straatsburg, 14 november 2017

Terwijl het debat over de toekomst van Europa volop aan de gang is, licht de Europese Commissie vandaag haar visie toe over hoe we tegen 2025 een Europese onderwijsruimte tot stand kunnen brengen.

De geformuleerde ideeën vormen een bijdrage aan de bijeenkomst van 17 november 2017 in Göteborg, waar de EU-leiders de toekomst van onderwijs en cultuur zullen bespreken. De Commissie is van mening dat alle lidstaten er belang bij hebben het potentieel van onderwijs en cultuur ten volle te benutten om werkgelegenheid, economische groei en sociale rechtvaardigheid te bevorderen en de Europese identiteit in al haar verscheidenheid tot uitdrukking te brengen.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Door een collectieve inspanning te leveren kan Europa als geheel zijn toekomst vormgeven, de uitdagingen beter aangaan en aan veerkracht winnen. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Europa bestaat erin dat overal op ons continent bruggen zijn geslagen dankzij het vrije verkeer van werknemers en burgers. In het onderwijs zijn er echter nog steeds obstakels voor de mobiliteit. In 2025 willen we een Europa waar leren, studeren en onderzoek niet door grenzen worden belemmerd, maar waar het normaal is enige tijd in een andere lidstaat door te brengen om te studeren, te leren of te werken."

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, zei hierover: "Met het oog op de toekomst van Europa moeten we voor een ambitieuze gemeenschappelijke agenda zorgen die met behulp van cultuur en onderwijs de eenheid wil bevorderen. Onderwijs is van cruciaal belang, omdat we via onderwijs de nodige vaardigheden verwerven om actieve leden van onze steeds complexere samenlevingen te worden. Dankzij onderwijs kunnen we ons aan een snel veranderende wereld aanpassen, een Europese identiteit ontwikkelen, andere culturen beter begrijpen en de nieuwe vaardigheden verwerven die in een mobiele, multiculturele en steeds digitalere samenleving onontbeerlijk zijn."

Tijdens hun bijeenkomst in maart 2017 in Rome hebben de leiders van Europa zich uitgesproken voor een "Unie waar jongeren het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke opleiding genieten en op het hele continent kunnen studeren en een baan kunnen vinden." De Commissie vindt dat onderwijs en cultuur een belangrijke rol kunnen spelen om een aantal uitdagingen aan te gaan: de vergrijzing van de beroepsbevolking; de toenemende digitalisering; toekomstige behoeften aan vaardigheden; de noodzaak kritisch denken en mediageletterdheid te bevorderen in een tijd waarin "alternatieve feiten" en desinformatie zich online kunnen verspreiden; en de behoefte aan meer samenhorigheid ter bestrijding van populisme en vreemdelingenhaat.

Een Europese onderwijsruimte moet het volgende omvatten:

 • Mobiliteit voor iedereen: door voort te bouwen op de positieve ervaringen van het programma Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, de deelname aan deze initiatieven te verruimen en een Europese studentenkaart te ontwikkelen om informatie over iemands academische achtergrond op een nieuwe en gebruiksvriendelijke manier op te slaan;
 • De wederzijdse erkenning van diploma's:door een nieuw "Sorbonne-proces" op te starten dat voortbouwt op het "Bologna-proces" om het pad te effenen voor de wederzijdse erkenning van diploma's hoger onderwijs en einddiploma's;
 • Meer samenwerking bij de ontwikkeling van leerplannen: door aanbevelingen te doen zodat het onderwijs in alle kennis, vaardigheden en competenties voorziet die essentieel zijn in de wereld van vandaag;
 • Beter talenonderwijs: door een nieuwe benchmark vast te stellen, namelijk dat alle Europese jongeren na het hoger middelbaar onderwijs in 2025 een goede kennis moeten hebben van twee andere talen dan hun moedertaal (moedertalen);
 • Een leven lang leren stimuleren: door naar convergentie te streven en het percentage mensen die hun leven lang leren uiterlijk 2025 tot 25 % te verhogen;
 • De integratie van innovatie en digitalisering in het onderwijs: door innovatieve en digitale opleidingen te bevorderen en een nieuw Actieplan voor digitaal onderwijs op te stellen;
 • Steun voor leerkrachten: door meer leerkrachten bij Erasmus+ en het eTwinning-netwerk te betrekken en beleidsadvies te verlenen over de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders;
 • De creatie van een netwerk van Europese universiteiten zodat Europese universiteiten van wereldniveau naadloos grensoverschrijdend kunnen samenwerken; en steun voor de oprichting van een school voor Europese en transnationale governance;
 • Investeringen in onderwijs: door met behulp van het Europees Semester structurele hervormingen ter verbetering van het onderwijsbeleid te ondersteunen, EU-financierings- en EU-investeringsinstrumenten ter financiering van het onderwijs te gebruiken en een benchmark voor de lidstaten vast te stellen, namelijk 5 % van het bbp in onderwijs investeren.
 • Het behoud van het cultureel erfgoed en de bevordering van een Europese identiteit en cultuur: door – gebruikmakend van de dynamiek van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 - een Europese Agenda voor cultuur te ontwikkelen en een Aanbeveling van de Raad inzake gemeenschappelijke waarden, inclusief onderwijs en de Europese dimensie van lesgeven op te stellen.
 • De Europese dimensie van Euronews versterken, dat in 1993 door een aantal Europese openbare omroepen is opgericht met de bedoeling een Europees kanaal te bieden voor toegang tot onafhankelijke informatie van hoge kwaliteit in een pan-Europees perspectief.

Achtergrond

De verantwoordelijkheid voor onderwijs en cultuur ligt in de eerste plaats bij de lidstaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. De Europese Unie heeft in de loop der jaren echter een belangrijke aanvullende rol gespeeld, vooral bij grensoverschrijdende activiteiten. Dankzij het Erasmus-programma (sinds 2014 Erasmus+) bijvoorbeeld hebben de afgelopen 30 jaar 9 miljoen mensen de mogelijkheid gehad in een ander land te studeren, een opleiding te volgen, les te geven of vrijwilligerswerk te doen.

De afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie ook een reeks "zachte" beleidsinstrumenten ontworpen om de lidstaten te helpen een nationaal onderwijsbeleid te ontwikkelen. Sinds 2000 werken de lidstaten samen binnen het "kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding", dat gemeenschappelijke doelstellingen en benchmarks vaststelt.

In 2010 heeft de EU in het kader van de Europa 2020-strategie voor zichzelf twee streefcijfers inzake onderwijs geformuleerd, waarbij intussen reeds reële vooruitgang is geboekt. Schooluitval is gedaald van 13,9 % in 2010 tot 10,7 % in 2016 (het streefcijfer is 10 % in 2020) en het percentage mensen met een diploma tertiair onderwijs is gestegen van 34 % in 2010 tot 39,1 % in 2016 (het streefcijfer is 40 % in 2020).

De Commissie is van mening dat het nu tijd is op deze fundamenten voort te bouwen en aanzienlijk meer ambitie aan de dag te leggen.

Om deze hervorming te sturen en het debat over de toekomst van Europa aan te zwengelen heeft Commissievoorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie van 13 september 2017 een Routekaart naar een meer verenigde, sterkere en democratischere Unie voorgesteld. Tijdens de bijeenkomst in Göteborg op 17 november 2017 krijgen de leiders de kans om te bespreken hoe de Europese identiteit kan worden versterkt via onderwijs en cultuur.

Meer informatie

Mededeling: Een Europese onderwijsruimte in 2025: een Europese identiteit via onderwijs en cultuur bevorderen

Een reeks factsheets over het bevorderen van een Europese identiteit via onderwijs en cultuur

Beleidsnota van het Europees Centrum voor politieke strategie (ECPS) over de tien tendensen die het onderwijs zoals we het kennen veranderen

Onderwijs- en opleidingsmonitor 2017 van de Commissie: belangrijke cijfers over onderwijs en opleiding in de EU

#FutureOfEurope #EURoad2Sibiu

IP/17/4521

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar