Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Бъдещето на Европа: Към създаването на Европейско пространство на образование до 2025 г.

Страсбург, 14 ноември 2017 r.

В разгара на дебата за бъдещето на Европа днес Европейската комисия излага своята визия за това как можем да създадем Европейско пространство на образование до 2025 г.

Изразените идеи са предназначени да послужат като принос за срещата на лидерите на ЕС на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг, на която те ще обсъдят бъдещето на образованието и културата. Комисията счита, че е в общ интерес на всички държави членки да се използва изцяло потенциалът на образованието и културата като движеща сила за създаването на работни места и постигането на икономически растеж и социална справедливост, както и като средство за досег до европейската идентичност в цялото ѝ многообразие.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, заяви: „Общите усилия ще позволят на Европа да придаде облик на своето бъдеще, да се справя по-добре с предизвикателствата, пред които е изправена, и да повиши своята устойчивост. Едно от най-големите постижения на Европа беше да изгради мостове в целия континент със създаването на пространство на свободно движение на работниците и гражданите. Но все още има пречки пред мобилността в сферата на образованието. До 2025 г. Европа трябва да се превърне в място, където границите не възпрепятстват обучението, образованието и научната работа, а временният престой в друга държава членка за обучение и работа да стане нещо съвсем обичайно.“

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „С поглед към бъдещето на Европа трябва да се подготвим с амбициозна, споделена програма за това как можем да използваме културата и ученето като двигател за единство. Образованието е от ключово значение, тъй като именно то ни осигурява необходимите умения, за да станем активни членове на нашите все по-сложни общества. Именно образованието ни помага да се адаптираме към бързо променящия се свят, да развием европейска идентичност, да разбираме други култури и да придобиваме новите умения, необходими в едно мобилно, мултикултурно и все по-цифровизирано общество.“

На своята среща в Рим през март 2017 г. лидерите на Европа поеха ангажимент за създаването на „Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да намират работа навсякъде на континента“. Комисията е убедена, че образованието и културата могат да бъдат важна част от решението за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на работната сила, продължаващата цифровизация, бъдещите нужди от умения, необходимостта да се насърчават критичното мислене и медийната грамотност в епоха, в която могат да се разпространяват „алтернативни факти“ и дезинформация онлайн, както и нуждата да се подхранва по-силно чувство на принадлежност предвид предизвикателството на популизма и ксенофобията.

Европейското пространство на образование следва да включва следното:

 • Превръщане на мобилността в реалност за всички: доразвиване на положителния опит от програма „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност и разширяване на участието в тях, както и създаване на студентска карта на ЕС, за да се предложи нов, лесен за ползване начин за съхраняване на информацията за академичните резултати на дадено лице;
 • Взаимно признаване на дипломи:започване на нов „Сорбонски процес“, въз основа на процеса от Болоня, за да се подготви почвата за взаимно признаване на дипломите за средно и висше образование;
 • По-голямо сътрудничество при разработването на учебни планове: отправяне на препоръки, за да се гарантира, че образователните системи предоставят всички знания, умения и компетентности, които са от първостепенно значение в днешния свят;
 • Подобряване на изучаването на езици: определяне на нова цел до 2025 г. всички млади европейци, които завършват гимназиален етап на средното образование, да имат добри познания по два езика в допълнение към майчиния си език (езици);
 • Насърчаване на ученето през целия живот: стремеж към сближаване и увеличаване на броя на хората, участващи в учене през целия живот, за да се постигне целта от 25 % до 2025 г.;
 • Интегриране на иновациите и цифровите технологии в образованието: насърчаване на новаторско и цифрово обучение и разработване на нов План за действие за цифрово образование;
 • Подкрепа за преподавателите: увеличаване на броя на преподавателите, участващи в програма „Еразъм+“ и мрежата eTwinning, и предоставяне на насоки за политиката относно професионалното развитие на преподавателите и училищните ръководители;
 • Създаване на мрежа от европейски университети, така че европейските университети от световна класа да могат да си сътрудничат безпрепятствено през границите, както и подкрепа за създаването на Училище по европейско и транснационално управление;
 • Инвестиране в образованието: използване на Европейския семестър в подкрепа на структурните реформи за подобряване на образователната политика, използване на финансиране от ЕС и на инвестиционните инструменти на ЕС за финансиране на образованието, както и определяне на референтна цел за държавите членки да инвестират 5 % от БВП в образованието.
 • Опазване на културното наследство и насърчаване на чувството за европейска идентичност и култура: разработване, благодарение на динамиката, набрана през Европейската година на културното наследство — 2018 г., на Европейска програма за култура и изготвяне на препоръка на Съвета относно общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването.
 • Засилване на европейското измерение на Euronews, създадена през 1993 г. от редица европейски публични радио- и телевизионни оператори с амбицията тази медия да се превърне в европейски канал, който дава достъп до независима, висококачествена информация от паневропейска перспектива.

Контекст

Държавите членки носят основната отговорност за политиките в областта на образованието и културата на национално, регионално и местно равнище. Въпреки това през годините Европейският съюз имаше важна допълваща роля. Това важи в особена степен по отношение на трансграничните дейности. Така например, през 30-те години на своето функциониране програма „Еразъм“ (от 2014 г. — „Еразъм+“) е дала възможност на 9 милиона души да учат, да се обучават, да преподават или да работят доброволно в друга държава.

През последното десетилетие Европейският съюз създаде и набор от незадължаващи политически инструменти за подпомагане на държавите членки при разработването на националните образователни политики. От 2000 г. насам държавите членки си сътрудничат по „Рамката за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението“, която определя общи цели и показатели.

През 2010 г. в рамките на стратегията „Европа 2020“ ЕС си постави две цели в областта на образованието, по които вече е постигнат реален напредък. Делът на преждевременно напускане на училище беше намален от 13,9 % през 2010 г. на 10,7 % през 2016 г., като целта е до 2020 г. той да бъде намален на 10 %. Делът на завършилите висше образование се повиши от 34 % през 2010 г. на 39,1 % през 2016 г., като целта е да се достигнат 40 % до 2020 г.

Комисията смята, че е дошъл моментът да стъпим на тези основи и значително да засилим амбициите си.

За да насочи тази реформа и да насърчи обсъжданията за бъдещето на Европа, в речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. председателят Юнкер предложи Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз. Срещата в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г. ще даде възможност на лидерите да обсъдят начините за укрепване на европейската идентичност чрез образованието и културата.

За повече информация

Съобщение: Европейско пространство на образование до 2025 г. Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура

Поредица от информационни документи относно укрепването на европейската идентичност чрез образованието и културата

Стратегически документ на Европейския център за политическа стратегия за 10-те тенденции, които трансформират сферата на образованието

Европейска комисия, Обзор на образованието и обучението за 2017 г.: ключови данни за образованието и обучението в ЕС

#FutureOfEurope #EURoad2Sibiu

IP/17/4521

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar