Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rapport: EU:s handelsavtal ger konkreta fördelar

Bryssel den 9 november 2017

Ny rapport från kommissionen betonar positiva resultat av EU:s befintliga handelsavtal och identifierar områden där förbättringar kan ske.

EU har i dag offentliggjort en rapport som bedömer genomförandet av dess befintliga handelsavtal. Denna övergripande rapport är den första i sitt slag och bringar klarhet i vad som händer efter det att ett handelsavtal har förhandlats fram och trätt i kraft.

Offentliggörandet är ytterligare ett steg på vägen mot en fullständigt öppen och inkluderande handelspolitik, i linje med kommissionens åtagande i EU:s strategi ”Handel för alla” från 2015.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström sade i en kommentar till rapporten: Framgången med EU:s handelspolitik mäts inte bara i form av att nya handelsavtal ingås, utan också genom att vi ser till att våra befintliga avtal faktiskt ger resultat. Den rapport som offentliggörs i dag bekräftar att våra handelsavtal stimulerar den europeiska ekonomin: de har medfört en betydligt ökad export, vilket har gynnat EU:s företag och deras anställda. Vi är också på rätt väg när det gäller det konkreta samarbetet med våra partner om arbets- och miljönormer. Dessutom innehåller denna rapport värdefulla slutsatser om vad vi kan göra bättre när vi ingår nya avtal.”

Sammantaget har det visat sig att EU:s avtal har lett till ökad export och tillväxt för EU, med stora ökningar i exporten till, exempelvis,

  • Mexiko (+416 % sedan 2000),
  • Chile (+170 % sedan 2003),
  • Sydkorea (+59 % sedan 2011) och
  • Serbien (+62 % sedan 2013).

Rapporten visar att det ofta är EU:s sektorer för jordbruk och motorfordon som uppnår de största fördelarna. Till exempel har exporten av bilar till Sydkorea ökat med 244 % sedan 2011 och när det gäller avtalen med Colombia och Peru ökade exporten av jordbruksprodukter från EU med 92 % respektive 73 %.

Rapporten undersöker också verkningarna av bestämmelserna i kapitlen om handel och hållbar utveckling, som finns med i de nyare avtalen och behandlar miljöskydd och arbetstagares rättigheter. Det är för tidigt att dra generella slutsatser om genomförandet av målen om hållbar utveckling i EU:s handelsavtal, eftersom detta är en relativt ny praxis, men det finns redan många exempel på positivt samarbete i frågor som går längre än handelsliberalisering och som har möjliggjorts tack vare dessa avtal.EU har till exempel kunnat föra dialoger om frågor som föreningsfrihet, våld riktat mot medlemmar i fackföreningar, barnarbete, yrkesinspektioner, kollektiva avtalsförhandlingar, samråd på trepartsbasis samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

De första erfarenheter som framhävs i rapporten när det gäller genomförandet av kapitlen om handel och hållbar utveckling kommer att ingå i kommissionens bredare debatt om hur reglerna om hållbar utveckling i handelsavtalen kan effektiviseras, som inleddes med ett diskussionsunderlag i juli i år.

I rapporten pekas också på områden där förbättringar kan ske för att öka fördelarna av de befintliga avtalen. Trots att handelsavtalen sammantaget har positiva effekter för EU:s export, utnyttjar företagen i EU inte de möjligheter som erbjuds fullt ut. Exempelvis använder EU-företagen tullsänkningar i mindre utsträckning än våra handelspartner. Vid export till länder där det finns nyare handelsavtal, använder EU-företag tillgängliga tullrabatter för ca 70 % av deras berättigade export, medan våra partner använder sådana tullrabatter i ca 90 % av fallen.

För vissa känsliga produkter har EU och dess handelspartner i stället för full liberalisering kommit överens om begränsade marknadsöppningar genom tullfria kvantiteter, så kallade tullkvoter. Rapporten visar att dessa möjligheter ofta underutnyttjas av EU:s exportörer: för ost användes bara 4,3 % av den totala kvoten för export till Peru, 7,9 % till Colombia och 44 % till Centralamerika. Detsamma gäller användningen av vissa av de tullkvoter som EU godtagit för vissa känsliga produkter, trots att dessa frågor var bland de mest kontroversiella under förhandlingarna.

Rapporten belyser att det finns ett allt större behov av att öka medvetenheten bland EU-företagen – särskilt små och medelstora företag – om de möjligheter handelsavtalen ger dem att öka deras export och få deras företag att växa.

Rapporten kommer nu att diskuteras med ledamöter i Europaparlamentet och medlemsstaternas företrädare i rådet. Kommissionär Cecilia Malmström kommer att lägga fram rapporten för medlemsstaternas ministrar vid rådsmötet fredagen den 10 november. Den kommer att användas som diskussionsunderlag med civilsamhället; nästa tillfälle för detta är Europeiska dagen för handelspolitik den 5 december i Bryssel.

Läs mer

Hela rapporten

Faktablad (på engelska)

Cecilia Malmströms blogg: Översyn av våra handelsavtal (på engelska)

EU:s handelsavtal

En öppen handelspolitik i praktiken (på engelska)

Europeiska dagen för handelspolitik (på engelska)

IP/17/4486

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar