Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa: Prijaté obchodné dohody EÚ dosahujú hmatateľné prínosy

Brusel 9. november 2017

Nová správa Komisie vyzdvihuje pozitívne výsledky existujúcich obchodných dohôd EÚ a určuje oblasti, ktoré treba zlepšiť.

EÚ dnes zverejnila správu, v ktorej sa hodnotí vykonávanie existujúcich obchodných dohôd. Táto horizontálna správa je prvá svojho druhu a objasňuje sa v nej, čo sa deje po uzavretí obchodných dohôd a ich nadobudnutí platnosti.

Zverejnenie je ďalším krokom k plne transparentnej a inkluzívnej obchodnej politike v súlade so záväzkami Komisie, ktoré sú uvedené v stratégii EÚ z roku 2015 „Obchod pre všetkých“.

Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre obchod, k tejto správe uviedla: „Úspech obchodnej politiky EÚ sa meria nielen uzavieraním nových obchodných dohôd, ale takisto zaistením toho, aby naše existujúce dohody mali skutočný prínos. Dnes bola uverejnená správa, ktorá potvrdzuje, že naše obchodné dohody posilňujú európske hospodárstvo: podnietil sa nimi výrazný nárast vývozu, z ktorého majú prospech firmy v EÚ a ich zamestnanci. Takisto sme na správnej ceste, pokiaľ ide o konkrétnu spoluprácu s našimi partnermi v oblasti pracovných a environmentálnych noriem. Okrem toho táto správa obsahuje cenné poznatky o tom, čo pri uzatváraní nových dohôd môžeme urobiť lepšie.“

Podľa tejto správy sa vďaka dohodám EÚ celkove zvýšil vývoz z EÚ a jej rast. Najväčší nárast vývozu bol zaznamenaný napríklad do:

  • Mexika (+416 % od roku 2000),
  • Čile (+170 % od roku 2003),
  • Južnej Kórei (+59 % od roku 2011),
  • Srbska (+62 % od roku 2013).

Zo správy vyplýva, že obchodné dohody majú často najväčší prínos pre odvetvia poľnohospodárstva a automobilového priemyslu EÚ. Napríklad vývoz automobilov do Južnej Kórey sa od roku 2011 zvýšil o 244 %. Vývoz poľnohospodárskeho tovaru z EÚ sa na základe dohody s Kolumbiou a Peru zvýšil v prípade Kolumbie o 92 % a v prípade Peru o 73 %.

V správe sa takisto skúma vplyv ustanovení zahrnutých v novších dohodách v kapitolách o „obchode a trvalo udržateľnom rozvoji“, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a pracovnému právu. Hoci je ešte príliš skoro vyvodzovať všeobecné závery o realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja zahrnutých v obchodných dohodách EÚ, pretože ide o relatívne nový postup, je napriek tomu možné uviesť mnoho príkladov dobrej spolupráce v otázkach presahujúcich rámec liberalizácie obchodu, ktoré tieto dohody umožnili. EÚ by napríklad mohla ovplyvniť také oblasti, ako je sloboda združovania, násilie voči členom odborových zväzov, detská práca, inšpekcie práce, kolektívne vyjednávanie, tripartitné konzultácie a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Prvé závery zvýraznené v správe vzhľadom na vykonávanie kapitol o trvalo udržateľnom rozvoji budú témou širšej diskusie Komisie o tom, ako zlepšiť efektivitu pravidiel trvalo udržateľného rozvoja v našich obchodných dohodách, ktorá začala dokumentom na rokovanie v júli toho roku.

V správe sa takisto určujú oblasti, v ktorých treba dosiahnuť zlepšenie, aby sa zvýšil prínos existujúcich dohôd. Napriek celkovému pozitívnemu vplyvu obchodných dohôd na vývoz z EÚ spoločnosti v EÚ naplno nevyužívajú ponúknuté príležitosti. Napríklad rozsah, v ktorom podniky v EÚ využívajú nižšie colné sadzby, je na strane EÚ menší ako u našich partnerov. Pri vývoze do krajín, kde platia novšie obchodné dohody, využívajú spoločnosti v EÚ dostupné zníženie colných sadzieb pre približne 70 % výrobkov oprávnených na vývoz, zatiaľ čo naši partneri využívajú príslušné zníženie colných sadzieb v približne 90 % prípadov.

Takisto, pokiaľ ide o niektoré citlivé výrobky, EÚ a jej partneri sa namiesto plnej liberalizácie dohodli na obmedzenom otvorení trhu prostredníctvom kvót oslobodených od cla, známych ako colné kvóty. V správe sa uvádza, že vývozcovia z EÚ tieto možnosti často nevyužívajú dostatočne: v prípade syra len 4,3 % celkovej kvóty bolo využitých na vývoz do Peru, 7,9 % do Kolumbie a 44 % do Strednej Ameriky. To isté platí pre využívanie niektorých colných kvót, ktoré EÚ prijala pre určité citlivé výrobky aj napriek tomu, že táto záležitosť patrila počas rokovaní k tým najkontroverznejším.

Správa zdôrazňuje rastúcu potrebu zvýšiť povedomie podnikov v EÚ – najmä malých a stredných podnikov – o príležitostiach, ktoré tieto dohody poskytujú, na rozšírenie ich vývozu a rozvoj ich obchodných aktivít.

Uvedená správa bude teraz predmetom diskusie s poslancami Európskeho parlamentu a zástupcami členských štátov v Rade. Komisárka Malmströmová predloží správu ministrom členských štátov na zasadnutí Rady v piatok 10. novembra. Správa bude takisto základom pre diskusiu s občianskou spoločnosťou. Najbližšou príležitosťou na to bude nadchádzajúci Deň obchodnej politiky EÚ, ktorý sa bude konať 5. decembra v Bruseli.

Ďalšie informácie

Úplné znenie správy

Prehľad

Blogový príspevok komisárky Malmströmovej: Hodnotenie našich obchodných dohôd

Obchodné dohody EÚ

Transparentnosť obchodnej politiky v praxi

Deň obchodnej politiky EÚ

IP/17/4486

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar