Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie: Umowy handlowe zawarte przez UE przynoszą wymierne korzyści

Bruksela, 9 listopada 2017 r.

W nowym sprawozdaniu Komisji podkreślono pozytywne skutki obowiązujących już umów handlowych UE oraz wskazano obszary wymagające poprawy.

UE opublikowała dziś sprawozdanie oceniające wdrożenie istniejących umów handlowych. To horyzontalne sprawozdanie jest pierwszym tego rodzaju dokumentem i rzuca światło na to, co dzieje się po wynegocjowaniu i wejściu w życie umów handlowych.

Publikacja ta jest kolejnym krokiem w kierunku w pełni przejrzystej i sprzyjającej włączeniu społecznemu polityki handlowej, zgodnie ze zobowiązaniami Komisji określonymi w unijnej strategii „Handel z korzyścią dla wszystkich” z 2015 r.

Komentując to sprawozdanie, komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: Miarą sukcesu polityki handlowej UE jest nie tylko zawieranie coraz to nowych umów handlowych, ale także zapewnienie, by umowy już obowiązujące faktycznie przynosiły korzyści. Opublikowane dziś sprawozdanie potwierdza, że nasze umowy handlowe stanowią bodziec dla rozwoju gospodarki europejskiej: spowodowały one znaczny wzrost wywozu, z korzyścią dla unijnych przedsiębiorstw i ich pracowników. Jesteśmy też na dobrej drodze, jeśli chodzi o konkretną współpracę z naszymi partnerami w zakresie norm pracy i ochrony środowiska. W sprawozdaniu tym zawarto ponadto cenne wnioski na temat tego, co możemy poprawić, zawierając nowe umowy.

Ogólnie rzecz biorąc, wykazano, że zawierane przez UE umowy prowadzą do zwiększenia eksportu i wzrostu gospodarczego w UE, przy czym największy wzrost wywozu dotyczył przykładowo wywozu do:

  • Meksyku (+416 proc. od 2000 r.),
  • Chile (+170 proc. od 2003 r.),
  • Korea Południowa (+59 proc. od 2011 r.)
  • Serbia (+62 proc. od 2013 r.).

Ze sprawozdania wynika, że często największe korzyści odnotowywano w unijnych sektorach rolnictwa i pojazdów silnikowych. Na przykład wywóz samochodów do Korei Południowej wzrósł o 244 proc. od 2011 r., a w przypadku umowy z Kolumbią i Peru wywóz produktów rolnych z UE zwiększył się odpowiednio o 92 i 73 proc.

W sprawozdaniu przeanalizowano również skutki przepisów zawartych w rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, obejmujących ochronę środowiska i prawa pracownicze, które to rozdziały uwzględnia się w nowszych umowach. Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski natury ogólnej na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE – ponieważ jest to praktyka stosowana stosunkowo od niedawna – istnieją już liczne przykłady dobrej współpracy w kwestiach wykraczających poza liberalizację handlu, która stała się możliwa dzięki tym umowom. UE mogłaby na przykład zaangażować się w takich kwestiach jak wolność zrzeszania się, przemoc wobec członków związków zawodowych, praca dzieci, inspekcja pracy, rokowania zbiorowe, konsultacje trójstronne oraz zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Pierwsze wnioski, jakie podkreślono w sprawozdaniu w odniesieniu do rozdziałów dotyczących realizacji celu zrównoważonego rozwoju, wpisują się w prowadzoną przez Komisję szerszą debatę na temat sposobu poprawy skuteczności postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju w naszych umowach handlowych, zapoczątkowaną w lipcu tego roku poprzez wydanie dokumentu otwierającego debatę.

W sprawozdaniu wskazano również obszary wymagające poprawy, tak aby zwiększyć korzyści wynikające z istniejących już umów. Pomimo ogólnie pozytywnego wpływu umów handlowych na eksport UE, unijne przedsiębiorstwa nie czerpią pełnych korzyści z oferowanych możliwości. Na przykład stopień, w jakim przedsiębiorstwa UE korzystają z obniżki ceł, jest niższy od stopnia wykorzystania redukcji ceł przez naszych partnerów. W przypadku wywozu do krajów, z którymi zawarto nowsze umowy handlowe, przedsiębiorstwa UE korzystają z dostępnych zniżek na cła w odniesieniu do około 70 proc. kwalifikującego się wywozu, natomiast nasi partnerzy wykorzystują zniżki na cła w około 90 proc. przypadków.

Ponadto, jeśli chodzi o niektóre produkty wrażliwe, zamiast pełnej liberalizacji handlu UE i jej partnerzy zgadzają się na ograniczone otwarcie rynku, stosując uprawnienia do bezcłowej wymiany handlowej, tzw. kontyngenty taryfowe. Ze sprawozdania wynika, że unijni eksporterzy korzystają z tych możliwości często tylko w niewielkim stopniu: w przypadku serów wykorzystano jedynie 4,3 proc. całkowitego kontyngentu przy wywozie do Peru, 7,9 proc. przy wywozie do Kolumbii i 44 proc. przy wywozie do Ameryki Środkowej. Taka sama sytuacja ma miejsce w odniesieniu do wykorzystania niektórych kontyngentów taryfowych przyznanych przez UE na niektóre produkty wrażliwe, mimo że podczas prowadzenia rokowań kwestie te są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych kwestii.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na rosnącą potrzebę zwiększenia świadomości wśród przedsiębiorstw w UE – zwłaszcza małych i średnich – na temat korzyści, jakie te umowy oferują pod względem zwiększenia wywozu i rozwoju działalności.

Sprawozdanie zostanie teraz omówione przez posłów do Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli państw członkowskich w Radzie. Komisarz Cecilia Malmström przedstawi je ministrom państw członkowskich na posiedzeniu Rady w dniu 10 listopada. Sprawozdanie będzie również stanowić podstawę do dyskusji ze społeczeństwem obywatelskim, przy okazji zbliżającego się Dnia Europejskiej Polityki Handlowej, który odbędzie się 5 grudnia w Brukseli.

Więcej informacji

Pełne sprawozdanie

Zestawienie informacji

Blog komisarz Malmström: Przegląd naszych umów handlowych

Umowy handlowe UE

Przejrzystość polityki handlowej w praktyce

Dzień Europejskiej Polityki Handlowej

IP/17/4486

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar