Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Rapport: EU's eksisterende handelsaftaler giver mærkbare fordele

Bruxelles, den 9. november 2017

I en ny rapport fra Kommissionen fremhæves de positive resultater af EU's eksisterende handelsaftaler, og der peges på områder, hvor der kan ske forbedringer.

EU har i dag offentliggjort en rapport med en vurdering af gennemførelsen af de eksisterende handelsaftaler. Denne horisontale rapport er den første af sin art og kaster lys over, hvad der sker, efter handelsaftaler er blevet forhandlet på plads og er trådt i kraft.

Denne publikation er endnu et skridt i retning af en fuldt ud gennemsigtig og inklusiv handelspolitik i overensstemmelse med Kommissionens forpligtelser i EU's strategi "Handel for alle" fra 2015.

I en kommentar til rapporten udtalte EU's handelskommissær Cecilia Malmström: "Succesen for EU's handelspolitik måles ikke kun gennem indgåelse af nye handelsaftaler, men også gennem sikring af, at vores eksisterende aftaler faktisk giver resultater. Den rapport, der offentliggøres i dag, bekræfter, at vores handelsaftaler sætter skub i den europæiske økonomi: De har ført til betydelige stigninger i eksporten til gavn for EU's virksomheder og deres ansatte. Vi er også på rette spor, hvad angår konkret samarbejde med vores partnere om arbejds- og miljøstandarder. Desuden beskrives der i denne rapport værdifulde erfaringer, som kan hjælpe os med at gøre det bedre, når der indgås nye aftaler."

Generelt set viser det sig, at EU's aftaler fører til større eksport og vækst i EU, f.eks. med store stigninger i eksporten til:

  • Mexico (+ 416 % siden 2000),
  • Chile (+ 170 % siden 2003),
  • Sydkorea (+ 59 % siden 2011) og
  • Serbien (+ 62 % siden 2013).

Rapporten viser, at det ofte er EU's landbrugs- og automobilsektorer, der opnår de største fordele. F.eks. er eksporten af biler til Sydkorea steget med 244 % siden 2011, og for så vidt angår aftalen med Colombia og Peru har der været en stigning på henholdsvis 92 % og 73 % i eksporten af landbrugsvarer fra EU.

I rapporten undersøges også virkningerne af de bestemmelser i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling, der dækker miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder, i de nyere aftaler. Selv om det er for tidligt at drage nogen generelle konklusioner om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler, eftersom dette er en forholdsvis ny praksis, findes der allerede talrige eksempler på positivt samarbejde om emner rækkende ud over handelsliberalisering, der er blevet muliggjort takket være disse aftaler. EU kunne eksempelvis indgå i en dialog om emner som foreningsfrihed, vold mod medlemmer af fagforeninger, børnearbejde, arbejdstilsyn, kollektive overenskomstforhandlinger, trepartsforhandlinger samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

De første erfaringer, der med hensyn til gennemførelsen af kapitlerne om bæredygtig udvikling fremhæves i rapporten, vil indgå i en bredere debat, som Kommissionen lancerede i et arbejdspapir i juli i år, om, hvordan bestemmelserne om bæredygtig udvikling i vores handelsaftaler kan gøres mere effektive.

I rapporten peges der også på områder, der kan forbedres for at øge fordelene ved eksisterende aftaler. På trods af handelsaftalernes generelt positive virkninger for EU's eksport, udnytter EU's virksomheder ikke de muligheder, som tilbydes, fuldt ud. For eksempel udnytter EU's virksomheder i ringere grad toldnedsættelser end vores partnere. Ved eksport til lande, med hvilke vi har nyere handelsaftaler, udnytter EU's virksomheder de tilgængelige toldnedsættelser for omkring 70 % af deres begunstigede eksport, mens vores partnere anvender denne toldrabat i ca. 90 % af tilfældene.

For visse følsomme produkter er EU og dets partnere i stedet for fuldstændig liberalisering desuden blevet enige om begrænsede markedsåbninger gennem toldfrie kvoter, som kaldes toldkontingenter. Rapporten viser, at disse muligheder ofte er underudnyttede af EU's eksportører: For ost blev kun 4,3 % af det samlede kontingent anvendt til eksport til Peru, 7,9 % til Colombia og 44 % til Mellemamerika. Det samme gælder for anvendelsen af visse toldkontingenter, som EU har indrømmet for visse følsomme produkter, på trods af at disse produkter var blandt de mest kontroversielle under forhandlingerne.

I rapporten fremhæves et stigende behov for at øge kendskabet blandt EU's virksomheder — navnlig små og mellemstore virksomheder — til de muligheder, disse aftaler giver for at udvide deres eksport og få deres virksomheder til at vokse.

Rapporten vil nu blive drøftet med medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemsstaternes repræsentanter i Rådet. Kommissær Cecilia Malmström vil fremlægge rapporten for medlemsstaternes ministre på samlingen i Rådet fredag den 10. november. Den vil også danne grundlag for drøftelser med civilsamfundet, næste gang under EU's handelspolitiske dag, der finder sted den 5. december i Bruxelles.

Yderligere oplysninger

Hele rapporten

Faktaark

Blogindlæg af kommissær Cecilia Malmström: Revision af vores handelsaftaler

EU's handelsaftaler

Handelspolitikkens gennemsigtighed i praksis

EU's handelspolitiske dag

IP/17/4486

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar