Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva: Zavedené obchodní dohody EU mají hmatatelný přínos

Brusel 9. listopadu 2017

Nová zpráva Komise vyzdvihuje pozitivní výsledky stávajících obchodních dohod EU a určuje oblasti, které je třeba zlepšit.

EU dnes zveřejnila zprávu, která hodnotí uplatňování stávajících obchodních dohod. Tato horizontální zpráva je první svého druhu a objasňuje, co se děje po sjednání obchodních dohod a jejich vstupu v platnost.

Zveřejnění je dalším krokem k plně transparentní a inkluzivní obchodní politice v souladu se závazky Komise uvedenými ve strategii EU z roku 2015 „Obchod pro všechny“.

Komisařka Cecilia Malmströmová, odpovědná za oblast obchodu, v souvislosti s touto zprávou uvedla: „Úspěch obchodní politiky EU se měří nejen uzavíráním nových obchodních dohod, ale také zajištěním toho, aby měly naše stávající dohody skutečný přínos. Dnes zveřejněná zpráva potvrzuje, že naše obchodní dohody evropskou ekonomiku posilují: podnítily výrazný nárůst vývozu ve prospěch podniků v EU a jejich zaměstnanců. Rovněž jsme na správné cestě, pokud jde o konkrétní ujednání s našimi partnery v oblasti pracovních a environmentálních norem. Kromě toho tato zpráva obsahuje cenné poznatky o tom, co můžeme při sjednávání nových dohod udělat lépe.“

Podle této zprávy se díky dohodám EU celkově zvýšil vývoz z EU a její růst; více se vyváželo například do:

  • Mexika (+416 % od roku 2000),
  • Chile (+170 % od roku 2003),
  • Jižní Koreje (+59 % od roku 2011),
  • Srbska (+62 % od roku 2013).

Zpráva ukazuje, že největší přínos mají obchodní dohody často pro odvětví zemědělství a automobilového průmyslu EU. Například vývoz automobilů do Jižní Koreje vzrostl od roku 2011 o 244 %. Nárůst vývozu zemědělských produktů z EU na základě dohody s Kolumbií a Peru činil v případě Kolumbie 92 % a v případě Peru 73 %.

Zpráva se zabývá rovněž dopadem ustanovení obsažených v novějších dohodách v kapitolách o „obchodu a udržitelném rozvoji“, které zahrnují ochranu životního prostředí a pracovních práv. Ačkoli je ještě příliš brzy vyvozovat obecné závěry o dosahování cílů udržitelného rozvoje obsažených v obchodních dohodách EU, neboť to je relativně nový postup, lze již uvést četné příklady konstruktivní spolupráce v otázkách jdoucích nad rámec liberalizace obchodu, které tyto dohody umožnily.EU například mohla ovlivnit takové oblasti, jako je svoboda sdružování, násilí vůči členům odborových svazů, dětská práce, inspekce práce, kolektivní vyjednávání, tripartitní konzultace a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

První závěry zdůrazněné v této zprávě ohledně provádění kapitol o udržitelném rozvoji budou tématem širší diskuse v Komisi o tom, jak zlepšit efektivitu pravidel udržitelného rozvoje v našich obchodních dohodách, jež byla zahájena diskusním dokumentem v červenci tohoto roku.

Tato zpráva rovněž určuje oblasti, kde je třeba dosáhnout zlepšení, aby se zvýšil přínos stávajících dohod. Navzdory celkově pozitivnímu dopadu obchodních dohod na vývoz z EU společnosti v EU dosud plně nevyužívají nabízených příležitostí. Například míra, v níž podniky EU využívají nižších celních sazeb, je na straně EU nižší než u našich partnerů. Při vývozu do zemí, kde byly zavedeny novější obchodní dohody, využívají společnosti v EU dostupných celních úlev přibližně u 70 % způsobilých vývozních produktů, zatímco naši partneři využívají celních úlev přibližně v 90 % případů.

Také u některých citlivých produktů se EU a její partneři namísto úplné liberalizace dohodli na omezeném otevření trhu prostřednictvím bezcelních přídělů, známých jako celní kvóty. Zpráva ukazuje, že vývozci z EU tyto možnosti často dostatečně nevyužívají: u sýrů bylo při vývozu do Peru využito pouze 4,3 % celkové kvóty, do Kolumbie 7,9 % a do Střední Ameriky 44 %. Totéž platí pro využívání některých celních kvót, které EU přijala u určitých citlivých produktů, přestože tyto otázky patřily během jednání k těm nejkontroverznějším.

Zpráva zdůrazňuje rostoucí potřebu zvýšit povědomí společností v EU – zejména malých a středních podniků – o příležitostech, které tyto dohody nabízejí, k rozšíření jejich vývozu a rozvoji jejich obchodních aktivit.

Tato zpráva bude nyní předmětem diskuse s poslanci Evropského parlamentu a zástupci členských států v Radě. Komisařka Malmströmová seznámí se zprávou ministry členských států na zasedání Rady v pátek 10. listopadu. Zpráva bude rovněž základem pro diskusi s občanskou společností. První příležitostí k tomu bude nadcházející Den obchodní politiky EU, který se bude konat 5. prosince v Bruselu.

Další informace

Plné znění zprávy

Informativní přehled

Příspěvek na blogu komisařky Malmströmové: Reviewing our trade agreements (Přezkum našich obchodních dohod)

Obchodní dohody EU

Transparentnost obchodní politiky v praxi

Den obchodní politiky EU

IP/17/4486

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar