Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад: осезаемите ползи от действащите търговски споразумения на ЕС

Брюксел, 9 ноември 2017 r.

В нов доклад на Комисията се подчертават положителните резултати от съществуващите търговски споразумения на ЕС и се определят областите, в които има възможност за подобрения.

Днес ЕС публикува доклад, в който се прави оценка на прилагането на съществуващите търговски споразумения. Този хоризонтален доклад е първият по рода си и хвърля светлина върху това, което се случва след договарянето и влизането в сила на търговските споразумения.

Публикацията е още една стъпка към изцяло прозрачна и приобщаваща търговска политика в съответствие с ангажиментите на Комисията, изложени в стратегията на ЕС „Търговията — за всички“ от 2015 г.

Във връзка с доклада комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Успехът на търговската политика на ЕС се измерва не само чрез сключването на нови търговски споразумения, а също така чрез гарантирането на ползите от съществуващите споразумения. Данните в публикувания днес доклад потвърждават, че нашите търговски споразумения укрепват европейската икономика — те са довели до значително увеличаване на износа, което е от полза за европейските предприятия и техните служители. Също така вървим по правилния път що се отнася до поемането на конкретни ангажименти с нашите партньори във връзка с трудовите и екологичните стандарти. Освен това докладът съдържа ценни поуки за това, което можем да направим по-добре при договарянето на нови споразумения.

Като цяло данните сочат, че споразуменията на ЕС водят до увеличаване на износа на ЕС и повишаване на растежа с основни увеличения на износа за:

  • Мексико (+ 416 % от 2000 г. насам),
  • Чили (+ 170 % от 2003 г. насам),
  • Южна Корея (+ 59 % от 2011 г. насам),
  • Сърбия (+ 62 % от 2013 г. насам).

От доклада става ясно, че често ползата е най-голяма за селскостопанския сектор и сектора на моторните превозни средства в ЕС. Така например износът на автомобили за Южна Корея се е увеличил с 244 % от 2011 г. насам, а по отношение на споразумението с Колумбия и Перу се наблюдава увеличение в размер на съответно 92 % и 73 % на износа на селскостопански стоки от ЕС.

В доклада се разглежда също така въздействието на разпоредбите на главите „Търговия и устойчиво развитие“ (ТУР), включени в най-новите търговски споразумения и обхващащи опазването на околната среда и трудовите права. Въпреки че е твърде рано да се правят общи заключения относно изпълнението на целите за устойчиво развитие, включени в търговските споразумения на ЕС, тъй като това е сравнително нова практика, вече съществуват множество примери за положително сътрудничество по въпроси отвъд либерализацията на търговията благодарение на тези споразумения. Така например ЕС може да се ангажира по въпроси като свободата на сдружаване, насилието срещу членове на синдикални организации, детския труд, трудовите инспекции, колективното договаряне, тристранните консултации и здравословните и безопасни условия на труд.

Първите поуки, подчертани в доклада, във връзка с прилагането на главите за устойчивото развитие ще бъдат включени в по-широкия дебат на Комисията относно начините за подобряване на ефективността на правилата за устойчиво развитие в търговските споразумения, който започна през юли тази година с публикуването на документ за обсъждане.

В доклада се посочват също така областите, в които могат да бъдат направени подобрения, за да се увеличат ползите от съществуващите споразумения. Въпреки положителното като цяло въздействие на търговските споразумения върху износа на ЕС, дружествата от Съюза не се възползват в пълна степен от предлаганите възможности. Степента, в която предприятията от ЕС използват тарифните намаления, например е по-малка в сравнение със степента на използване на подобни намаления от страна на нашите партньори. За износа за държави, в които са налице по-нови търговски споразумения, дружествата от ЕС използват наличните митнически отстъпки за около 70 % от своя отговарящ на условията износ, докато нашите партньори използват митническата отстъпка в около 90 % от случаите.

Също така, за някои чувствителни продукти, вместо пълна либерализация ЕС и неговите партньори са договорили ограничен пазарен достъп чрез освобождаване от обмитяване на известни количества, известни като тарифни квоти (ТК). От доклада става ясно, че тези възможности често са недостатъчно използвани от износителите от ЕС — за износа на сирене само 4,3 % от общите квоти са били използвани за износа за Перу, 7,9 % за износа за Колумбия и 44 % за износа за Централна Америка. Същото се отнася и за използването на някои ТК, договорени от ЕС за някои чувствителни продукти, въпреки че тези въпроси са сред най-спорните по време на преговорите.

В доклада се подчертава нарастващата нужда от повишаване на осведомеността на дружествата от ЕС, особено на малките и средните предприятия, във връзка с възможностите, които предлагат търговските споразумения, за да могат те да увеличават своя износ и да развиват бизнеса си.

Докладът ще бъде подложен на обсъждане от членовете на Европейския парламент и представителите на държавите членки в Съвета. Комисар Малмстрьом ще представи доклада пред министрите на държавите членки на заседанието на Съвета в петък, 10 ноември. Той ще бъде и основа за обсъждане с гражданското общество, като следващата възможност за това е предстоящият Ден на търговската политика на ЕС, който ще се проведе на 5 декември в Брюксел.

За повече информация:

Пълен текст на доклада

Информационен документ

Публикация в блога на комисар Малмстрьом: Преглед на нашите търговски споразумения

Търговските споразумения на ЕС

Прозрачността на търговската политика на практика

Ден на търговската политика на ЕС

IP/17/4486

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar