Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska migrationsagendan: att befästa de framsteg som gjorts

Bryssel den 15 november 2017

Inför Europeiska rådets möte i december presenterar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant i dag det arbete som återstår för att befästa de senaste årens framgångar.

Antalet irreguljära gränspassager längs de huvudsakliga migrationsrutterna har minskat med 63 % under 2017, och de gemensamma insatserna för att skydda EU:s yttre gränser, samarbeta med partnerländerna för att ta itu med grundorsakerna till irreguljär migration, förbättra skyddet för migranter och bekämpa människohandeln har gett konkreta resultat. Inför framtiden, och med tanke på att externa och interna åtaganden om migration är nära sammankopplade, uppmanar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant EU, medlemsländerna och partnerländerna att vidta ytterligare samordnade åtgärder för att göra jämna framsteg och fortsätta EU:s arbete på alla fronter och därigenom hantera migrationen på ett bättre sätt.

– Sedan 2015 har vi gjort verkliga framsteg tack vare vårt gemensamma arbete för att bättre hantera migration på ett övergripande sätt. Men vi är inte klara ännu, och problemet kommer att finnas kvar under lång tid. Därför måste vi fortsätta våra övergripande och gemensamma insatser med ännu mer energi och beslutsamhet för att befästa våra resultat och genomföra hela den europeiska migrationsagendan. Migration är den viktigaste frågan för allmänheten, och det bör också vara vår främsta prioritering, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

– Under de senaste två åren har vi lagt mycket kraft på att hantera en av vår tids största utmaningar på ett humant och effektivt sätt. Vi har stött Internationella organisationen för migration (IOM) och UNHCR för att hjälpa människor i nöd och stödja självmant återvändande. Vi har infört den externa investeringsplanen som kommer att mobilisera 40 miljarder euro i privata investeringar. Vi har arbetat tillsammans med våra afrikanska partner för att ta itu med grundorsakerna till migration. Samarbete och partnerskap har alltid varit och kommer att förbli vår strategi, säger EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

– Vi rör oss gradvis bort från krisläget och hanterar migrationen i en anda av partnerskap och gemensamt ansvar, inom och utanför EU. Hittills har över 34 400 nya utfästelser om vidarebosättning kommit in, och jag är mycket glad över EU-ländernas starka engagemang för att minska antalet irreguljära och farliga rutter och förbättra de säkra och lagliga vägarna, för att visa solidaritet med värdländer utanför EU, säger Dimitris Avramopoulos, EU:s migrationskommissionär.

Att angripa grundorsakerna och rädda liv

Sedan september har EU fortsatt att intensifiera sitt stöd för att åtgärda de bakomliggande orsakerna till migration:

  • I Turkiet är EU på god väg att få ihop de 3 miljarder euro som planerats för faciliteten för flyktingar till slutet av 2017. Sedan oktober får en miljon av de mest utsatta syriska flyktingarna elektroniska kontantöverföringar varje månad.
  • Två år efter lanseringen ger EU:s förvaltningsfond för Afrika ökad stabilitet och motståndskraft genom att stödja ekonomisk utveckling och migrationshantering i länder som står inför olika typer av kriser och nödsituationer. Hittills har program värda nästan 2 miljarder euro godkänts.
  • Ökad vikt har lagts vid att förbättra de ofta bedrövliga förhållandena för migranter i Libyen, i nära samarbete med UNHCR, Unicef och Internationella organisationen för migration (IOM). Nästan 4 000 migranter och över 2 000 fördrivna libyska familjer har fått sjukvård och grundläggande stöd, och medicinsk hjälp ges till migranter, bland annat i förvarsenheter.

Åtgärder mot människosmuggling och åtgärder för att rädda liv i öknen och till havs:

  • EU:s förvaltningsfond för Afrika stöder IOM:s och de nigeriska myndigheternas sök- och räddningsinsatser i öknen, där över 1 100 migranter har satts i säkerhet efter att ha övergetts av människosmugglare 2017.
  • Över 15 000 migranter, däribland över 10 000 från Libyen, har redan fått stöd vid självmant återvändande, och man håller på att utveckla projekt för att påskynda arbetet med Libyens grannländer så att fler migranter kan återvända från Libyen.
  • EU:s operationer Triton och Sophia har med hjälp av 13 operativa resurser fortsatt att stödja EU-ländernas insatser till havs för att rädda liv och gripa misstänkta människohandlare och människosmugglare. I Niger har EU:s stöd till de nigeriska myndigheterna lett till att mer än 100 misstänkta människohandlare och människosmugglare har gripits.*

EU:s solidaritet och stöd till flyktingar och värdländer

EU:s vidarebosättningsprogram som antogs i juli 2015 kommer att slutföras med framgång, och vidarebosättningarna, som tas upp i uttalandet från EU och Turkiet, fortsätter i stadig takt – över 25 700 personer har vidarebosatts sedan lanseringen av de båda programmen. I september lanserade kommissionen ett nytt program för vidarebosättning av minst 50 000 av de mest utsatta flyktingarna, särskilt längs den centrala Medelhavsrutten, senast i oktober 2019. Hittills har över 34 400 utfästelser inkommit från 16 EU-länder.

Efter två års verksamhet finns det bara cirka 750 personer i Grekland och 3 100 i Italien kvar att omplacera, vilket innebär att EU:s omplaceringssystem kan få en framgångsrik avslutning. Hittills har över 31 500 personer omplacerats. Nästan alla EU-länder har fullgjort sina rättsliga skyldigheter, men Tjeckien, Ungern och Polen har hittills inte vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som påpekades i kommissionens motiverade yttrande från juli. Överträdelseförfaranden mot dessa länder pågår därför fortfarande.

Resultat i fråga om återvändande och återtagande

Ett avtal om standardrutiner för återvändande ingicks med Bangladesh i september. Detta framsteg var ett viktigt led i EU:s strategi för bättre migrationshantering. EU kommer att fortsätta sitt strukturerade praktiska samarbete med andra viktiga länder inom ramen för denna nya strategi.Kontakterna med Elfenbenskusten, Senegal och Mali kommer att intensifieras, och de pågående förhandlingarna om återtagande med Nigeria och Tunisien bör slutföras så snart som möjligt.

I november kommer nya operativa åtgärder för att stödja EU-ländernas insatser för återvändande att läggas fram av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som ska fungera som en kontaktpunkt för återvändande på EU-nivå.

Nästa steg mot en starkare, effektivare och rättvisare migrations- och asylpolitik för EU

För att förvaltningsfonden för Afrika ska kunna fortsätta stödja program, särskilt i Libyen och Nordafrika, måste EU-länderna öka sina ekonomiska bidrag.

Vad gäller vidarebosättning bör EU-länderna fortsätta att göra utfästelser för att nå målet om minst 50 000 platser, börja planera konkreta processer för vidarebosättning – däribland stöd till mekanismen för evakuering från Libyen i samarbete med UNHCR – och godkänna de standardrutiner för det frivilliga humanitära mottagandesystemet som kommissionen och Turkiet har slutfört.

Andelen återvändande på EU-nivå är fortfarande otillfredsställande, och detta ett område som kräver engagemang från alla parter för att garantera konkreta framsteg. EU-länderna uppmanas att samla in och tillhandahålla bättre data om återvändande så att man lättare kan bedöma om återvändandearbetet är effektivt och i vilka fall bistånd från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kan göra nytta. EU bör också fortsätta att gemensamt undersöka alla incitament och påtryckningsmedel som kan utnyttjas för att öka återvändandet, i enlighet med vad man kommit överens om i Europeiska rådet.

De grekiska myndigheterna måste öka sina ansträngningar och ge tillräckliga resurser för att säkerställa ett effektivt återvändande till Turkiet, vilket är en viktig del av uttalandet från EU och Turkiet. Endast 1 969 återvändanden har genomförts sedan mars 2016.

Bakgrund

När kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde utsåg han en migrationskommissionär, Dimitris Avramopoulos, som tillsammans med de andra kommissionärerna och under ledning av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans skulle ta fram en ny migrationspolitik som en av de tio prioriteringarna i de politiska riktlinjerna för kommissionen.

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen genom den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att klara de omedelbara utmaningarna i samband med den pågående flyktingkrisen. Agendan omfattar också de verktyg som behövs för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt, när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration.

Dagens meddelande presenterar utvecklingen sedan början av september och identifierar viktiga frågor som kräver särskild uppmärksamhet. I meddelandet samlas för första gången de olika arbetsflödena för lägesrapporter om uttalandet från EU och Turkiet, omplacering och vidarebosättning, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och partnerskapsramen med tredjeländer i en enda rapport som avspeglar det omfattande arbetet med att genomföra den europeiska migrationsagendan.

Läs mer

Lägesrapport om den europeiska migrationsagendan

Bilaga 1: EU:s förvaltningsfond för Afrika

Bilaga 2: Gemensam handlingsplan för genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet

Bilaga 3: Faciliteten för flyktingar i Turkiet

Bilaga 4: Den europeiska gräns- och kustbevakningen

Bilaga 5: Återvändande

Bilaga 6: Omplacering

Bilaga 7: Vidarebosättning  

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet – Lägesrapport om den europeiska migrationsagendan

Faktablad: Vidarebosättning – Garanti för säker och laglig tillgång till skydd för flyktingar

Faktablad: Omplacering – EU:s solidaritet mellan medlemsstaterna

Faktablad: den centrala Medelhavsrutten

Faktablad: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

Faktablad: Mot en mer effektiv och trovärdig EU-politik för återvändande

Faktablad: Ekonomiskt stöd till Grekland

Faktablad: Ekonomiskt stöd till Italien

Faktablad: EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika

Faktablad: EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet

#MigrationEU 

 

* Denna information uppdaterades den 15 november.

IP/17/4484

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar