Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas programma migrācijas jomā – nostiprināt gūto progresu

Briselē, 2017. gada 15. novembrī

Tuvojoties Eiropadomes decembra sanāksmei, Komisija un Augstā pārstāve šodien iepazīstina ar darbiem, kas vēl jāpaveic, lai nostiprinātu pozitīvos rezultātus, kuri sasniegti pēdējos gados.

2017. gadā kopējais neatbilstīgas robežu šķērsošanas gadījumu skaits galvenajos migrācijas maršrutos samazinājās par 63 %, kas liecina, ka kopīgie pūliņi, lai aizsargātu ES ārējās robežas, sadarbotos ar partnervalstīm nolūkā apkarot neatbilstīgas migrācijas pamatcēloņus, uzlabotu migrantu aizsardzību un gūtu uzvaru cīņā pret cilvēku tirgotājiem, sniedz rezultātus. Raugoties nākotnē un ņemot vērā, ka ārējie un iekšējie pasākumi migrācijas jomā ir cieši saistīti, Komisija un Augstā pārstāve aicina dalībvalstis vēl vairāk saskaņot ES, dalībvalstu un partnervalstu darbības, lai gūtu panākumus un vienlaikus saglabātu ES centienu intensitāti visās jomās un tādējādi labāk kopīgi pārvaldītu migrāciju.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Kopš 2015. gada mēs esam sasnieguši reālu progresu, kopīgi strādājot, lai labāk pārvaldītu migrāciju visaptverošā veidā. Tomēr viss vēl nav paveikts, un šis jautājums vēl kādu laiku mūs nodarbinās. Līdz ar to mums pat enerģiskāk un noteiktāk ir jāturpina mūsu visaptverošais un kopīgais darbs, lai nostiprinātu mūsu sasniegumus un pilnībā īstenotu Eiropas programmu migrācijas jomā. Migrācija ir jautājums, kas mūsu iedzīvotājos raisa vislielākās bažas, un tai arī turpmāk vajadzētu būt augstākajai mūsu prioritātei.”

Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni sacīja: “Pēdējo divu gadu laikā mūsu enerģija tika veltīta tam, lai humānā un efektīvā veidā risinātu vienu no sarežģītākajām mūsdienu problēmām. Mēs atbalstām IOM un UNHCR, sniedzot palīdzību nelaimē nonākušiem cilvēkiem un atvieglojot brīvprātīgu atgriešanu. Mēs izveidojām ārējo investīciju plānu, kas piesaistīs 40 miljardus eiro no privātajām investīcijām. Mēs sadarbojamies ar mūsu Āfrikas draugiem nolūkā novērst migrācijas pamatcēloņus. Mūsu pieeja vienmēr ir bijusi un būs sadarbība un partnerība.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Mēs pamazām izejam no krīzes režīma un migrāciju tagad pārvaldām partnerības un kopīgas atbildīgas garā gan ES iekšienē, gan ārpus tās robežām. Ņemot vērā jaunās saistības pārmitināt vairāk kā 34 400 personu, es atzinīgi vērtēju dalībvalstu stingro apņemšanos ierobežot neatbilstīgos un bīstamos maršrutus un nodrošināt drošus un likumīgus ceļus, kas apliecina solidaritāti ar uzņēmējvalstīm ārpus ES.”

Novērst pamatcēloņus un glābt dzīvības

ES kopš septembra ir turpinājusi izvērst savu atbalstu, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus:

  • Turcijā ES sekmīgi virzās uz to, lai līdz 2017. gada beigām noslēgtu līgumu par 3 miljardiem eiro Bēgļu atbalsta mehānisma ietvaros. Kopš oktobra viens miljons visneaizsargātāko Sīrijas bēgļu tagad ik mēnesi saņem elektroniskus naudas pārskaitījumus.
  • Divus gadus pēc darbības uzsākšanas ES trasta fonds Āfrikai sekmē stabilitāti un noturību, sniedzot atbalstu to valstu ekonomiskajai attīstībai un migrācijas pārvaldībai, kuras saskaras ar dažāda veida krīzēm un ārkārtas situācijām, un līdz šim ir apstiprinātas programmas gandrīz 2 miljardu eiro vērtībā.
  • Pastiprināta uzmanība ir pievērsta tam, lai ciešā sadarbībā ar UNHCR, UNICEF un IOM uzlabotu bieži vien drausmīgos apstākļus, ar kādiem saskaras migranti Lībijā. Gandrīz 4000 migrantu un vairāk kā 2000 pārvietoto ģimeņu no Lībijas ir saņēmušas medicīnisko palīdzību un pamatatbalstu, savukārt migrantiem tiek sniegta medicīniskā aprūpe un palīdzība, tostarp aizturēšanas centros.

Novērst kontrabandu un glābt dzīvības tuksnesī un jūrā

  • ES trasta fonds Āfrikai atbalsta IOM un Nigērijas iestāžu darbu, lai tiktu īstenotas meklēšanas un glābšanas misijas tuksnesī, un 2017. gadā drošībā ir nogādāts vairāk kā 1100 migrantu, kurus kontrabandisti bija pametuši likteņa varā.
  • Vairāk kā 15 000 migrantu, tostarp 10 000 no Lībijas, jau izmantojuši atbalstītas brīvprātīgas atgriešanas iespēju, un tiek izstrādāti projekti, lai izvērstu darbu ar Lībijas kaimiņvalstīm nolūkā palīdzēt atgriezt mājup vairāk migrantu no Lībijas.
  • Izmantojot izvietotos resursus (13 vienības), ES operāciju “Triton” un “Sophia” ietvaros turpināja sniegt atbalstu dalībvalstu pasākumiem jūrā, lai glābtu dzīvības un aizturētu par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu aizdomās turētas personas. Nigērā ES sniegtais atbalsts Nigēras iestādēm ir ļāvis aizturēt vairāk kā 100 personas, kas tiek turētas aizdomās par cilvēku kontrabandu un tirdzniecību.*

ES solidaritāte un atbalsts bēgļiem un uzņēmējvalstīm

Sagaidāms, ka 2015. gada jūlijā pieņemtā ES pārmitināšanas shēma tiks sekmīgi pabeigta, un joprojām stabili noris pārmitināšana saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu — kopumā kopš shēmu uzsākšanas ir pārmitināts vairāk kā 25 700 personu. Septembrī Komisija sāka jaunu shēmu, lai līdz 2019. gada oktobrim pārmitinātu vismaz 50 000 visneaizsargātāko bēgļu, jo īpaši Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā. Līdz šim saistības par vairāk kā 34 400 personu ir saņemtas no 16 dalībvalstīm.

Ir pagājuši divi gadi, un ES pārcelšanas shēma tuvojas sekmīgam noslēgumam — ir jāpārceļ vairs tikai aptuveni 750 personas no Grieķijas un 3100 — no Itālijas. Līdz šim pārcelts vairāk kā 31 500 personu. Lai arī gandrīz visas dalībvalstis ir ievērojušas savas juridiskās saistības, Čehijas Republika, Ungārija un Polija līdz šim nav veikušas nekādus pasākumus, lai izpildītu jūlijā Komisijas pamatotajā atzinumā paustās prasības, — līdz ar to patlaban noris pārkāpuma procedūras.

Rezultāti atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā

Septembrī noslēdzot vienošanos ar Bangladešu par standarta operāciju procedūrām atgriešanas jomā, ir gūts progress attiecībā uz svarīgu elementu ES pieejā nolūkā labāk pārvaldīt migrāciju. ES turpinās strukturētu praktisko sadarbību ar citām svarīgām valstīm saskaņā ar šo jauno pieeju.Intensīvāk tiks veidotas attiecības ar Kotdivuāru, Senegālu un Mali, un pēc iespējas drīz būtu jāpabeidz pašreizējās sarunas par atpakaļuzņemšanu ar Nigēriju un Tunisiju.

Lai atbalstītu dalībvalstu atgriešanas operācijas, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra līdz novembrim ierosinās jaunus operatīvos pasākumus, un ES līmenī tā veiks kontaktpunkta funkcijas attiecībā uz atgriešanu.

Turpmākie pasākumi virzībā uz stingrāku, efektīvāku un taisnīgāku ES migrācijas un patvēruma politiku

Dalībvalstīm nepieciešams palielināt savas finanšu iemaksas, lai trasta fonds Āfrikai arī turpmāk varētu atbalstīt programmas, jo īpaši Lībijā un Ziemeļāfrikā.

Pārmitināšanas jomā dalībvalstīm būtu jāturpina uzņemties saistības, lai sasniegtu mērķi nodrošināt vismaz 50 000 vietu un varētu sākt plānot konkrētas pārmitināšanas procedūras, tostarp sadarbībā ar UNHCR atbalstīt evakuācijas mehānismu no Lībijas, un apstiprinātu standarta operāciju procedūras attiecībā uz Komisijas un Turcijas pabeigto brīvprātīgas humanitārās uzņemšanas shēmu.

Atgriešanas rādītāji ES līmenī joprojām ir neapmierinoši, un šajā jomā saistības jāuzņemas visiem, lai tiktu sasniegts konkrēts progress. Dalībvalstis no savas puses tiek aicinātas vākt un sniegt kvalitatīvākus datus par atgriešanu, lai būtu iespējams labāk novērtēt atgriešanas efektivitāti un to, kur Eiropas Robežu un krasta apsardze varētu dot noderīgu ieguldījumu. ES būtu jāturpina kopīgi meklēt iespējas visu iniciatīvu un stimulu izmantošanai, lai panāktu progresu atgriešanas jomā, kā to apstiprinājusi Eiropadome.

Saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu Grieķijas iestādēm ir jāpastiprina darbs un jānodrošina pienācīgi resursi, lai nodrošinātu efektīvu atgriešanu uz Turciju un īstenotu šo svarīgo paziņojuma elementu. Kopš 2016. gada marta ir atgrieztas tikai 1969 personas.

Konteksts

Stājoties amatā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers vienam no komisāriem – Dimitrim Avramopulam – uzticēja īpašu atbildību par migrācijas jomu un uzdeva sadarboties ar pārējiem komisāriem priekšsēdētāja pirmā vietnieka Fransa Timmermansa vadībā, lai izstrādātu jaunu migrācijas politiku, kas ir viena no Junkera vadītās Komisijas politikas pamatnostādņu 10 prioritātēm.

Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā Eiropas programmā migrācijas jomā ierosināja tālejošu stratēģiju, kuras mērķis ir novērst tūlītējās problēmas saistībā ar pašreizējo krīzi, kā arī nodrošināt Eiropas Savienību ar instrumentiem, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā labāk pārvaldītu migrāciju šādās jomās: neatbilstīga migrācija, robežas, patvērums un likumīga migrācija.

Šodien publicētajā paziņojumā sniegts ieskats par panākto laika posmā kopš septembra sākuma un apzināti galvenie pašreizējie jautājumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Tā dažādie darba virzieni, kas atspoguļoti progresa ziņojumos attiecībā uz ES un Turcijas paziņojumu, pārcelšanu un pārmitināšanu, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru un partnerības ar trešām valstīm regulējumu, pirmo reizi apkopoti vienā kopējā ziņojumā, atspoguļojot darba, kas tiek veikts, lai īstenotu Eiropas programmu migrācijas jomā, visaptverošo raksturu.

Sīkāka informācija

Progresa ziņojums par Eiropas programmu migrācijas jomā

1. pielikums – ES Trasta fonds Āfrikai

2. pielikums – Kopīgais rīcības plāns saistībā ar ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu

3. pielikums – Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā

4. pielikums – Eiropas robežu un krasta apsardze

5. pielikums – Atgriešana

6. pielikums – Pārcelšana

7. pielikums – Pārmitināšana  

Komisijas dienestu darba dokuments, kas pievienots dokumentam “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei un Padomei – Progresa ziņojums par Eiropas programmu migrācijas jomā”

Faktu lapa: Pārmitināšana – Drošas un likumīgas piekļuves aizsardzībai nodrošināšana migrantiem

Faktu lapa: Pārcelšana – ES solidaritāte starp dalībvalstīm

Faktu lapa: Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršruts

Faktu lapa: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Faktu lapa: ceļā uz efektīvāku un uzticamāku ES politiku atgriešanas jomā

Faktu lapa: finansiālais atbalsts Grieķijai

Faktu lapa: finansiālais atbalsts Itālijai

Faktu lapa: Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fonds Āfrikai

Faktu lapa: Eiropas Savienības Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā

#MigrationEU 

 

* Šī informācija atjaunināta 15. novembrī.

IP/17/4484

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar