Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikeagenda: Saavutetun edistyksen vakiinnuttaminen

Bryssel 15. marraskuuta 2017

Ennen joulukuun Eurooppa-neuvostoa komissio ja korkea edustaja esittävät tänään, mitä toimia vielä tarvitaan viime vuosina saavutettujen myönteisten tulosten vakiinnuttamiseksi.

Yhteiset toimet EU:n ulkorajojen suojelemiseksi, laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseksi yhteistyössä kumppanimaiden kanssa, muuttajien suojelun parantamiseksi ja ihmissalakuljetuksen torjumiseksi tuottavat näkyviä tuloksia, sillä laittomien rajanylitysten kokonaismäärä tärkeimpien muuttoreittien varrella laski 63 prosenttia vuonna 2017. Tulevaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon, että muuttoliikettä koskevat ulkoiset ja sisäiset sitoumukset liittyvät läheisesti toisiinsa, komissio ja korkea edustaja vaativat EU:n, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden yhteisten toimien lisäämistä, jotta kaikilla rintamilla edistyttäisiin samanaikaisesti ja säilytettäisiin EU:n toimien intensiteetti ja voitaisiin siten hallita muuttoliikettä yhdessä paremmin.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että yhteisellä työllä on vuodesta 2015 alkaen saatu aikaan todellista edistymistä muuttoliikkeen hallinnassa kokonaisvaltaisella tavalla. ”Emme kuitenkaan ole vielä tavoitteessa, ja tämä ongelma koskee meitä vielä jonkin aikaa. Meidän on jatkettava kokonaisvaltaista yhteistä toimintaamme vieläkin tarmokkaammin ja päättäväisemmin, jotta voimme vakiinnuttaa saavutuksemme ja toteuttaa Euroopan muuttoliikeagendan kokonaisuudessaan. Muuttoliike on edelleen EU:n kansalaisten suurin huolenaihe, ja sen olisi säilyttävä tärkeimpänä prioriteettinamme”, Timmermans totesi.

Komission varapuheenjohtajan, EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan kahden viime vuoden aikana on pyritty vastaamaan inhimillisellä ja tehokkaalla tavalla yhteen aikamme haastavimmista ilmiöistä. ”Olemme tukeneet Kansainvälistä siirtolaisjärjestöä ja YK:n pakolaisjärjestöä hädänalaisten ihmisten auttamisessa ja vapaaehtoisessa paluussa avustamisessa. Olemme käynnistäneet ulkoisen investointiohjelman, jonka avulla hankitaan 40 miljardia euroa yksityisiä investointeja. Olemme tehneet yhteistyötä afrikkalaisten ystäviemme kanssa muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseksi. Lähestymistapamme on aina perustunut yhteistyöhön ja kumppanuuteen, ja niin on myös jatkossa”, Mogherini sanoi.

Kriisitilanne on vähitellen jäämässä taakse ja hallitsemme nyt muuttoliikettä kumppanuuden ja jaetun vastuun hengessä niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella”, totesi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos. ”Tähän mennessä jäsenvaltioilta on saatu yli 34 400 uutta vastaanottolupausta, mikä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat sitoutuneet voimakkaasti vähentämään laittomia ja vaarallisia reittejä ja lisäämään turvallisia ja laillisia väyliä. Näin ne osoittavat solidaarisuutta vastaanottajamaille EU:n ulkopuolella,”Avramopoulos sanoi.

Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen ja ihmishenkien pelastaminen

Syyskuusta alkaen EU on lisännyt entisestään tukeaan muuttoliikkeen perimmäisten syiden poistamiseksi:

  • EU on edennyt hyvin tavoitteessa tehdä vuoden 2017 loppuun mennessä Turkissa 3 miljardin euron arvosta sopimuksia pakolaisavun koordinointivälineen puitteissa. Lokakuusta alkaen miljoona kaikkein heikoimmassa asemassa olevaa Syyrian pakolaista saa nyt kuukausittain sähköisen käteissiirron.
  • EU:n Afrikka-hätärahasto, joka käynnistettiin kaksi vuotta sitten, lisää vakautta ja parantaa sietokykyä tukemalla taloudellista kehitystä ja muuttoliikkeen hallintaa maissa, jotka kärsivät erilaisista kriiseistä ja hätätilanteista. Sen puitteissa on tähän mennessä hyväksytty ohjelmia lähes 2 miljardin euron arvosta.
  • Enemmän huomiota on kiinnitetty maahanmuuttajien Libyassa kohtaamien, usein kauhistuttavien olosuhteiden parantamiseen tiiviissä yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR), Unicefin ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) kanssa. Lähes 4 000 maahanmuuttajaa ja yli 2 000 asuinpaikoiltaan siirtymään joutunutta libyalaista perhettä on saanut lääketieteellistä apua ja perustukea, ja myös säilöönottokeskuksissa annetaan maahanmuuttajille lääketieteellistä apua ja tukea.

Ihmissalakuljetuksen torjuminen ja ihmishenkien pelastaminen autiomaassa ja merellä:

  • EU:n Afrikka-hätärahasto tukee IOM:n ja Nigerin viranomaisten työtä etsintä- ja pelastustehtävien suorittamiseksi autiomaassa. Yli 1 100 salakuljettajien hylkäämää muuttajaa on tuotu turvaan vuonna 2017.
  • Yli 15 000 muuttajaa, joista yli 10 000 tulee Libyasta, on jo saanut tukea vapaaehtoiseen paluuseen. Kehitteillä on hankkeita, joilla tehostetaan Libyan naapurimaiden kanssa tehtävää työtä useampien muuttajien auttamiseksi palaamaan kotiin Libyasta.
  • EU:n Triton- ja Sophia-operaatioilla, joiden käytössä on 13 alusta, on edelleen tuettu jäsenvaltioiden toimia ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja epäiltyjen ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien kiinniottamiseksi. Nigerissä EU:n tuki maan viranomaisille on johtanut yli sadan epäillyn ihmiskauppiaan ja -salakuljettajan pidättämiseen.*

EU:n solidaarisuus ja tuki pakolaisille ja heitä vastaanottaville maille

Heinäkuussa 2015 hyväksytty EU:n uudelleensijoittamisjärjestelmä saataneen onnistuneesti päätökseen. EU:n ja Turkin julkilausuman mukaiset uudelleensijoitukset jatkuvat tasaiseen tahtiin – yhteensä yli 25 700 henkilöä on sijoitettu uudelleen järjestelmän käynnistämisestä alkaen. Komissio käynnisti syyskuussa uuden järjestelmän vähintään 50 000 kaikkein heikoimmassa asemassa olevan pakolaisen sijoittamiseksi uudelleen lokakuuhun 2019 mennessä, erityisesti keskisen Välimeren reitillä. Tähän mennessä 16 jäsenvaltiolta on saatu yli 34 400 vastaanottolupausta.

Nyt kun EU:n uudelleensijoittamisjärjestelmä on ollut toiminnassa kaksi vuotta, uudelleensijoittamista odottaa Kreikassa enää noin 750 henkilöä ja Italiassa noin 3 100 henkilöä, ja järjestelmä ollaan saamassa menestyksekkäästi päätökseen.Tähän mennessä on sijoitettu uudelleen yli 31 500 henkilöä. Lähes kaikki jäsenvaltiot ovat noudattaneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Tšekki, Unkari ja Puola eivät kuitenkaan ole tähän mennessä toteuttaneet minkäänlaisia toimenpiteitä korjatakseen epäkohdat, jotka mainittiin heinäkuussa esitetyssä komission perustellussa lausunnossa. Sen vuoksi rikkomusmenettelyt niitä vastaan ovat edelleen käynnissä.

Edistyminen palauttamis- ja takaisinottoasioissa

Bangladeshin kanssa tehtiin syyskuussa sopimus palauttamista koskevista menettelyohjeista. Se merkitsi edistystä muuttoliikkeen parempaa hallintaa koskevan EU:n lähestymistavan yhdessä tärkeässä osatekijässä. EU jatkaa rakenteellista käytännön yhteistyötä muiden keskeisten maiden kanssa tämän uuden lähestymistavan mukaisesti.Yhteistyötä Norsunluurannikon, Senegalin ja Malin kanssa lisätään, ja käynnissä olevat takaisinottoa koskevat neuvottelut Nigerian ja Tunisian kanssa olisi saatava päätökseen mahdollisimman pian.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto, joka toimii yhteyspisteenä palauttamisasioissa EU:n tasolla, esittää marraskuuhun mennessä uusia operatiivisia toimia, joilla tuetaan jäsenvaltioiden palauttamisoperaatioita.

Seuraavat askeleet kohti voimakkaampaa, tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa

Jotta Afrikka-hätärahastosta voitaisiin jatkossakin tukea ohjelmia erityisesti Libyassa ja Pohjois-Afrikassa, jäsenvaltioiden on lisättävä rahoitusosuuksiaan.

Uudelleensijoittamisen osalta jäsenvaltioiden olisi jatkettava vastaanottolupausten antamista, jotta saavutetaan tavoitteena olevat vähintään 50 000 paikkaa ja voidaan aloittaa konkreettisten uudelleensijoittamisprosessien suunnittelu. Tämän osana tuetaan hätäsiirtomekanismin perustamista Libyaan yhteistyössä UNHCR:n kanssa. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä komission ja Turkin laatimat vapaaehtoista humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmää koskevat menettelytapaohjeet.

Palautusten määrä on EU:n tasolla edelleen epätyydyttävä. Sen vuoksi kaikkien sitoutuminen on tarpeen, jotta voidaan saavuttaa käytännössä edistystä. Jäsenvaltioita pyydetään keräämään ja toimittamaan paremmanlaatuisia tietoja palautuksista, jotta voidaan arvioida paremmin palautusten tehokkuutta ja sitä, missä Euroopan raja- ja merivartioston apu olisi hyödyllistä. EU:n olisi myös jatkossakin tutkittava yhdessä kaikkien mahdollisten kannustinten ja vaikutuskeinojen käyttöönottamista palautusten edistämiseksi, kuten Eurooppa-neuvosto on vahvistanut.

EU:n ja Turkin julkilausuman mukaisesti Kreikan viranomaisten on tehostettava toimiaan ja osoitettava riittävästi resursseja sen varmistamiseksi, että palauttaminen Turkkiin toimii tehokkaasti, ja tämän keskeisen julkilausumaan sisältyvän tavoitteen toteuttamiseksi. Ainoastaan 1 969 henkilöä on palautettu maaliskuusta 2016 alkaen.

Tausta

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi virkaan astuessaan muuttoliikeasioista vastaavalle komissaari Dimitris Avramopoulosille tehtäväksi laatia yhdessä muiden komissaarien kanssa ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin koordinoimana uusi muuttoliikepolitiikka, joka on yksi Junckerin komission poliittisten suuntaviivojen kymmenestä painopisteestä.

Komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendassa kauaskantoisen strategian, jolla se pyrki vastaamaan sekä vallitsevasta kriisistä johtuviin välittömiin haasteisiin että ottamaan käyttöön välineitä, joiden avulla EU saa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä muuttoliikkeen paremmin hallintaan, olipa kyseessä sitten sääntöjenvastainen tai laillinen muuttoliike, rajavalvonta tai turvapaikka-asiat.

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään kehitys syyskuun alusta alkaen ja tarkastellaan keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka vaativat erityistä huomiota. Siinä kootaan ensimmäistä kertaa EU:n ja Turkin julkilausumaa, sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista, Euroopan raja- ja merivartiovirastoa ja uutta kumppanuuskehystä kolmansien maiden kanssa koskevat tilanneselvitykset yhdeksi kertomukseksi. Tämä kuvastaa Euroopan muuttoliikeagendan toteuttamiseksi tehdyn työn kokonaisvaltaista luonnetta.

Lisätietoja

Euroopan muuttoliikeagendaa koskeva tilanneselvitys

Liite 1: EU:n Afrikka-hätärahasto

Liite 2: EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa koskeva yhteinen toimintasuunnitelma

Liite 3: Turkin-pakolaisavun koordinointiväline

Liite 4: Eurooppalainen raja- ja merivartiosto

Liite 5: Palauttaminen

Liite 6: Sisäiset siirrot

Liite 7: Uudelleensijoittaminen  

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Oheisasiakirja komission kertomukseen Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle – Euroopan muuttoliikeagendaa koskeva tilanneselvitys

Tietosivu: Uudelleensijoittaminen – varmistetaan pakolaisille turvallinen ja laillinen pääsy suojelun piiriin

Tietosivu: Sisäiset siirrot – EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus

Tietosivu: Keskisen Välimeren reitti

Tietosivu: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Tietosivu: Kohti tehokkaampaa ja uskottavampaa EU:n palauttamispolitiikkaa

Tietosivu: Taloudellinen tuki Kreikalle

Tietosivu: Taloudellinen tuki Italialle

Tietosivu: EU:n Afrikka-hätärahasto

Tietosivu: EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointiväline

#MigrationEU 

 

* Tämä tieto on päivitetty 15. marraskuuta.

IP/17/4484

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar