Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa rände tegevuskava: saavutatud edu kinnistamine

Brüssel, 15. november 2017

Detsembris toimuva Euroopa Ülemkogu eel tutvustavad komisjon ja kõrge esindaja täna tööd, mida on veel vaja teha, et kinnistada eelmistel aastatel saavutatud positiivsed tulemused.

Ebaseaduslikud piiriületused peamistel rändeteedel on 2017. aastal vähenenud 63% ning ühised jõupingutused ELi välispiiride valvamiseks, koostööks partnerriikidega ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemisel, rändajate kaitse parandamiseks ja inimsmugeldajate vastu võitlemiseks on tulemuslikud. Vaadates tulevikku ja märkides, et rändealane sise- ja välistegevus on omavahel tihedalt seotud, kutsuvad komisjon ja kõrge esindaja üles ELi, liikmesriikide ja partnerriikide edasisele kooskõlastatud tegutsemisele, et teha koos üheaegselt edusamme ja jätkata liidu aktiivset tööd igal rindel ning seega rännet paremini hallata.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Alates 2015. aastast oleme oma ühistöös rände paremaks terviklikuks haldamiseks teinud tegelikke edusamme. Ent me ei ole veel jõudnud eesmärgile ja peame selle teemaga veel mõnda aega tegelema. Seega peame jätkama oma ulatuslikke ja ühiseid jõupingutusi veel suurema energia ja otsustavusega, et kinnistada tulemused ja viia Euroopa rände tegevuskava täielikult ellu. Ränne on endiselt meie kodanike olulisim mure ja see küsimus peaks jääma ka meie jaoks esmatähtsaks“.

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „Viimasel kahel aastal oleme suunanud oma energia sellesse, et lahendada praeguse aja suurim väljakutse inimlikul ja tulemuslikul viisil. Oleme toetanud Rahvusvahelist Migratsiooniorganisatsiooni ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametit nende töös hädasolijate aitamisel ja vabatahtliku tagasipöördumise toetamisel. Oleme koostanud välisinvesteeringute kava, millega võetakse kasutusele 40 miljardit eurot erainvesteeringutena. Oleme teinud koos oma sõpradega Aafrikas tööd rände algpõhjuste käsitlemiseks. Koostöö ja partnerlus on alati olnud ja jäävad meie lähenemisviisiks.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Kriisiolukord hakkab järk-järgult taanduma ja me haldame rännet nüüd partnerluse ja jagatud vastutuse vaimus nii Euroopas kui ka väljaspool. Siiani laekunud enam kui 34 400 uue ümberasustamislubadusega seoses tervitan pühendumist, mida liikmesriigid on üles näidanud, et vähendada ebaseaduslikke ja ohtlikke rändeteid ning edendada seaduslikke ja turvalisi rändeteid, näidates solidaarsust väljaspool ELi asuvate vastuvõtvate riikidega.“

Algpõhjustega tegelemine ja elude päästmine

Septembrist on EL jätkanud oma toetuse suurendamist rände algpõhjustega tegelemisele:

  • Türgis sujub ELil hästi lepingute sõlmimine pagulasrahastu raames, mille jaoks on 2017. aasta lõpuni kavandatud 3 miljardit eurot. Alates oktoobrist saab nüüd miljon kõige haavatavamat Süüria pagulast kord kuus elektroonilisi sularahaülekandeid.
  • Kaks aastat pärast ellukutsumist suurendab Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfond stabiilsust ja vastupanuvõimet, toetades majanduslikku arengut ja rände haldamist erinevat laadi kriiside ja hädaolukordade all kannatavates riikides, ning selleks on siiani heaks kiidetud programme peaaegu 2 miljardi euro maksumuses.
  • Rohkem keskendutakse sellele, et parandada tihedas koostöös organisatsioonidega UNHCR, UNICEF ja IOM kohutavaid elutingimusi, mida rändajad peavad Liibüas sageli taluma. Peaaegu 4000 rändajat ja üle 2000 ümberasustatud Liibüa perekonna on saanud meditsiinilist ja elementaarset abi. Arstiabi ja toetust saavad ka kinnipidamiskeskustes viibivad rändajad.

Samuti käsitletakse inimsmugeldamist ja elude päästmist kõrbes ja merel:

  • Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfond toetab IOMi ja Nigeeria ametiasutuste tööd, et viia kõrbes läbi otsingu- ja päästetegevust. Seni on päästetud üle 1100 rändaja, kelle inimsmugeldajad olid 2017. aastal hüljanud.
  • Üle 15 000 rändaja, kellest üle 10 000 oli Liibüas, on juba kasutanud toetatud vabatahtliku tagasipöördumise võimalust ning väljatöötamisel on projektid, et intensiivistada koostööd Liibüa naaberriikidega, et aidata suuremal arvul rändajail Liibüast koju naasta.
  • 13 kasutuselevõetud laevaga on ELi operatsioonide Triton ja Sophia käigus jätkatud liikmesriikide tegevuse toetamist merel, et päästa elusid ning pidada kinni kahtlustatavaid inimkaubitsejaid ja -smugeldajaid. Nigeris on Nigeri ametiasutused ELi toetuse abil vahistanud üle 100 kahtlusaluse inimkaubitseja ja -smugeldaja.*

ELi solidaarsus pagulaste ja vastuvõtvate riikidega ning neile antav toetus

2015. aasta juulis vastuvõetud ELi ümberasustamiskava saab peagi edukalt lõpule viidud ning ELi-Türgi avalduse alusel toimuvad ümberasutamised jätkuvad ühtlases tempos – kavade käivitamisest saadik on ümber asustatud üle 25 700 isiku. Septembris käivitas komisjon uue kava asustada 2019. aasta oktoobriks ümber vähemalt 50 000 kõige haavatavamat pagulast, eelkõige need, kes saabuvad mööda Vahemere keskosa rändeteed. Seni on saadud üle 34 400 ümberasustamislubaduse 16 liikmesriigist.

Kaks aastat hiljem, kui on jäänud ümber paigutada ainult 750 isikut Kreekast ja 3100 Itaaliast, on ELi pagulaste ümberpaigutamise kava elluviimine edukalt lõpule jõudmas. Seni on ümber paigutatud 31 500 inimest. Samas kui peaaegu kõik liikmesriigid on oma õiguslikke kohustusi täitnud, ei ole Tšehhi Vabariik, Ungari ja Poola siiani võtnud mingeid meetmeid, et lahendada komisjoni juulikuu põhjendatud arvamuses sisalduvaid kaebusi – seepärast jätkuvad nende riikide suhtes rikkumismenetlused.

Tagasisaatmise ja tagasivõtmise elluviimine

Bangladeshiga septembris sõlmitud kokkuleppega tagasisaatmise standardtöökorra kohta on edusamme tehtud ühes ELi parema rändehalduse lähenemisviisi olulises osas. EL jätkab selle uue lähenemisviisi raames struktureeritud praktilise koostöö edendamist teiste oluliste riikidega. Süvendatakse koostööd Elevandiluuranniku, Senegali ja Maliga ning käimasolevad läbirääkimised tagasivõtulepingute üle Nigeeria ja Tuneesiaga tuleks viia lõpule võimalikult kiiresti.

Novembriks on seoses tagasisaatmisoperatsioonidega liikmesriikide toetamiseks ette nähtud uued operatiivmeetmed, mida võtab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet, kes hakkab ELi tasandil tegutsema tagasisaatmise kontaktasutusena.

Järgmised sammud ELi rände- ja varjupaigapoliitika tugevamaks, realistlikumaks ja õiglasemaks muutmise suunas

Selleks, et Aafrika usaldusfond saaks programmide toetamist eelkõige Liibüas ja Põhja-Aafrikas jätkata, peavad liikmesriigid oma rahalist osalust suurendama.

Ümberasustamisega seoses peaksid liikmesriigid jätkama lubaduste esitamist, et täita eesmärk, mis on vähemalt 50 000 ümberasustatavat. Siis saaks alustada konkreetsete ümberasustamismenetluste kavandamist, sealhulgas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga koostöös Liibüast evakueerimise mehhanismi toetamine, ja kiita heaks komisjoni ja Türgi koostatud vabatahtliku humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kava standardne töökord.

Kuna tagasisaatmiste määr ei ole ELi tasandil ikka veel rahuldav, nõuab see valdkond kõigilt pühendumist, et tagada tegelikud edusammud. Liikmesriike palutakse omalt poolt koguda ja esitada tagasisaatmiste kohta rohkem andmeid, et oleks võimalik paremini hinnata tagasisaatmiste tulemuslikkust ja seda, kus oleks kasu Euroopa piiri- ja rannikuvalve abist. Samuti peaks EL tagasisaatmise edukuse huvides ka edaspidi kollektiivselt uurima kõikide stiimulite ja hoobade kasutuselevõtmist Euroopa Ülemkogu kinnituse kohaselt.

ELi-Türgi avalduse kohaselt peavad Kreeka ametiasutused suurendama oma jõupingutusi ja eraldama asjakohased vahendid, et tagada tõhus tagasisaatmine Türgisse ja täita avalduse selle olulise osa eesmärke. Alates märtsist 2016 on toimunud vaid 1969 tagasisaatmist.

Taustteave

Ametisse astudes andis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker rände valdkonna eest vastutavale volinikule Dimitris Avramopoulosele ülesande teha esimese asepresidendi Frans Timmermansi koordineerimisel koostööd teiste volinikega, et töötada välja uus rändepoliitika, mis on üks Junckeri komisjoni poliitilistes suunistes sätestatud kümnest prioriteedist.

13. mail 2015 esitas Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskava raames ulatusliku strateegia, et lühemas perspektiivis lahendada jätkuvast kriisist tingitud probleemid ning keskmises ja pikemas perspektiivis võimaldada ELil edukamalt hallata rännet ebaseadusliku sisserände, piiride, varjupaiga ja seadusliku sisserände küsimuses.

Tänases teatises tutvustatakse septembri algusest toimunud arenguid ja tehakse kindlaks praegused põhiküsimused, mis vajavad erilist tähelepanu. Selles on esimest korda koondatud ELi-Türgi avaldust, ümberasustamist ja ümberpaigutamist, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit ning partnerlusraamistikku kolmandate riikidega käsitlevate eduaruannete erinevad töösuunad kokku ühte aruandesse, mis kajastab Euroopa rände tegevuskava elluviimiseks tehtava töö mitmekülgset iseloomu.

Lisateave

Euroopa rände tegevuskava eduaruanne

1. lisa: Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfond

2. lisa: Ühine tegevuskava ELi-Türgi avalduse rakendamiseks

3. lisa: Türgi pagulasrahastu

4. lisa: Euroopa piiri- ja rannikuvalve

5. lisa: Tagasipöördumised

6. lisa: Ümberpaigutamine

7. lisa: Ümberasustamine  

Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud komisjoni aruandele Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule – Euroopa rände tegevuskava eduaruanne

Teabeleht: Ümberasustamine – pagulastele turvalise ja seadusliku kaitse tagamine

Teabeleht: Ümberpaigutamine – liikmesriikide vaheline solidaarsus ELis

Teabeleht: Vahemere keskosa rändetee

Teabeleht: Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Teabeleht: Tõhusama ja usaldusväärsema tagasisaatmispoliitika saavutamine

Teabeleht: Rahaline abi Kreekale

Teabeleht: Rahaline abi Itaaliale

Teabeleht: Hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks

Teabeleht: ELi Türgi pagulasrahastu

#MigrationEU 

 

* Neid andmeid ajakohastati 15. novembril.

IP/17/4484

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar