Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske dagsorden for migration: konsolidering af de fremskridt, der er opnået

Bruxelles, den 15. november 2017

Som optakt til Det Europæiske Råds møde i december gør Kommissionen og den højtstående repræsentant i dag rede for, hvad der resterer at gøre for at konsolidere de positive resultater, der er opnået de seneste år.

Et fald på 63 % i det samle antal irregulære grænsepassager langs hovedmigrationsruterne i 2017 viser, at den fælles indsats for at beskytte EU's ydre grænser og samarbejdet med partnerlande om at tage fat om de grundlæggende årsager til irregulær migration, forbedre beskyttelsen af migranter og vinde kampen mod menneskesmuglerne skaber konkrete resultater. Nu ser Kommissionen og den højtstående repræsentant fremad og bemærker, at der er en tæt sammenhæng mellem samarbejdet udadtil og samarbejdet indadtil. Derfor opfordrer de til en yderligere samordnet indsats fra EU's, medlemsstaternes og partnerlandenes side for at skabe parallelle fremskridt og fastholde momentum i EU's indsats på alle fronter og dermed bedre styre migrationen i fællesskab.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Siden 2015 har vi gjort reelle fremskridt takket være vores fælles indsats for at opnå en bedre og samlet styring af migrationen. Vi er imidlertid ikke i mål endnu, og det er en problemstilling, der vil berøre os i et stykke tid. Så vi er nødt til at fortsætte vores samlede og fælles indsats med endnu større ihærdighed og beslutsomhed, så vi får konsolideret de resultater, vi har skabt, og realiserer hele den europæiske dagsorden for migration. Migration vil forblive det vigtigste spørgsmål for vores borgere, og derfor bør det også forblive den vigtigste prioritet for os."

Højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherini udtaler: "I de sidste to år har vi sat al vores energi ind på humant og effektivt at tackle et af vor tids vanskeligste fænomener. Vi har støttet IOM's og UNHCR's indsats for at hjælpe mennesker i nød og fremme frivillig tilbagevenden. Vi har iværksat en plan for europæiske eksterne investeringer, som skal rejse 40 mia. EUR i private investeringer. Vi har arbejdet sammen med vores afrikanske venner om at tage fat om de grundlæggende årsager til migration. Samarbejde og partnerskab har altid været, og vil forblive, vores tilgang."

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtaler: "Vi er gradvist på vej ud af krisen, og vi styrer nu migrationen i en ånd af partnerskab og fælles ansvar, i og uden for EU. Der er indtil nu givet over 34 400 tilsagn om genbosætning, og jeg bifalder medlemsstaternes store indsats for at nedbringe antallet af irregulære og farlige migrationsruter og fremme sikre og lovlige adgangsveje. Dermed udviser de solidaritet med værtslandene uden for EU."

Livredning og håndtering af grundlæggende årsager

Siden september har EU fortsat øget støtten for at tage fat om de grundlæggende årsager til migration:

  • I Tyrkiet er EU på vej til at indgå aftaler om de 3 mia. EUR fra faciliteten for flygtninge inden udgangen af 2017. Siden oktober har en million af de mest sårbare syriske flygtninge modtaget månedlige elektroniske kontantoverførsler.
  • To år efter oprettelsen af EU's Trustfond for Afrika øger fonden stabilitet og modstandsdygtighed ved at støtte økonomisk udvikling og migrationsstyring i lande, der står over for forskelligartede kriser og nødsituationer, og indtil videre er programmer til en værdi af næsten 2 mia. EUR blevet godkendt.
  • Der er blevet lagt større vægt på at forbedre migranternes ofte forfærdelige forhold i Libyen, i tæt samarbejde med UNHCR, UNICEF og IOM. Næsten 4 000 migranter og over 2 000 fordrevne libyske familier har modtaget lægehjælp og grundlæggende støtte, mens migranter, herunder dem, der befinder sig i interneringscentre, i øjeblikket modtager lægehjælp og assistance.

EU har også imødegået menneskesmugling og reddet liv i ørkenen og til søs:

  • EU's Trustfond for Afrika støtter IOM's og de nigerske myndigheders eftersøgnings- og redningsaktioner, hvor mere end 1 100 migranter således er blevet bragt i sikkerhed i 2017 efter at være blevet efterladt i ørkenen af menneskesmuglere.
  • Over 15 000 migranter, herunder over 10 000 fra Libyen, har allerede nydt godt af støttet frivillig tilbagevenden, og der planlægges en række projekter, der skal øge samarbejdet med Libyens nabolande om at hjælpe flere migranter til at vende tilbage deres hjemlande fra Libyen.
  • Der er indsat 13 stk. materiel, og EU's operationer Triton og Sophia har fortsat støttet medlemsstaternes indsats til søs for at redde liv og pågribe formodede menneskehandlere og -smuglere. I Niger har EU's støtte til de nigerske myndigheder ført til, at over 100 formodede menneskesmuglere og menneskehandlere er blevet arresteret*.

EU-solidaritet med og støtte til flygtninge og værtslande

EU's genbosætningsordning, der blev vedtaget i juli 2015, forventes at blive afsluttet med et vellykket resultat, og det går støt fremad med genbosætningerne i henhold til erklæringen af EU og Tyrkiet – i alt er over 25 700 personer blevet genbosat, siden ordningen blev indført. I september iværksatte Kommissionen en ny ordning med henblik på genbosætning af mindst 50 000 af de mest sårbare flygtninge, særlig langs den centrale Middelhavsrute, frem til oktober 2019. Til dato er der modtaget over 34 400 tilsagn fra 16 medlemsstater.

Efter to år mangler kun ca. 750 personer i Grækenland og 3 100 personer i Italien at blive omfordelt, og EU's omfordelingsordning nærmer sig en vellykket afslutning. Over 31 500 personer er indtil nu blevet omfordelt. Næsten alle medlemsstater har opfyldt deres retlige forpligtelser. Tjekkiet, Ungarn og Polen har dog indtil videre undladt at tage skridt til at rette op på de forhold, som Kommissionen har påpeget i sin begrundede udtalelse fra juli. Derfor fortsætter traktatbrudssagen.

Resultater på tilbagesendelses- og tilbagetagelsesområdet

EU indgik i september en aftale om standardprocedurer for tilbagesendelse med Bangladesh. Dermed er der gjort fremskridt med et centralt element i EU's tilgang til bedre styring af migrationen. EU vil fortsat stræbe efter et struktureret praktisk samarbejde med andre nøglelande som led i denne nye tilgang.Samarbejdet med Elfenbenskysten, Senegal og Mali vil blive intensiveret, og de igangværende forhandlinger om tilbagetagelse med Nigeria og Tunesien bør færdiggøres så hurtigt som muligt.

I november vil Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning foreslå nye operationelle tiltag, der skal støtte medlemsstaterne i forbindelse med tilbagesendelsesoperationer, og agenturet vil fungere som omdrejningspunkt for tilbagesendelser på EU-plan.

Næste skridt hen imod en stærkere, mere effektiv og retfærdig EU-politik på migrations- og asylområdet

For at Trustfonden for Afrika forsat kan yde støtte til programmerne, navnlig i Libyen og Nordafrika, er der behov for, at medlemsstaterne øger deres finansielle bidrag.

Hvad angår genbosætning bør medlemsstaterne fortsat give tilsagn, så målet om mindst 50 000 pladser nås, og planlægningen af den konkrete genbosættelsesproces kan påbegyndes. Bl.a. bør de støtte nødevakueringsmekanismen fra Libyen i samarbejde med UNHCR og godkende standardprocedurerne for den frivillige ordning med Tyrkiet om indrejse af humanitære årsager, som Kommissionen og Tyrkiet nu har færdiggjort.

Tilbagesendelsesprocenten på EU-plan er fortsat utilfredsstillende, og derfor kræver konkrete fremskridt på dette område, at alle gør en indsats. Medlemsstaterne anmodes om at indsamle og sørge for bedre data om tilbagesendelser, så det bedre kan vurderes, hvor effektive tilbagesendelserne er, og hvor den europæiske grænse- og kystvagts bistand kan gøre nytte. EU bør også fortsat i fællesskab undersøge mulighederne for at udnytte alle til rådighed stående incitamenter og indflydelse til at opnå fremskridt med tilbagesendelserne, hvilket Det Europæiske Råd bifalder.

Ifølge erklæringen fra EU og Tyrkiet skal de græske myndigheder øge bestræbelserne og stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at sikre effektiv tilbagesendelse til Tyrkiet og omsætte dette nøgleelement i erklæringen til resultater. Siden marts 2016 er der kun foretaget 1 969 tilbagesendelser.

Baggrund

Da Jean-Claude Juncker tiltrådte som formand for Europa-Kommissionen, gav han kommissæren med særligt ansvar for migration, Dimitris Avramopoulos, til opgave i samarbejde med de øvrige kommissærer og med førstenæstformand Frans Timmermans som koordinator at udarbejde en ny migrationspolitik som én af de 10 prioriteter i Juncker-kommissionens politiske retningslinjer.

Den 13. maj 2015 foreslog Europa-Kommissionen en omfattende strategi inden for rammerne af den europæiske dagsorden for migration for at tackle de umiddelbare udfordringer i forbindelse med den aktuelle krise og give EU de værktøjer, der er nødvendige for at sikre en bedre migrationsstyring på mellemlang og lang sigt, særligt hvad angår irregulær migration, grænser, asyl og lovlig migration.

I dagens meddelelse gøres der rede for udviklingen siden begyndelsen af september og peges på en række centrale aktuelle problemstillinger, som kræver særlig opmærksomhed. I meddelelsen samles for første gang de forskellige indsatsområder i statusrapporterne om erklæringen fra EU og Tyrkiet, omfordeling og genbosætning, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og partnerskabsrammen med tredjelande i én rapport, der afspejler den omfangsrige karakter af arbejdet med at realisere den europæiske dagsorden for migration.

Yderligere oplysninger

Statusrapport om den europæiske dagsorden for migration

Bilag 1: EU's Trustfond for Afrika

Bilag 2: Fælles handlingsplan om gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Bilag 3: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

Bilag 4: Den europæiske grænse- og kystvagt

Bilag 5: Tilbagesendelser

Bilag 6: Omfordeling

Bilag 7: Genbosætning  

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager Kommissionens statusrapport til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om den europæiske dagsorden for migration

Faktablad: Genbosætning – sikker og lovlig adgang til beskyttelse for flygtninge

Faktablad: Omfordeling – EU-solidaritet mellem medlemsstaterne

Faktablad: Den centrale Middelhavsrute

Faktablad: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning

Faktablad: Mod en mere effektiv og troværdig EU-politik på tilbagesendelsesområdet

Faktablad: Finansiel støtte til Grækenland

Faktablad: Finansiel støtte til Italien

Faktablad: Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika

Faktablad: EU's facilitet for flygtninge i Tyrkiet

#MigrationEU 

 

* Oplysningen er ajourført den 15. november.

IP/17/4484

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar