Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský program pro migraci: upevnění dosaženého pokroku

Brusel 15. listopadu 2017

Před zasedáním Evropské rady, které se bude konat v prosinci, dnes Komise a vysoká představitelka vytyčují kroky, které jsou zapotřebí k upevnění pozitivních výsledků, jichž bylo v uplynulých letech dosaženo.

Celkový počet nelegálních přechodů po hlavních migračních trasách klesl v roce 2017 o 63 %. Tyto konkrétní výsledky přineslo společné úsilí v oblasti ochrany vnějších hranic EU, spolupráce s partnerskými zeměmi na řešení základních příčin nelegální migrace, zlepšení ochrany migrantů a úspěšný boj proti převaděčství. Co se týče výhledu do budoucnosti, Komise a vysoká představitelka poznamenávají, že vnější a vnitřní závazky v oblasti migrace jsou vzájemně úzce propojeny. Vyzývají také k dalšímu společnému pokroku EU, členských států a partnerských zemí, k zachování úsilí EU ve všech oblastech činnosti, a tím k i lepšímu společnému řízení migrace.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Od roku 2015 jsme díky spolupráci na komplexním zlepšování řízení migrace dosáhli značného pokroku. U cíle však dosud nejsme a touto problematikou se budeme ještě určitou dobu zabývat. Musíme tedy ještě energičtěji a rozhodněji pokračovat v komplexní a společné činnosti, abychom dále upevnili dosažené výsledky a zajistili plné využití evropského programu pro migraci. Migrace u našich občanů stále vyvolává velké obavy a měla by také být i nadále naší hlavní prioritou.“

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová prohlásila: „V uplynulých dvou letech jsme vynakládali značné úsilí na humánní a efektivní řešení jednoho z nejnáročnějších problémů současnosti. Podporovali jsme Mezinárodní organizaci pro migraci a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky při poskytování pomoci lidem v nouzi a při dobrovolném navracení. Vypracovali jsme evropský plán vnějších investic, který aktivuje soukromé investice ve výši 40 miliard eur. S našimi africkými přáteli spolupracujeme na řešení hlavních příčin migrace. Naším přístupem vždy byla a bude spolupráce a partnerství.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Postupně opouštíme krizový režim a v duchu partnerství a sdílené odpovědnosti, jak v EU, tak mimo ni, se nám nyní daří migraci řídit. Vítám pevné odhodlání omezit nelegální a nebezpečné trasy a posílit bezpečné a legální cesty a projevit solidaritu s hostitelskými zeměmi mimo EU, což členské státy učinily tím, že se zavázaly k přesídlení celkem 34 400 osob.“

Řešení hlavních příčin a záchrana životů

Od září zintenzivnila EU svoji pomoc při řešení hlavních příčin migrace:

  • V Turecku je EU na dobré cestě k uzavření smlouvy v hodnotě 3 miliard eur v rámci nástroje pro uprchlíky do konce roku 2017. Od října se milionu nejzranitelnějších syrských uprchlíků každý měsíc elektronicky zasílá finanční podpora.
  • Dva roky od zahájení své činnosti přispívá svěřenský fond EU pro Afriku ke zvýšení stability a odolnosti tím, že podporuje hospodářský rozvoj a řízení migrace v zemích, které čelí krizím různé povahy a nouzovým situacím, přičemž dosud byly schváleny programy v hodnotě téměř 2 miliard eur.
  • V úzké spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní organizací pro migraci a organizací UNICEF se klade větší důraz na zlepšení často otřesných podmínek, kterým migranti čelí v Libyi. Lékařská pomoc a základní podpora byly poskytnuty téměř čtyřem tisícům migrantů a více než dvěma tisícům vysídlených libyjských rodin. Lékařská pomoc je poskytována migrantům i v zajišťovacích střediscích.

Boj proti převaděčství a záchrana životů v poušti a na moři:

  • Svěřenský fond EU pro Afriku podporuje činnost mezinárodní organizace pro migraci a nigerských orgánů při pátracích a záchranných misích v poušti, přičemž v roce 2017 bylo do bezpečí dopraveno více než 1 100 migrantů, které opustili převaděči.
  • Podporu v rámci režimu asistovaného dobrovolného návratu již získalo více než 15 000 migrantů, včetně 10 000 z Libye. Připravují se projekty na posílení spolupráce se zeměmi sousedícími s Libyí zaměřené na pomoc migrantům při návratu z Libye domů.
  • Operace EU Triton a Sophia, v jejímž rámci bylo nasazeno třináct prostředků, podporují činnost členských států na moři zaměřenou na záchranu životů a zadržení osob podezřelých z obchodování s lidmi a z převaděčství. V Nigeru vedla podpora EU poskytovaná nigerským orgánům k zatčení více než 100 osob podezřelých z převaděčství a obchodování s lidmi.*

Solidarita EU s uprchlíky a hostitelskými zeměmi a jejich podpora

Evropský program znovuusídlování přijatý v červenci roku 2015 je před úspěšným dokončením a přesídlování na základě prohlášení EU a Turecka pokračuje s ustálenou rychlostí – od zahájení uvedených režimů bylo celkem přemístěno více než 25 700 osob. V září Komise spustila nový program, v jehož rámci se má do října 2019 přemístit nejméně 50 000 nejzranitelnějších uprchlíků, zejména na trase přes centrální Středomoří. Šestnáct členských států se dosud zavázalo přijmout více než 34 400 osob.

Po dvou letech již zbývá k relokaci jen asi 750 osob v Řecku a 3 100 v Itálii a relokační program EU se úspěšně dokončuje. Celkem bylo dosud relokováno více než 31 500 osob. Přestože téměř všechny členské státy své právní povinnosti plní, Česká republika, Maďarsko a Polsko dosud nepřijaly žádná opatření k nápravě skutečností, které kritizuje Komise ve svém červencovém odůvodněném stanovisku – řízení o nesplnění povinnosti proto dosud probíhají.

Výsledky v oblasti navracení a zpětného přebírání osob

Uzavřením dohody o standardních operačních postupech v oblasti navracení s Bangladéšem v září bylo dosaženo pokroku, pokud jde o klíčový prvek přístupu EU k lepšímu řízení hranic. Unie bude v rámci tohoto nového postupu i nadále pokračovat ve strukturované praktické spolupráci s ostatními klíčovými zeměmi. Spolupráce s Pobřežím slonoviny, Senegalem a Mali bude zintenzivněna a co nejdříve by měla být dokončena jednání o zpětném přebírání osob s Nigérií a Tuniskem.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, která bude kontaktním místem pro navracení na úrovni EU, předloží do listopadu nové operativní kroky na podporu členských států v oblasti návratových operací.

Další kroky vedoucí k silnější, účinnější a spravedlivější migrační a azylové politice EU

Aby mohl svěřenský fond pro Afriku i nadále podporovat programy, zejména v Libyi a celé severní Africe, je zapotřebí, aby členské státy navýšily své finanční příspěvky.

V oblasti přesídlování by členské státy měly i nadále činit závazky k dosažení cíle alespoň 50 000 míst, aby bylo možné zahájit plánování konkrétních postupů přesídlení, včetně podpory mechanismu evakuace z Libye ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, a potvrdit standardní operační postupy pro dobrovolný program přijímání osob z humanitárních důvodů finalizované Komisí a Tureckem.

Míra navracení na úrovni EU je i nadále nedostatečná, a proto je v této oblasti nezbytný závazek všech k dosažení konkrétního pokroku. Od členských států se očekává, že budou shromažďovat a poskytovat lepší údaje o navracení, aby bylo možno lépe posuzovat účinnost navracení a zjistit, kde by mohla mít užitečný přínos Evropská pohraniční a pobřežní stráž. EU by měla i nadále společně zkoumat možnosti využití všech pobídek a pák k dosažení pokroku v oblasti navracení, jak je schválila Evropská rada.

Na základě prohlášení EU a Turecka musí řecké orgány zvýšit úsilí a poskytnout přiměřené zdroje, aby bylo zajištěno účinné navracení do Turecka a aby byl splněn tento klíčový prvek uvedeného prohlášení. Od března 2016 se uskutečnilo pouze 1 969 návratů.

Souvislosti

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace Dimitrise Avramopoulose, aby ve spolupráci s ostatními komisaři, za koordinace prvního místopředsedy Franse Timmermanse, vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z deseti priorit politických směrů Junckerovy Komise.

Dne 13. května 2015 Evropská komise navrhla prostřednictvím evropského programu pro migraci rozsáhlou strategii, jak lépe řešit bezprostřední problémy probíhající krize a jak vybavit EU nástroji pro lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace.

Dnešní sdělení pojednává o tom, co se od září událo, a vytyčuje hlavní aktuální otázky, které vyžadují zvláštní pozornost. Shrnuje různé oblasti práce popsané ve zprávách o pokroku týkajících se prohlášení EU a Turecka, relokace a přesídlování, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráže a rámce pro partnerství se třetími zeměmi do jedné zprávy, což odráží komplexní povahu naplňování evropského programu pro migraci.

Další informace

Zpráva o pokroku evropského programu pro migraci

Příloha 1: svěřenský fond EU pro Afriku

Příloha 2: společný akční plán o provádění prohlášení EU a Turecka

Příloha 3: nástroj pro uprchlíky v Turecku

Příloha 4: Evropská pohraniční a pobřežní stráž

Příloha 5: navracení

Příloha 6: relokace

Příloha 7: přesídlování  

Pracovní dokument útvarů Komise připojený ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Zpráva o pokroku evropského programu pro migraci

Informační přehled: přesídlování – zajištění bezpečného a legálního přístupu k ochraně pro uprchlíky

Informační přehled: relokace – solidarita mezi členskými státy EU

Informační přehled: trasa přes centrální Středomoří

Informační přehled: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Informační přehled: Směrem k účinnější a věrohodnější návratové politice EU

Informační přehled: finanční podpora pro Řecko

Informační přehled: finanční podpora pro Itálii

Informační přehled: nouzový svěřenský fond EU pro Afriku

Informační přehled: nástroj EU pro uprchlíky v Turecku

#MigrationEU 

 

* Tento údaj byl aktualizován dne 15. listopadu.

IP/17/4484

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar