Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nästa steg mot falska nyheter: Kommissionen inrättar expertgrupp på hög nivå och inleder samråd

Bryssel den 13 november 2017

Kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd om falska nyheter och desinformation och inrättat en högnivågrupp med företrädare för högskolor, onlineplattformar, nyhetsmedia och det civila samhällets organisationer.

Högnivågruppens arbete och resultaten av det offentliga samrådet kommer att bidra till en EU-omfattande strategi för att bekämpa spridningen av falska nyheter, som kommer att läggas fram under våren 2018.

Friheten att ta emot och sprida information och mediernas mångfald garanteras i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Vi lever i en tid när flödet av information och desinformation nästan har blivit överväldigande. Därför måste vi ge vår befolkning de verktyg de behöver för att känna igen falska nyheter, få ökat förtroende online och hantera den information de får, säger Förste vice ordförande Frans Timmermans.

Vi måste hitta en balans mellan yttrandefrihet, mediemångfald och den enskildes rätt till diversifierade och tillförlitliga uppgifter. Alla viktiga aktörer, som onlineplattformar och nyhetsmedia måste bli del av lösningen, tillägger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

Kärnan i mina strävanden är att skydda befolkningens rätt till information av god kvalitet, eftersom det är en grundförutsättning för vår demokrati. Jag vill se en öppen och bred debatt om falska nyheter för att ta itu med detta komplexa fenomen, så att vi kan finna en lösning på de problem vi står inför, säger Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Allmänhetens synpunkter förväntas fram till februari

Medborgare, sociala medier, nyhetsorgan (radio- och tv-bolag, tryckta medier och nyhetsbyråer, medier på internet och faktagranskare), forskare och offentliga myndigheter uppmuntras att dela med sig av sina synpunkter under det offentliga samrådet fram till mitten av februari. Samrådet ska samla in åsikter om vilka åtgärder som kan vidtas på EU-nivå för att ge medborgarna effektiva verktyg för att identifiera tillförlitliga och kontrollerade uppgifter och anpassa sig till den digitala tidsålderns utmaningar.

Bidragen förväntas på tre huvudområden:

  1. Problemets omfattning, dvs. hur befolkningen och berörda parter upplever falska nyheter, hur medvetna de är om desinformation, och .hur de litar på olika medier

  2. Bedömning av åtgärder som redan vidtagits av plattformar, media och det civila samhällets organisationer för att motverka spridning av falska nyheter online, och ståndpunkter om de berörda parternas olika roller och ansvarsområden.

  3. Eventuella framtida åtgärder för att främja tillgången till tillförlitliga och kontrollerade uppgifter och förhindra spridning av vilseledande information på nätet

Detta samråd rör endast falska nyheter och information på nätet om innehållet inte i och för sig är olagligt, och det därför inte omfattas av befintlig EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, eller av självreglering.

Ansökningar till högnivåexpertgruppen

Kommissionen uppmanar experter att ansöka om att komma med i högnivågruppen för falska nyheter, som informera kommissionen om företeelsens omfattningen, definiera de berörda aktörernas roller och ansvar, hantera den internationella dimensionen, gå igenom olika ståndpunkter och utfärda rekommendationer. Så långt det är möjligt bör gruppen omfatta flera företrädare för varje fackområde, både från den akademiska världen och det civila samhället. Kommissionen siktar på ett balanserat urval av experter.

Ansökningsomgången är öppen till mitten av december. Högnivågruppen väntas inleda sitt arbete i januari 2018 och kommer att vara verksam i flera månader.

Bakgrund

Onlineplattformar och andra internettjänster har gett människor nya möjligheter att hålla kontakt med varandra, diskutera och informera sig. Men spridandet av nyheter som avsiktligen vilseleder läsarna har blivit ett allt större problem för våra demokratier, och påverkar människors uppfattning om verkligheten.

den 17 och 18 november 2016 höll kommissionen sitt andra årliga seminarium om grundläggande rättigheter, med temat Mediemångfald och demokrati. En Eurobarometer-undersökning som offentliggjordes den 17 november 2016 visar att den europeiska befolkningen oroar sig för mediernas oberoende, och att tilltron till media är låg.

I den uppdragsbeskrivning som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker utarbetat för Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, står att hon ska undersöka vilka utmaningar som onlineplattformar medför för våra demokratier, genom spridning av falsk information, och att hon ska inleda en debatt om vad som skulle behövas på EU-nivå för att skydda våra medborgare.

I juni 2017 antog Europaparlamentet en resolution med en uppmaning till kommissionen att ingående analysera den aktuella situationen och de rättsliga ramarna för falska nyheter, och att granska möjligheten till rättsåtgärder för att begränsa spridningen av falskt innehåll. Kommissionen har bekräftat att detta är en prioriterad fråga och har tagit med initiativet mot falska nyheter online i sitt arbetsprogram för 2018.

Läs mer

Offentligt samråd

Anbudsinfordran: Högnivåexpertgrupp

Webbstreaming av konferensen: 13 november och 14 november

Kommissionsledamot Mariya Gabriels tal vid konferensen

Vice ordförande Andrus Ansips tal i Europaparlamentet den 5 april 2017

 

 

 

BILAGA

EU:s strategi för att bekämpa spridning av falska nyheter online

Kommissionens viktigaste initiativ och evenemang:

  • Mars 2015 Europeiska utrikestjänstens arbetsgrupp för strategisk kommunikation i öst har upprättats på mandat från Europeiska rådet, för att löpande kartlägga, analysera och informera om Rysslands pågående desinformationskampanjer.

  • Maj 2016 Presentation av meddelandet om onlineplattformar, som uppmuntrar branschen att intensifiera sina frivilliga åtgärder för att få bort sådana företeelser som falska eller vilseledande recensioner på nätet.

  • Den 13 november 2017 Inrättande av det offentliga samrådet och högnivågruppen för falska nyheter, med evenemang för olika berörda parter i Bryssel, kombinerat med en kontinuerlig dialog med medlemsstaterna.

  • Januari 2018 Första mötet i högnivågruppen för falska nyheter.

  • Mars 2018 Resultaten från det offentliga samrådet och Eurobarometerundersökningen.

  • April 2018 Rapport från högnivågruppen.

  • Våren 2018 Meddelande om falska nyheter och desinformation på nätet.

 

Kommissionens representationer i medlemsstaterna och delegationer i tredje länder kommer att delta i debatten och samla in information om nationella regler och initiativ för att bekämpa spridningen av falska nyheter i dessa länder.

 

 

IP/17/4481

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar