Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Turpmākie pasākumi pret viltus ziņām: Komisija izveido augsta līmeņa ekspertu grupu un sāk sabiedrisko apspriešanu

Briselē, 2017. gada 13. novembrī

Komisija šodien sāka sabiedrisko apspriešanu par viltus ziņām un dezinformāciju tiešsaistē un izveidoja augsta līmeņa ekspertu grupu, kas pārstāv akadēmiskās aprindas, tiešsaistes platformas, plašsaziņas līdzekļus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Augsta līmeņa ekspertu grupas darbs līdztekus sabiedriskās apspriešanas rezultātiem sniegs ieguldījumu ES līmeņa stratēģijas izstrādē, kas vērsta uz viltus ziņu izplatības novēršanu un kura tiks publiskota 2018. gada pavasarī.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Brīvība saņemt un izplatīt informāciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir noteikts ES Pamattiesību hartā. Mēs dzīvojam informācijas plūsmas laikmetā, un dezinformācijas klātbūtne ir nomācoša. Tādēļ nepieciešams iedzīvotājiem sniegt instrumentus, ar ko atpazīt viltus ziņas, uzlabot ticamību tiešsaistē un izvērtēt saņemto informāciju.” 

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips piebilda: “Mums ir jārod līdzsvars starp vārda brīvību, plašsaziņas līdzekļu plurālismu un pilsoņu tiesībām piekļūt dažādai un ticamai informācijai. Risinājuma meklēšanā būtu jāpiedalās visiem attiecīgajiem dalībniekiem, piemēram, tiešsaistes platformām vai ziņu plašsaziņas līdzekļiem.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela sacīja: “Manas rīcības mērķis ir aizsargāt iedzīvotāju tiesības saņemt kvalitatīvu informāciju, kas ir demokrātijas stūrakmens. Es vēlos panākt atklātu un plašu diskusiju par viltus ziņām, lai risinātu šo sarežģīto parādību un pārvarētu mūsu priekšā esošās problēmas.”

Līdz februārim paredzētais publiskais ieguldījums

Iedzīvotāji, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, ziņu organizācijas (raidorganizācijas, drukātie plašsaziņas līdzekļi, ziņu aģentūras, tiešsaistes plašsaziņas līdzekļi un faktu pārbaudītāji), pētnieki un publiskās iestādes ir aicinātas līdz februāra vidum paust savu viedokli sabiedriskajā apspriešanā. Tajā tiks apkopoti viedokļi par to, kādi pasākumi būtu jāveic ES līmenī, lai iedzīvotājiem sniegtu iedarbīgus instrumentus, ar ko atpazīt ticamu un pārbaudītu informāciju, un pielāgotos digitālajam laikmetam raksturīgajām problēmām.

Ieguldījums gaidāms šādās trīs galvenajās jomās.

  1. Problēmas apjoms, t. i., kā viltus ziņu uztver iedzīvotāji un ieinteresētās personas, cik viņi ir informēti par dezinformāciju tiešsaistē vai cik viņi tic dažādiem plašsaziņas līdzekļiem.

  2. Novērtējums par platformu, jaunu plašsaziņas līdzekļu uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju jau veiktajiem pasākumiem, lai apkarotu viltus ziņu izplatību tiešsaistē, kā arī par nostājām par attiecīgo ieinteresēto personu uzdevumiem un atbildības jomām.

  3. Iespējamie turpmākie pasākumi, lai uzlabotu pilsoņu piekļuvi ticamai un pārbaudītai informācijai un novērstu dezinformācijas izplatību tiešsaistē.

Šī apspriešana attiecas tikai uz viltus ziņām un dezinformāciju tiešsaistē, ja saturs pats par sevi nav nelikumīgs un tādējādi uz to neattiecas spēkā esošie ES vai valsts tiesību akti un pašreglamentācijas pasākumi.

Sākta pieteikumu iesniegšana augsta līmeņa ekspertu grupā

Komisija aicina ekspertus pieteikties augsta līmeņa ekspertu grupā par viltus ziņām, lai konsultētu Komisiju par šīs parādības tvērumu, nosakot attiecīgo ieinteresēto personu uzdevumus un atbildības jomas, aptverot starptautisko dimensiju, ņemot vērā konkrētas nostājas un formulējot ieteikumus. Cik vien iespējams, grupā būtu jāietver vairāki pārstāvji no katras kompetences jomas - gan akadēmiskajām, gan pilsoniskās sabiedrības aprindām. Komisijas mērķis ir panākt līdzsvarotu ekspertu atlasi.

Pieteikumu iesniegšana beidzas decembra vidū. Plānots, ka augsta līmeņa ekspertu grupa sāks darbu 2018. gada janvārī un turpinās strādāt vairākus mēnešus.

Priekšvēsture

Tiešsaistes platformas un citi interneta pakalpojumi sniedz cilvēkiem jaunas iespējas sazināties, debatēt un iegūt informāciju. Tomēr ziņu izplatīšana, apzināti dezinformējot lasītājus, rada aizvien vairāk problēmu demokrātijas darbībā, tādējādi ietekmējot iedzīvotāju izpratni par realitāti.

2016. gada 17. un 18. novembrī Komisija vadīja otro gadskārtējo pamattiesību kolokviju par tematu “Plašsaziņas līdzekļu plurālisms un demokrātija”. 2016. gada 17. novembrī publicētais Eirobarometra apsekojums parādīja, ka Eiropas iedzīvotāji ir norūpējušies par plašsaziņas līdzekļu neatkarību un ka plašsaziņas līdzekļi bauda zemu uzticības līmeni.

Šajā uzdevumu apraksta vēstulē Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers uzdeva digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārei Marijai Gabrielai izskatīt problēmas, ko tiešsaistes platformas rada demokrātijai saistībā ar viltus informācijas izplatību, un uzsākt pārdomu procesu par to, kas ES līmenī būtu darāms, lai aizsargātu pilsoņus.

2017. gada jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aicina Komisiju veikt izsmeļošu analīzi par pašreizējo situāciju un tiesisko regulējumu attiecībā uz viltus ziņām un pārbaudīt iespēju veikt likumdošanas darbību, lai ierobežotu viltus satura izplatīšanu un izplatīšanos. Komisija ir apstiprinājusi, ka tā ir prioritāte, un iekļāvusi savā 2018. gada darba programmā iniciatīvu, kas vērsta pret viltus ziņām tiešsaistē.

Sīkāka informācija

Sabiedriskā apspriešana

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus: Augsta līmeņa ekspertu grupa

Vairāku ieinteresēto personu konferences straumēšana tīmeklī: 13. novembrī un 14. novembrī

Komisāres Gabrielas runa vairāku ieinteresēto personu konferencē

Priekšsēdētāja vietnieka Andrusa Ansipa runa Eiropas Parlamentā, 2017. gada 5. aprīlī

 

 

 

PIELIKUMS

ES stratēģijas izveide cīņai pret viltus ziņu izplatību tiešsaistē

Komisijas galvenās iniciatīvas un pasākumi:

  • 2015. gada marts. Saskaņā ar Eiropadomes uzdevumu tika izveidota EĀDD Austrumu stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa, lai ikdienā apzinātu, analizētu un vairotu izpratni par pašreiz notiekošajām Krievijas dezinformācijas kampaņām.

  • 2016. gada maijs. Klātesošo iepazīstināšana ar Paziņojumu par tiešsaistes platformām, mudinot nozari aktivizēt brīvprātīgus centienus apkarot viltus vai maldinošas recenzijas tiešsaistē.

  • 2017. gada 13. novembris. Sabiedriskās apspriešanas sākums un augsta līmeņa ekspertu grupas par viltus ziņām izveide, vairāku ieinteresēto personu pasākums Briselē kopā ar esošo dialogu ar dalībvalstīm.

  • 2018. gada janvāris. Pirmā sanāksme augsta līmeņa ekspertu grupai par viltus ziņām.

  • 2018. gada marts. Sabiedriskās apspriešanas un Eirobarometra apsekojuma rezultāti.

  • 2018. gada aprīlis. Augsta līmeņa ekspertu grupas ziņojums.

  • 2018. gada pavasaris. Paziņojums par viltus ziņām un dezinformāciju tiešsaistē.

 

Komisijas pārstāvniecības ES dalībvalstīs un ārējās delegācijas trešās valstīs turpinās piedalīties debatēs un vākt informāciju par valsts noteikumiem un iniciatīvām viltus ziņu izplatības apkarošanai savās valstīs.

 

 

IP/17/4481

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar