Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nauji kovos su melagingomis žiniomis veiksmai. Komisija sukūrė aukšto lygio ekspertų grupę ir pradėjo viešas konsultacijas

Briuselis, 2017 m. lapkričio 13 d.

Šiandien Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl melagingų žinių (arba netikrų naujienų, angl. „fake news“) ir dezinformacijos internete bei įsteigė aukšto lygio ekspertų grupę, kurioje atstovaujama akademinei bendruomenei, interneto platformoms, naujienų žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

Remiantis aukšto lygio ekspertų grupės darbu ir atsižvelgiant į viešų konsultacijų rezultatus bus parengta ES lygmens strategija, kaip kovoti su melagingų žinių platinimu. Ši strategija turėtų būti pristatyta 2018 m. pavasarį.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Laisvė gauti ir skleisti informaciją bei žiniasklaidos pliuralizmas įtvirtinti ES pagrindinių teisių chartijoje. Gyvename amžiuje, kuriame beveik skęstame teisingos ir neteisingos informacijos sraute. Todėl turime suteikti piliečiams priemonių atskirti melagingas žinias, didinti pasitikėjimą internete ir valdyti gaunamą informaciją.“ 

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas pridūrė: „Turime rasti saviraiškos laisvės, žiniasklaidos pliuralizmo ir piliečių teisės gauti įvairią ir patikimą informaciją pusiausvyrą. Prisidėti sprendžiant problemą turi visi atitinkami subjektai, tokie kaip interneto platformos ar naujienų žiniasklaida.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Mano veiksmų esmė – piliečių teisės į kokybišką informaciją – kertinio mūsų demokratijos akmens – gynimas. Noriu atvirų ir plačių diskusijų apie melagingas žinias, per kurias būtų nagrinėjamas šis sudėtingas reiškinys, kad galėtume įveikti mūsų laukiančius uždavinius.“

Visuomenės atsiliepimų laukiama iki vasario mėn.

Dalyvauti viešose konsultacijose, truksiančiose iki vasario mėn. vidurio, raginami piliečiai, socialinės žiniasklaidos platformos, naujienų organizacijos (transliuotojai, spausdintinė žiniasklaida, naujienų agentūros, internetinė žiniasklaida ir faktų tikrintojai), mokslininkai ir valdžios institucijos. Per jas bus surinkta nuomonių, kokių veiksmų būtų galima imtis ES lygmeniu, kad gyventojams būtų suteikta veiksmingų priemonių nustatyti, kuri informacija yra patikima ir patikrinta, bei prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus iššūkių.

Laukiama atsiliepimų apie tris pagrindines sritis:

  1. Problemos mastą, t. y. kaip piliečiai ir suinteresuotieji subjektai suvokia melagingas žinias, atskiria dezinformaciją internete arba pasitiki įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis;

  2. Priemonių, kurių siekdamos sustabdyti melagingų žinių platinimą internete jau ėmėsi platformos, naujienų žiniasklaidos bendrovės ir pilietinės visuomenės organizacijos, vertinimą, taip pat požiūrį į atitinkamų suinteresuotųjų subjektų vaidmenis ir atsakomybę;

  3. Galimus būsimus veiksmus, kuriais būtų didinamos piliečių galimybės gauti patikimą ir patikrintą informaciją ir užkertamas kelias dezinformacijai plisti internete.

Per šias konsultacijas aptariamos tik tokios melagingos žinios ir dezinformacija internete, kai pats turinys nėra neteisėtas, todėl jam netaikomos esamos ES arba nacionalinės teisinės ir savireguliacijos priemonės.

Galima teikti paraiškas dirbti aukšto lygio ekspertų grupėje

Komisija kviečia ekspertus teikti paraiškas dirbti Aukšto lygio grupėje melagingų žinių klausimais, kuri konsultuos Komisiją dėl šio reiškinio masto, atitinkamų suinteresuotųjų subjektų vaidmenų ir atsakomybės apibrėžimo, reiškinio tarptautinio matmens, pateiktų požiūrių vertinimo ir rekomendacijų rengimo. Kiek įmanoma, grupėje turėtų būti po kelis kiekvienos kompetencijos srities, pavyzdžiui, akademinės bendruomenės ar pilietinės visuomenės, atstovus. Komisija siekia, kad atrenkant ekspertus būtų užtikrinta įvairių atstovaujamų sričių pusiausvyra.

Paraiškos priimamos iki gruodžio vidurio. Aukšto lygio ekspertų grupės darbas turėtų būti pradėtas 2018 m. sausio mėn. Grupė vykdys veiklą kelis mėnesius.

Pagrindiniai faktai

Interneto platformos ir kitos interneto paslaugos gyventojams suteikia naujų būdų megzti ryšius, diskutuoti ir rinkti informaciją. Tačiau tyčia skaitytojus klaidinančių žinių, trukdančių žmonėms suvokti tikrovę, platinimas tampa vis didesne problema demokratinių procesų eigai.

2016 m. lapkričio 17–18 d. Komisija surengė antrąjį metinį pagrindinių teisių kolokviumą, kurio tema – „Žiniasklaidos pliuralizmas ir demokratija“. 2016 m. lapkričio 17 d. paskelbto „Eurobarometro“ tyrimo duomenimis, Europos piliečiams susirūpinimą kelia žiniasklaidos nepriklausomumas, o pasitikėjimo žiniasklaida lygis yra žemas.

Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris įgaliojimų rašte už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingai Komisijos narei Mariyai Gabriel pavedė įvertinti sunkumus, kurių mūsų demokratinėse valstybėse kelia melagingų žinių platinimas interneto platformose, ir pradėti svarstymus, ko reikėtų imtis ES lygmeniu siekiant apsaugoti mūsų piliečius.

2017 m. birželio mėn. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje paragino Komisiją išsamiai išanalizuoti esamą padėtį ir teisinę sistemą, susijusią su melagingomis žiniomis, ir patikrinti teisėkūros intervencijos galimybę siekiant apriboti netikro turinio sklaidą ir platinimą. Komisija patvirtino, kad tai yra vienas iš prioritetų, ir į savo 2018 m. darbo programą įtraukė kovos su melagingomis žiniomis internete iniciatyvą.

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos

Kvietimas teikti paraiškas. Aukšto lygio ekspertų grupė

Daugiašalės suinteresuotųjų subjektų konferencijos transliacija internetu: lapkričio 13 d. ir lapkričio 14 d.

Komisijos narės M. Gabriel kalba daugiašalėje suinteresuotųjų subjektų konferencijoje

Pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo kalba Europos Parlamente 2017 m. balandžio 5 d.

 

 

 

PRIEDAS

ES kovos su melagingų žinių platinimu internete strategijos sukūrimas

Pagrindinės Komisijos iniciatyvos ir renginiai:

  • 2015 m. kovo mėn. Pagal Europos Vadovų Tarybos suteiktus įgaliojimus buvo sukurta Europos išorės veiksmų tarnybos Rytų strateginės komunikacijos darbo grupė, kurios užduotis – kasdien nustatyti ir analizuoti Rusijos vykdomas dezinformacijos kampanijas bei plačiau apie jas informuoti.

  • 2016 m. gegužės mėn. Komunikato dėl interneto platformų, kuriuo sektorius skatinamas aktyviau savanoriškai kovoti su melagingų arba klaidinančių internetinių atsiliepimų praktika, pristatymas.

  • 2017 m. lapkričio 13 d. Viešų konsultacijų dėl melagingų žinių pradžia, Aukšto lygio grupės melagingų žinių klausimais sukūrimas ir įvairiems suinteresuotiesiems subjektams skirtas renginys Briuselyje, su kuriais susijęs nuolatinis dialogas su valstybėmis narėmis.

  • 2018 m. sausio mėn. Pirmas Aukšto lygio grupės melagingų žinių klausimais posėdis.

  • 2018 m. kovo mėn. Viešų konsultacijų ir „Eurobarometro“ tyrimo rezultatai.

  • 2018 m. balandžio mėn. Aukšto lygio grupės ataskaita.

  • 2018 m. pavasaris. Komunikatas dėl melagingų žinių ir dezinformacijos internete.

 

Komisijos atstovybės ES valstybėse narėse ir išorės delegacijos trečiosiose šalyse dalyvaus diskusijose ir rinks informaciją apie nacionalines taisykles ir iniciatyvas, kuriomis sprendžiama melagingų žinių platinimo jų šalyse problema.

 

 

IP/17/4481

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar