Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusia toimia valeuutisia vastaan: komissio perustaa korkean tason asiantuntijaryhmän ja käynnistää julkisen kuulemisen

Bryssel 13. marraskuuta 2017

Komissio on tänään käynnistänyt valeuutisia ja verkossa olevaa disinformaatiota koskevan julkisen kuulemisen ja perustanut korkean tason asiantuntijaryhmän, jossa ovat edustettuina tiedemaailma, verkkoalustat, uutismedia ja kansalaisjärjestöt.

Korkean tason asiantuntijaryhmän työ ja julkisen kuulemisen tulokset edesauttavat EU-strategian kehittämistä valeuutisten levittämistä vastaan. Strategia on tarkoitus esittää keväällä 2018.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että ”vapaus vastaanottaa ja levittää tietoja sekä tiedotusvälineiden moniarvoisuus vahvistetaan EU:n perusoikeuskirjassa. Elämme ajassa, jossa melkein hukumme tiedon ja väärän tiedon virtaan. Sen vuoksi meidän on annettava kansalaisillemme välineet, joilla voidaan tunnistaa valeuutiset, parantaa luottamusta verkossa olevaan tietoon ja hallita vastaanotettua tietoa.” 

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip lisäsi: ”Meidän on löydettävä tasapainoinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon ilmaisunvapaus, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja kansalaisten oikeus saada monipuolista ja luotettavaa tietoa. Kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden, kuten verkkoalustojen ja uutismedian, olisi oltava mukana ratkaisussa.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel totesi: ”Toimieni ytimenä on puolustaa kansalaisten oikeutta saada laadukasta tietoa. Tämä on ratkaisevan tärkeää demokratioillemme. Haluan, että valeuutisista käydään avointa ja laajaa keskustelua, jotta voimme vastata tämän monitahoisen ilmiön tuomiin haasteisiin”.

Yleisön vastaukset helmikuuhun mennessä

Kansalaisia, sosiaalisen median foorumeja, uutistoimistoja (lähetystoiminnan harjoittajat, painettu media, tietotoimistot, verkkoviestimet ja faktantarkistajat), tutkijoita ja viranomaisia pyydetään esittämään näkemyksiään julkisessa kuulemisessa helmikuun puoliväliin asti. Näin saadaan kerättyä mielipiteitä siitä, mitä toimia EU:n tasolla voitaisiin toteuttaa, jotta kansalaiset saisivat tehokkaita välineitä tunnistaakseen luotettavat ja tarkistetut tiedot ja jotta he voisivat mukautua digiajan haasteisiin.

Vastauksia odotetaan kolmelta keskeiseltä aihealueelta:

  1. Ongelman laajuus eli se, mikä on kansalaisten ja sidosryhmien näkemys valeuutisista, missä määrin he ovat tietoisia verkossa olevasta disinformaatiosta tai missä määrin he luottavat eri viestimiin.

  2. Niiden toimenpiteiden arviointi, joita foorumit, uutismediayhtiöt ja kansalaisjärjestöt jo ovat toteuttaneet verkossa olevien valeuutisten leviämisen torjumiseksi, sekä näkemykset asiaankuuluvien sidosryhmien tehtävistä ja vastuualueista.

  3. Mahdolliset tulevat toimet, joilla pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia saada luotettavia ja todennettuja tietoja ja estämään disinformaation leviäminen verkossa.

Tämä kuuleminen koskee ainoastaan sellaista verkossa olevaa valeuutisointia ja disinformaatiota, jonka sisältö ei sinänsä ole laitonta eikä näin ollen kuulu EU:n tai kansallisen tason lainsäädännöllisten toimien eikä itsesääntelyn piiriin.

Haku korkean tason asiantuntijaryhmään alkaa

Komissio kehottaa asiantuntijoita hakemaan valeuutisia käsittelevään korkean tason asiantuntijaryhmään. Ryhmän tehtävänä on neuvoa komissiota ilmiön tutkimisessa, asiaankuuluvien sidosryhmien tehtävien ja vastuualueiden määrittelyssä, kansainvälisen ulottuvuuden selvittämisessä, esitettyjen näkemysten arvioinnissa ja suositusten laatimisessa. Ryhmässä olisi mahdollisuuksien mukaan oltava useita edustajia kultakin asiantuntemuksen alalta eli esimerkiksi useita tiedemaailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Komissio pyrkii valitsemaan asiantuntijoita tasaisessa suhteessa eri aloilta.

Hakumenettelyyn voi osallistua joulukuun puoliväliin asti. Korkean tason asiantuntijaryhmän odotetaan aloittavan toimintansa tammikuussa 2018, ja toiminta kestää useita kuukausia.

Tausta

Verkkoalustat ja muut internetpalvelut ovat tuoneet ihmisille uusia tapoja olla yhteyksissä, keskustella ja kerätä tietoa. Lukijoita tarkoituksellisesti harhaan johtavien uutisten leviämisestä on kuitenkin tullut kasvava ongelma demokratioidemme toiminnalle, sillä se vaikuttaa ihmisten käsityksiin todellisuudesta.

Komissio järjesti 17.–18. marraskuuta 2016 toisen vuotuisen perusoikeuksia käsitelleen keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja demokratia. Eurobarometri-tutkimus, joka julkaistiin 17. marraskuuta 2016, osoitti unionin kansalaisten olevan huolissaan tiedotusvälineiden riippumattomuudesta ja että luottamus tiedotusvälineisiin on alhainen.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi toimeksiantokirjeessään digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavalle komissaarille Mariya Gabrielille tehtäväksi tarkastella haasteita, joita verkkoalustat luovat demokratioillemme valheellisen tiedon leviämisen suhteen, ja käynnistää pohdinnan siitä, mitä EU:n olisi tarpeen tehdä kansalaistensa suojelemiseksi.

Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2017 päätöslauselman, jossa kehotettiin komissiota tutkimaan perusteellisesti nykytilannetta ja oikeuskehystä valeuutisten osalta sekä varmistamaan mahdollisuuden lainsäädäntötoimiin, joilla rajoitetaan valheellisen sisällön levittämistä ja leviämistä. Komissio on vahvistanut, että verkossa tapahtuvaa valeuutisointia koskeva aloite on ensisijaisen tärkeä, ja on sisällyttänyt sen vuoden 2018 työohjelmaansa.

Lisätietoja

Julkinen kuuleminen

Hakumenettely: korkean tason asiantuntijaryhmä

Sidosryhmäkonferenssi suoratoistona verkossa: 13. marraskuuta ja 14. marraskuuta

Komissaari Mariya Gabrielin puhe sidosryhmäkonferenssissa

Komission varapuheenjohtajan Andrus Ansipin puhe Euroopan parlamentissa 5. huhtikuuta 2017

 

 

 

LIITE

Kehittyvä EU:n strategia, jolla pyritään torjumaan valeuutisten leviämistä verkossa

Komission keskeiset aloitteet ja tapahtumat:

  • Maaliskuu 2015: Eurooppa-neuvoston toimeksiannosta perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteyteen East StratCom -työryhmä, jonka tehtävänä on tunnistaa ja analysoida päivittäin Venäjän disinformaatiokampanjoita ja lisätä niitä koskevaa tietoisuutta.

  • Toukokuu 2016: Esitettiin verkkoalustoja käsittelevä tiedonanto, jossa kannustettiin toimialaa vapaaehtoisiin toimiin, jotta voidaan puuttua esimerkiksi valheellisten tai harhaanjohtavien verkkoarvostelujen kaltaisiin käytäntöihin.

  • 13. marraskuuta 2017: Julkisen kuulemisen ja valeuutisia käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän käynnistäminen sekä Brysselissä järjestettävä useiden sidosryhmien välinen tapahtuma, joihin liittyy jatkuva vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa.

  • Tammikuu 2018: Valeuutisia käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous.

  • Maaliskuu 2018: Julkisen kuulemisen ja Eurobarometri-tutkimuksen tulokset.

  • Huhtikuu 2018: Korkean tason asiantuntijaryhmän raportti.

  • Kevät 2018: Valeuutisia ja verkossa olevaa disinformaatiota koskeva tiedonanto.

 

EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat komission edustustot ja kolmansissa maissa toimivat unionin edustustot osallistuvat keskusteluun ja keräävät tietoa kansallisista säännöistä ja aloitteista, jotka koskevat valeuutisten leviämistä näissä maissa.

 

 

IP/17/4481

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar