Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Järgmised sammud võitluses libauudiste vastu: komisjon moodustab kõrgetasemelise eksperdirühma ja algatab avaliku konsultatsiooni

Brüssel, 13. november 2017

Täna algatas komisjon avaliku konsultatsiooni libauudiste ja veebis leviva väärinfo teemal ning moodustas kõrgetasemelise eksperdirühma, kus on esindatud akadeemilised ringkonnad, veebiplatvormid, uudismeedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Kõrgetasemelise eksperdirühma töö ja avaliku konsultatsiooni tulemused aitavad töötada välja ELi tasandi strateegia selle kohta, mida võtta ette libauudiste leviku suhtes. Strateegiat tutvustatakse 2018. aasta kevadel.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Õigus saada ja levitada teavet ning meediapluralism on tagatud ELi põhiõiguste hartaga. Elame ajal, kus info- ja väärinfotulvaga on üha raskem toime tulla. Seetõttu peame andma oma kodanikele vahendid, mis võimaldavad neil ära tunda libauudiseid ja hallata saadavat infot ning ühtlasi parandada interneti usaldusväärsust.” 

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip lisas: „Meil tuleb leida tasakaal sõnavabaduse, meediapluralismi ja kodanike õiguse vahel saada mitmekesist ja usaldusväärset teavet. Lahenduse leidmises peaksid osalema kõik asjaosalised, nagu veebiplatvormid ja uudismeedia.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles: „Keskendume oma tegevuses sellele, et kaitsta kodanike õigust kvaliteetsele teabele, mis on demokraatia nurgakivi. Soovin pidada libauudiste üle avatud ja laiapõhjalist arutelu, mis aitaks selle keerulise nähtusega kaasnevaid probleeme lahendada.”

Üldsuse seisukohti oodatakse veebruarini

Kuni veebruari keskpaigani oodatakse avaliku konsultatsiooni käigus seisukohavõtte kodanikelt, sotsiaalmeedia platvormidelt, uudisteorganisatsioonidelt (ringhääling, trükimeedia, uudisteagentuurid, veebimeedia ja faktikontrollijad), teadlastelt ja avaliku sektori asutustelt. Konsultatsiooni käigus kogutakse arvamusi selle kohta, milliseid meetmeid saaks võtta ELi tasandil, et anda kodanikele toimivad vahendid, mis võimaldavad neil välja selgitada, milline teave on usaldusväärne ja kontrollitud, ning kohaneda digitaalajastu reaalsusega.

Seisukohavõtte oodatakse kolmes peamises valdkonnas:

  1. probleemi ulatus, s.o kuidas tajuvad libauudiseid kodanikud ja sidusrühmad, kui teadlikud nad on veebis levivast väärinfost ja kuivõrd nad usaldavad eri meedialiike

  2. hinnang meetmetele, mida platvormid, uudismeediafirmad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid on juba võtnud, et astuda vastu internetis levivatele libauudistele, ning seisukohad asjaomaste sidusrühmade rolli ja ülesannete kohta

  3. võimalikud tulevased meetmed, millega tugevdada kodanike juurdepääsu usaldusväärsele ja kontrollitud teabele ning tõkestada väärinfo levikut veebis

Konsultatsioonis käsitletakse üksnes selliseid libauudiseid ja veebis levivat väärinfot, mis ei ole iseenesest seadusevastased ega kuulu seega olemasolevate ELi või riiklike õigusaktide ega iseregulatsiooni meetmete kohaldamisalasse.

Kõrgetasemeline eksperdirühm ootab liikmekandidaate

Komisjon kutsub eksperte kandideerima kõrgetasemelisse libauudiste eksperdirühma, mis nõustab komisjoni selle nähtuse ulatuse kindlakstegemisel, aitab piiritleda vastavate sidusrühmade ülesandeid ja vastutust, selgitada välja rahvusvahelist mõõdet, saada ülevaade asjassepuutuvatest seisukohtadest ja sõnastada soovitusi. Eksperdirühma peaks võimaluste piires kuuluma mitu esindajat igast esindatavast valdkonnast, olgu siis tegemist akadeemiliste ringkondade või kodanikuühiskonna esindajatega. Komisjoni eesmärk on, et ekspertide valik oleks tasakaalustatud.

Kandideerimisavalduse saab esitada kuni detsembri keskpaigani. Kõrgetasemeline eksperdirühm peaks alustama tööd jaanuaris 2018 ja selle töö peaks kestma mitu kuud.

Taustteave

Veebiplatvormid ja muud internetiteenused on andnud meile uued võimalused olla teiste inimestega kontaktis, arutleda ja koguda teavet. Lugejaid sihilikult eksitavate uudiste levik on demokraatia toimimise seisukohast üha suurem probleem, sest see mõjutab inimeste reaalsustaju.

Komisjon korraldas 17. ja 18. novembril 2016 teise iga-aastase põhiõiguste kollokviumi, mille teema oli „Meediapluralism ja demokraatia“. 17. novembril 2016 avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt tunnevad Euroopa kodanikud muret meedia sõltumatuse pärast ning usaldus meedia vastu on väike.

Oma missioonikirjas tegi president Jean-Claude Juncker digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikule Mariya Gabrielile ülesandeks uurida, milliseid probleeme tekitavad veebiplatvormid meie demokraatiale valeteabe levitamisega, ja algatada arutelu selle üle, mida oleks ELi tasandil vaja teha, et meie kodanikke kaitsta.

Juunis 2017 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles kutsuti komisjoni üles analüüsima põhjalikult praegust olukorda ja õigusraamistikku seoses libauudistega ja uurima seadusandliku sekkumise võimalust, et piirata libainfosisu edastamist ja levikut. Komisjon on kinnitanud, et tegemist on prioriteetse teemaga, ning on lisanud veebis levivate libauudiste vastase algatuse oma 2018. aasta tööprogrammi.

Lisateave

Avalik konsultatsioon

Kõrgetasemelise eksperdirühma liikmeks kandideerimine:

Sidusrühmade konverentsi voogedastus veebis: 13. november ja 14. november

Volinik Gabrieli kõne sidusrühmade konverentsil

Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kõne Euroopa Parlamendis 5. aprillil 2017

 

 

 

LISA

Arendatakse välja ELi strateegia, et võidelda libauudiste leviku vastu veebis

Komisjoni olulisemad algatused ja üritused:

  • märts 2015: Euroopa Ülemkogu antud volituste alusel loodi Euroopa välisteenistuse idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni rakkerühm, selleks et igapäevaselt tuvastada ja analüüsida Venemaa käimasolevaid desinformatsioonikampaaniaid ning suurendada sellekohast teadlikkust

  • mai 2016: esitleti veebiplatvormide teatist, milles julgustatakse tööstusharu suurendama vabatahtlikke jõupingutusi, et tulla toime selliste teguviisidega nagu võltsitud või eksitavad veebihinnangud

  • 13. november 2017: algab avalik konsultatsioon ja luuakse kõrgetasemeline libauudiste töörühm, Brüsselis korraldatakse paljusid sidusrühmi kaasav üritus ja jätkub dialoog liikmesriikidega

  • jaanuar 2018: kõrgetasemelise libauudiste töörühma esimene koosolek

  • märts 2018: avaliku konsultatsiooni ja Eurobaromeetri uuringu tulemused

  • aprill 2018: kõrgetasemelise töörühma aruanne

  • kevad 2018: teatis libauudiste ja veebis leviva väärinfo kohta

 

Liikmesriikides asuvad komisjoni esindused ja kolmandates riikides asuvad välisdelegatsioonid osalevad arutelus ja koguvad teavet siseriiklike eeskirjade ja algatuste kohta, millega astutakse nendes riikides vastu libauudiste levikule.

 

 

IP/17/4481

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar