Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie keurt Belgische belastingmaatregelen voor zeevervoer goed

Brussel, 6 november 2017

De Europese Commissie heeft op grond van de staatssteunregels van de EU voor verschillende Belgische steunmaatregelen voor het zeevervoer een verlenging tot eind 2022 goedgekeurd. De regeling stimuleert scheepvaartondernemingen om hun schepen in Europa te registreren en op die manier hogere sociale, milieu- en veiligheidsnormen te hanteren.

België heeft toegezegd enkele aanpassingen in zijn regeling te zullen aanbrengen om discriminatie tussen scheepvaartondernemingen en scheepsregisters van andere staten van de Europese Economische ruimte te voorkomen en nodeloze concurrentieverstoring tegen te gaan.

Volgens het Belgische stelsel wordt een scheepvaartonderneming belast op basis van de tonnage (d.w.z. op basis van de omvang van de vloot) in plaats van op de daadwerkelijke winst van de onderneming. De tonnagebelasting wordt toegepast op

  • de inkomsten van kernactiviteiten van de scheepvaartonderneming, zoals vervoer van goederen en personen;
  • bepaalde inkomsten van hulpactiviteiten die nauw verband houden met de scheepvaartactiviteiten (en die nu begrensd worden tot maximaal 50 % van de inkomsten uit de exploitatie van een schip); en
  • onder bepaalde voorwaarden ook inkomsten uit sleepvaart, baggerwerkzaamheden en het scheepsbeheer aan wal.

Om te kunnen profiteren van de Belgische regeling moet een aanzienlijk deel van de vloot van een scheepvaartonderneming varen onder de vlag van een lidstaat van de EU of van de EER.

In dit verband hebben de Belgische autoriteiten toegezegd het voordeel van de tonnagebelasting uit te breiden tot alle in aanmerking komende schepen die onder de vlag van een EER-staat varen. Dit voorkomt discriminatie tussen scheepvaartondernemingen en scheepsregisters van andere landen van de EER en volgt de regels van de interne markt over de vrijheid van vestiging.

De Commissie heeft de gewijzigde maatregelen getoetst aan de EU-regels voor staatssteun, met name de richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer. De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de Belgische regeling in overeenstemming is met de EU-regels voor staatssteun, omdat ze stimulansen biedt om werkgelegenheid in de maritieme sector in de EU te houden en tegelijk de concurrentie op de interne markt van de EU veilig te stellen. De regeling stimuleert scheepvaartondernemingen meer in het bijzonder om hun schepen in Europa te registreren en om zich dus aan hogere sociale, milieu- en veiligheidsnormen te houden.

Achtergrond

Om iets te doen aan het risico dat scheepvaartondernemingen uitvlaggen en wegtrekken naar landen buiten de EU waar de belastingen laag zijn, kunnen de lidstaten op basis van de richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer maatregelen treffen om het fiscaal klimaat voor scheepvaartondernemingen te verbeteren. De belangrijkste maatregel in die zin is de tonnagebelasting, waarbij scheepvaartondernemingen een verzoek kunnen indienen om te worden belast op een notionele winst of op de tonnage die zij exploiteren, in plaats van te worden belast volgens de normale vennootschapsbelasting. Enkel ondernemingen die actief zijn in de sector van het zeevervoer (gedefinieerd als het vervoer van goederen en personen over zee) komen in aanmerking voor maatregelen op grond van de richtsnoeren. Volgens die richtsnoeren moeten de begunstigden het aandeel van hun vloot dat onder de vlag van een EER-staat vaart ten minste op hetzelfde niveau houden of nog verhogen.

Door de besluitvormingspraktijk van de Commissie op grond van de richtsnoeren is sinds 2004 verduidelijkt welke vervoersactiviteiten in aanmerking komen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om ervoor te zorgen dat de hoofddoelstellingen van de richtsnoeren worden gehaald. De Commissie zorgt er met name voor dat de gunstige belastingbehandeling van scheepvaartondernemingen niet leidt tot overloopeffecten in andere sectoren die niets met zeevervoer te maken hebben, dat er geen discriminatie is van scheepsregisters uit andere staten van de EER, en dat de steun niet meer bedraagt dan het in de richtsnoeren vastgestelde plafond.

De meest recente besluiten van de Commissie hebben betrekking op de Zweedse tonnagebelasting (Zaak SA.43642), een Duitse regeling voor vermindering van de sociale bijdragen van zeevarenden (ZaakSA.45258) en de Litouwse tonnagebelasting (Zaak SA.45764). De Commissie had de Belgische belastingmaatregelen ten behoeve van het zeevervoer eerder al goedgekeurd tot 31 december 2012 in staatssteunzaak C 20/2003.

Zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, komt de niet-vertrouwelijke versie van het besluit ter beschikking in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummer SA.41330. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

IP/17/4382

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar