Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ekonomisk höstprognos 2017: fortsatt tillväxt i ett föränderligt politiskt sammanhang

Bryssel den 9 november 2017

Ekonomisk höstprognos 2017: fortsatt tillväxt i ett föränderligt politiskt sammanhang

Ekonomin i euroområdet är på väg att växa i den snabbaste takten på tio år och den reala BNP-tillväxten beräknas uppgå till 2,2 %. Detta är betydligt högre än vårprognosens siffra (1,7 %). EU-ekonomin som helhet är också på väg att slå förväntningarna med en robust tillväxt på 2,3 % i år (en ökning från 1,9 % i våras).

Enligt kommissionens höstprognos som offentliggjordes idag, förväntar sig kommissionen att tillväxten kommer att fortsätta både i euroområdet och i EU med 2,1 % 2018 och 1,9 % 2019 (vårprognosen: 2018: 1,8 % i euroområdet och 1,9 % i EU­).

Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, säger följande: ”EU:s ekonomi fungerar i stort sett väl. Den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetstillfällen är robust, investeringarna ökar och det offentliga underskottet och den offentliga skulden minskar gradvis. Det finns också tecken på att realinkomsterna åter har börjat närma sig varandra. Det finns dock betydande skillnader mellan medlemsstaterna, och vissa av dem brotttas fortfarande med betydande stagnation på arbetsmarknaden. Vår politik måste även fortsättningsvis vara fast inriktad på en hållbar och inkluderande tillväxt. Detta innebär en stabilitetsinriktad makroekonomisk politik och reformer för att främja produktiviteten och förmågan att anpassa sig till förändringar samt säkerställa att tillväxtens fördelar sprids på bred front till våra samhällen.”

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, tillägger: ”Efter fem år med måttlig återhämtning har den europeiska tillväxten nu accelererat. Vi ser goda nyheter på många fronter, alltfler arbetstillfällen skapas, investeringarna ökar och de offentliga finanserna stärks. Trots detta återstår det utmaningar i form av höga skuldnivåer och låga löneökningar. Det behövs en beslutsam insats från medlemsstaterna för att säkerställa att denna expansion kommer att fortgå och att dess frukter fördelas rättvist. Det är dessutom också nödvändigt med strukturell konvergens och att stärka euroområdet så att det blir mer motståndskraftigt mot framtida chocker och blir en verklig motor för delat välstånd. De kommande veckorna kommer att vara avgörande på detta område.”

Tillväxten har överträffat förväntningarna, men beräknas sjunka något

Den europeiska ekonomin har presterat bättre än väntat i år, och den har drivits på av en motståndskraftig privat konsumtion, starkare tillväxt runt om i världen och sjunkande arbetslöshet. Investeringarna ökar också tack vare gynnsamma finansieringsvillkor och en avsevärt ljusare ekonomisk optimism i takt med att osäkerheten har dämpats. Alla medlemsstaters ekonomier expanderar och arbetsmarknadsläget förbättras, men lönerna stiger endast långsamt.

Ett föränderligt politiskt sammanhang

Även om den cykliska återhämtningen nu har pågått under 18 kvartal i rad är den likväl ofullständig, med t.ex. fortfarande stor stagnation på arbetsmarknaden och osedvanligt låga löneökningar. BNP-tillväxt och inflation är därför fortfarande beroende av politiskt stöd. Europeiska centralbanken har behållit sin mycket ackommoderande penningpolitik, samtidigt som vissa andra centralbanker i världen har börjat höja räntorna. Ett antal medlemsstater i euroområdet förväntas anta en expansiv finanspolitik under 2018, men den övergripande finanspolitiska inriktningen för euroområdet förväntas förbli i stort sett neutral.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka men det finns fortfarande outnyttjad kapacitet

Sysselsättningen har upprätthållits och förhållandena på arbetsmarknaden förväntas gynnas av den inhemskt drivna expansionen, den måttliga löneutvecklingen och strukturella reformer som genomförts i vissa medlemsstater. Arbetslösheten i euroområdet förväntas uppgå till i genomsnitt 9,1 % i år, den lägsta nivån sedan 2009, eftersom det totala antalet anställda har nått en rekordnivå. Under de närmaste två åren beräknas arbetslösheten minska ytterligare till 8,5 % under 2018 och 7,9 % under 2019. I EU beräknas arbetslösheten uppgå till 7,8 % i år, 7,3 % 2018 och 7,0 % 2019. Skapandet av arbetstillfällen förväntas dämpas då tillfälliga skatteincitament mattas av i vissa länder och det uppstår kompetensbrist i andra.

Inflationsutsikterna dämpas av en trög löneutveckling

Det totala konsumentprisinflationen har fluktuerat under de första nio månaderna av året under påverkan av baseffekter på energiområdet. Kärninflationen, då priser på energi och oförädlade livsmedel inte räknas med, har däremot ökat men är fortsatt dämpad, vilket speglar effekterna av en utdragen period av låg inflation, låga löneökningar liksom återstående stagnation på arbetsmarknaden. Den totala inflationen förväntas uppgå till i genomsnitt 1,5 % i euroområdet i år och förväntas falla till 1,4 % 2018 innan den stiger till 1,6 % 2019.

De offentliga finanserna drar nytta av en förbättrad konjunktur

De offentliga finanserna i euroområdet väntas förbättras mer än vad som förväntades under våren, främst tack vare den ökade tillväxten. Det totala saldot för de offentliga finanserna väntas förbättras i nästan alla medlemsstater. Om politiken förblir oförändrad, förväntas det allmänna underskottet i de offentliga finanserna i euroområdet sjunka till 0,8 % 2019 (1,1 % 2017 och 0,9 % 2018), medan skuldkvoten i förhållande till BNP väntas minska till 85,2 % (89,3 % 2017 och 87,2 % 2018).

Riskerna är i stort sett balanserade

Riskerna för att den ekonomiska utvecklingen kan bli bättre eller sämre än prognoserna är i stort sett balanserade. De främsta riskerna på nedåtsidan är externa och har samband med ökade geopolitiska spänningar (t.ex. på Koreahalvön), eventuellt hårdare globala ekonomiska förhållanden (t.ex. till följd av en ökad riskaversion), den ekonomiska anpassningen i Kina eller ökad protektionism. I Europeiska unionen hänger riskerna på nedåtsidan samman med resultatet av Brexit-förhandlingarna, en kraftigare appreciering av euron och högre långfristiga räntenivåer. Däremot kan minskad osäkerhet och stärkt framtidstro i Europa leda till en tillväxt som blir högre än beräknat, även starkare tillväxt i resten av världen kan bidra.

Ett helt och hållet tekniskt antagande för 2019 i fråga om Förenade kungariket

Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om villkoren för Förenade kungarikets utträde från EU är våra prognoser för 2019 baserade helt och hållet på ett tekniskt antagande av status quo vad gäller handelsförbindelserna mellan EU27 och Förenade kungariket. Detta har endast att göra med prognostisering och påverkar inte samtalen som pågår inom ramen för artikel 50-processen.

Bakgrund

Denna prognos är baserad på en uppsättning tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med brytdatum den 23 oktober 2017. För alla andra inkommande uppgifter, inbegripet antaganden om regeringspolitik, beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 23 oktober 2017. Om inte politiken tillkännages på ett trovärdigt sätt och specificeras i tillräcklig detalj, bygger beräkningarna på antagandet om en oförändrad politik.

Från och med 2018 kommer Europeiska kommissionen återgå till att offentliggöra två omfattande prognoser (vår och höst) och två preliminära prognoser (vinter och sommar) varje år i stället för tre övergripande prognoser på vintern, våren och hösten som den har tagit fram varje år sedan 2012. De preliminära prognoserna kommer att täcka årlig och kvartalsvis BNP och inflationen för det innevarande året och kommande år för alla medlemsstater och för euroområdet samt samlade uppgifter för EU. Återgåendet till det tidigare mönstret av prognoser gör att kommissionens prognostidsplan kommer i linje med andra institutioners (t.ex. Europeiska centralbanken, IMF OECD).

Mer information

Fullständigt dokument: Ekonomisk höstprognos 2017:

Följ vice ordförande Valdis Dombrovskis på Twitter: @ VDombrovskis

Följ kommissionär Pierre Moscovici på Twitter: @ pierremoscovici

Följ GD ECFIN på Twitter: @ ecfin

Pressmeddelande: Vårprognos 2017: stadig tillväxt i sikte

Fullständigt dokument: Vårprognos 2017:

IP/17/4362

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


AF17 Tables_EN.pdf