Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Syksyn 2017 talousennuste: kasvu jatkuu muuttuvassa poliittisessa toimintaympäristössä

Bryssel 9. marraskuuta 2017

Syksyn 2017 talousennuste: kasvu jatkuu muuttuvassa poliittisessa toimintaympäristössä

Euroalueen talous näyttää kasvavan tänä vuonna nopeimmin kymmeneen vuoteen, sillä reaalisen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,2 prosenttia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin keväällä ennustettiin (1,7 %). Myös koko EU:n talous ylittänee odotukset vahvan kasvun ansiosta, sillä kasvun ennustetaan nopeutuvan kevään 1,9 prosentista 2,3 prosenttiin.

Tänään julkaistun syksyn talousennusteen mukaan Euroopan komissio odottaa BKT:n kasvavan edelleen sekä euroalueella että koko EU:ssa 2,1 prosenttia vuonna 2018 ja 1,9 prosenttia vuonna 2019 (kevään talousennuste: euroalue 1,8 % ja EU 1,9 % vuonna 2018­).

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka on myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari, totesi, että EU:n talouden tila on yleensä ottaen hyvä. ”Talouskasvu on vahvaa, uusia työpaikkoja syntyy ripeään tahtiin, ja investoinnit ovat piristymässä. Lisäksi julkisen talouden alijäämä ja julkinen velka supistuvat asteittain. Näkyvissä on myös merkkejä siitä, että reaalitulot ovat jälleen alkaneet lähentyä. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja, sillä joissakin niistä työmarkkinoiden kehitys on huomattavan heikkoa. EU:n politiikassa on keskityttävä edelleen vahvasti kestävän ja osallistavan kasvun edistämiseen. Tämä merkitsee vakauteen tähtäävää makrotalouspolitiikkaa ja uudistuksia, joiden tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin sekä varmistaa, että kasvun hyödyt leviävät laajalti koko yhteiskuntaan”, Dombrovskis jatkoi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, että viiden vuoden maltillisen elpymisen jälkeen kasvu on nyt nopeutunut.”Saamme hyviä uutisia eri puolilta, uusia työpaikkoja syntyy, investoinnit lisääntyvät, ja julkinen talous vahvistuu. Haasteena ovat kuitenkin vielä korkea velkataso ja heikko palkkakehitys. Jäsenvaltioilta tarvitaan päättäväisiä toimia sen varmistamiseksi, että elpyminen on kestävää ja että sen hyödyt jakautuvat tasapuolisesti. Lisäksi rakenteellinen lähentyminen ja euroalueen vahvistuminen on välttämätöntä, jotta euroalue kestää tulevat häiriöt paremmin ja jotta siitä voidaan tehdä todellinen yhteisen vaurauden veturi. Tulevat viikot ovat ratkaisevia tässä suhteessa”, Moscovici korosti.

Kasvu on ylittänyt odotukset, mutta sen ennustetaan hidastuvan jonkin verran

Euroopan talous on kehittynyt tänä vuonna huomattavasti odotettua paremmin. Tätä kehitystä ovat siivittäneet vahva yksityinen kulutus, talouskasvun nopeutuminen eri puolilla maailmaa ja työttömyyden vähentyminen. Myös investoinnit ovat piristymässä, sillä rahoitusehdot ovat suotuisia ja talouden ilmapiiri on kohentunut huomattavasti epävarmuuden väistyessä. Kaikkien jäsenvaltioiden taloudet ovat kasvussa ja tilanne jäsenvaltioiden työmarkkinoilla kohenee, mutta palkat nousevat hitaasti.

Muuttuva toimintaympäristö

Vaikka elpyminen on nyt ollut käynnissä keskeytyksettä 18 vuosineljänneksen ajan, se on yhä puutteellista, sillä esimerkiksi työmarkkinoiden kehitys on edelleen huomattavan heikkoa ja palkat nousevat tavanomaista hitaammin. Sen vuoksi BKT:n kasvu ja inflaatio ovat edelleen riippuvaisia toimintapoliittisesta tuesta. Euroopan keskuspankki on pitänyt rahapolitiikan erittäin elvyttävänä, kun taas jotkin muut keskuspankit eri puolilla maailmaa ovat alkaneet nostaa korkoja. Useiden euroalueen jäsenvaltioiden odotetaan noudattavan elvyttävää finanssipolitiikkaa vuonna 2018, mutta euroalueen finanssipolitiikan kokonaisvirityksen odotetaan pysyvän laajasti ottaen neutraalina.

Työttömyyden väheneminen jatkuu, mutta edelleen vajaateholla

Uusia työpaikkoja syntyy jatkuvasti, ja työmarkkinaolosuhteiden odotetaan hyötyvän kotimaiseen kysyntään perustuvasta kasvusta, maltillisesta palkkakehityksestä ja joissain jäsenvaltioissa toteutetuista rakenneuudistuksista. Euroalueen työttömyyden odotetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 9,1 prosenttia eli alimmalla tasolla sitten vuoden 2009, sillä työllisten kokonaismäärä nousee ennätyksellisen suureksi. Työttömyyden odotetaan vähenevän myös kahden seuraavan vuoden aikana niin, että se on 8,5 prosenttia vuonna 2018 ja 7,9 prosenttia vuonna 2019. EU:n työttömyysasteen ennustetaan olevan tänä vuonna 7,8 prosenttia, 7,3 prosenttia vuonna 2018 ja 7,0 prosenttia vuonna 2019. Työpaikkojen määrän kasvun odotetaan jatkossa hidastuvan, sillä väliaikaiset verokannustimet poistuvat eräissä maissa ja joissain muissa maissa saattaa ilmetä osaamisvajetta.

Inflaatio vaimeaa ja palkkakehitys hidasta

Kuluttajahintainflaatio on vaihdellut vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana energian hinnan aiheuttamien vertailuajankohdan vaikutusten vuoksi. Pohjainflaatio, jossa ei oteta huomioon energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, on sitä vastoin nopeutunut, mutta se on edelleen heikkoa, mikä johtuu pitkään jatkuneesta alhaisesta inflaatiosta, hitaasta palkkakehityksestä sekä heikkona jatkuneesta työmarkkinakehityksestä. Yleisesti ottaen euroalueen inflaation odotetaan olevan keskimäärin 1,5 prosenttia tänä vuonna ja hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2018 ennen kuin se nousee 1,6 prosenttiin vuonna 2019.

Julkinen talous hyötyy parantuneesta suhdannetilanteesta

Euroalueen julkisen talouden ennustetaan paranevan enemmän kuin keväällä ennakoitiin, lähinnä kasvun piristymisen ansiosta. Julkisen talouden rahoitusaseman odotetaan kohentuvan lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Olettaen, että politiikka säilyy ennallaan, euroalueen julkisen talouden alijäämän suhteessa BKT:hen odotetaan supistuvan 0,8 prosenttiin vuonna 2019 (1,1 % vuonna 2017 ja 0,9 % vuonna 2018), kun taas velan suhteessa BKT:hen ennustetaan supistuvan 85,2 prosenttiin (89,3 % vuonna 2017 ja 87,2 % vuonna 2018).

Riskit ovat pitkälti tasapainossa

Riskit siitä, että taloudellinen kehitys voi osoittautua ennakoitua paremmaksi tai huonommaksi, ovat pitkälti tasapainossa. Merkittävimmät ennustetta heikentävät riskit ovat ulkoisia, ja ne liittyvät lisääntyneisiin geopoliittisiin jännitteisiin (esimerkiksi Korean niemimaalla), kansainvälisten rahoitusolosuhteiden mahdolliseen heikkenemiseen (esimerkiksi lisääntyneen riskinvälttelyn johdosta), talouden sopeutukseen Kiinassa tai protektionististen toimien lisääntymiseen. Euroopan unionissa talouskehityksen heikentymisen riskit liittyvät brexit-neuvotteluiden lopputulokseen, euron vahvistumiseen ja pitkien korkojen nousuun. Sitä vastoin epävarmuuden hälveneminen ja talouden ilmapiirin paraneminen Euroopassa voivat johtaa ennustettua vahvempaan kasvuun, samoin kuin ennustettua vahvempi kasvu muualla maailmassa.

Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskee puhtaasti tekninen oletus vuoden 2019 osalta

Kun otetaan huomioon käynnissä olevat neuvottelut Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron ehdoista, vuotta 2019 koskevat ennusteet perustuvat puhtaasti tekniseen oletukseen, jonka mukaan EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset kauppasuhteet säilyvät ennallaan. Tämä oletus on tehty vain ennusteita varten, eikä sillä ole vaikutusta käynnissä oleviin neuvotteluihin 50 artiklan mukaisen menettelyn yhteydessä.

Tausta

Ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, sellaisina kuin ne olivat 23. lokakuuta 2017. Kaikkien muiden saatujen tietojen, myös hallitusten toimia koskevien oletusten, tapauksessa ennusteessa on otettu huomioon 23. lokakuuta 2017 käytettävissä olleet tiedot. Ennusteessa on oletettu, että politiikka säilyy muuttumattomana, paitsi silloin, kun uusista politiikkatoimista on annettu uskottava ja riittävän yksityiskohtainen ilmoitus.

Vuodesta 2018 alkaen Euroopan komissio julkaisee jälleen vuosittain kaksi kattavaa ennustetta (keväällä ja syksyllä) ja kaksi väliennustetta (talvella ja kesällä) niiden kolmen kattavan ennusteen sijaan, jotka se on julkaissut vuosittain talvella, keväällä ja syksyllä vuodesta 2012 alkaen. Väliennusteet kattavat vuosittaisen ja neljännesvuosittaisen BKT:n ja inflaation kuluvana vuonna ja sitä seuraavina vuosina kaikkien jäsenvaltioiden ja euroalueen osalta sekä yhteenlaskettuna koko EU:n osalta. Aikaisempaan ennustesykliin paluun myötä komission ennusteaikataulu on jälleen muiden instituutioiden (esim. Euroopan keskuspankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD) aikataulun mukainen.

Lisätietoja

Asiakirja kokonaisuudessaan: Syksyn 2017 talousennuste:

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @pierremoscovici

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfin

Lehdistötiedote: Kevään 2017 talousennuste: Tiedossa vakaata kasvua

Asiakirja kokonaisuudessaan: Kevään 2017 talousennuste

IP/17/4362

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


AF17 Tables_EN.pdf