Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Økonomisk prognose efteråret 2017: Fortsat vækst i en omskiftelig politisk situation

Bruxelles, den 9. november 2017

Økonomisk prognose efteråret 2017: Fortsat vækst i en omskiftelig politisk situation

Økonomien i euroområdet er i år på vej til at udvise den kraftigste vækst i et årti, idet det reale BNP ventes at stige med 2,2 %. Det er væsentligt højere end ventet i foråret (1,7 %). Økonomien i EU som helhed ventes også at overgå forventningerne med en robust vækst på 2,3 % i år (ift. 1,9 % i foråret).

Ifølge den efterårsprognose, der offentliggøres i dag, forventer Europa-Kommissionen, at væksten vil fortsætte i både euroområdet og EU med 2,1 % i 2018 og 1,9 % i 2019 (ifølge forårsprognosen ventedes en vækst i 2018 på 1,8 % i euroområdet og 1,9 % i EU­).

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvaret for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "EU's økonomi klarer sig generelt godt. Den økonomiske vækst og jobskabelsen er robuste, investeringerne stiger, og det offentlige underskud og den offentlige gæld falder gradvist. Der er også tegn på, at realindkomsterne atter er begyndt at tilnærme sig hinanden. Der kan imidlertid konstateres væsentlige forskelle mellem medlemsstaterne, og nogle oplever stadig stor stilstand på arbejdsmarkedet. Vores politiske tiltag skal fortsat fokusere på at sikre en bæredygtig og inklusiv vækst. Det betyder, at vi skal føre en stabiliserende makroøkonomisk politik, og at vores reformer skal styrke produktiviteten og omstillingsevnen og sikre, at fordelene ved vækst når bredt ud til alle dele af vores samfund."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Efter fem år med et moderat opsving er der nu kommet rigtig gang i den europæiske vækst. Der er gode nyheder fra mange fronter – der skabes flere jobs, investeringerne stiger, og de offentlige finanser styrkes. Der er dog stadig nogle udfordringer i form af høj gæld og svag lønudvikling. Det kræver en stålsat indsats fra medlemsstaterne at sikre, at opsvinget varer ved, og at resultatet heraf deles ligeligt. Samtidig er der behov for at styrke euroområdet og øge den strukturelle konvergens, så det kan stå bedre imod kommende chok og blive en ægte drivkraft for fælles velstand. De kommende uger vil være afgørende."

Væksten overgår forventningerne, men ventes at stilne af

Den europæiske økonomi har i år klaret sig langt bedre end ventet og drives frem af et solidt privat forbrug, øget vækst i hele verden og en faldende arbejdsløshed. Investeringerne er også på vej opad i lyset af de forbedrede finansieringsvilkår og øgede økonomiske forventninger, efterhånden som usikkerheden er aftaget. Alle medlemsstaternes økonomier er i vækst, og deres arbejdsmarkeder er i bedring, skønt lønningerne kun stiger svagt.

En omskiftelig politisk situation

Konjunkturopsvinget har nu varet i uafbrudt 18 kvartaler, men har endnu ikke nået sit højdepunkt, idet der f.eks. stadig er et betydeligt uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, og lønningerne stiger i et atypisk lavt tempo. Væksten i BNP og inflationen beror derfor stadig på politiske tiltag. Den Europæiske Centralbank fører fortsat en særdeles lempelig pengepolitik, mens andre centralbanker rundt om i verden er begyndt at hæve renterne. En række eurolande ventes at føre en ekspansiv finanspolitik i 2018, men generelt set ventes den finanspolitiske kurs i euroområdet at forblive stort set neutral.

Arbejdsløsheden falder fortsat, men der er stadig et uudnyttet potentiale

Jobskabelsen fortsætter, og forholdene på arbejdsmarkedet ventes at blive understøttet af opsvinget – som ledes af den indenlandske efterspørgsel – en moderat lønudvikling og de strukturreformer, der er iværksat i nogle medlemsstater. Ledigheden i euroområdet ventes at være på 9,1 % i år, hvilket er det laveste siden 2009, og det samlede antal beskæftigede ligger rekordhøjt. I løbet af de næste to år ventes ledigheden at falde yderligere til 8,5 % i 2018 og 7,9 % i 2019. I EU ventes ledigheden at ligge på 7,8 % i år, 7,3 % i 2018 og 7,0 % i 2019. Jobskabelsen ventes at stilne af, efterhånden som de midlertidige skattemæssige fordele herved aftager i nogle lande, og der opstår en mangel på kvalifikationer i andre.

Svage inflationsudsigter og en sløv lønudvikling

Forbrugerpriserne er svinget i løbet af årets første ni måneder som følge af basiseffekterne fra energi. Kerneinflationen, som ikke medregner priserne på energi og uforarbejdede fødevarer, er derimod steget, men dog kun svagt, hvilket afspejler følgerne af en længerevarende periode med lav inflation, svag lønudvikling og vedvarende stilstand på arbejdsmarkedet. Inflationen ventes i år samlet set at ligge på 1,5 % i euroområdet, hvorefter den ventes at falde til 1,4 % i 2018, inden den atter stiger til 1,6 % i 2019.

De offentlige finanser understøttes af forbedrede konjunkturer

De offentlige finanser i euroområdet anslås at klare sig endnu bedre end ventet i foråret, hovedsageligt takket være den genoptagne vækst. Den samlede offentlige saldo forventes at blive forbedret i næsten alle medlemsstater. Under en antagelse om en uændret politik ventes underskuddet i euroområdet i forhold til BNP at falde til 0,8 % i 2019 (1,1 % i 2017 og 0,9 % i 2018), mens gældskvoten ventes at falde til 85,2 % (89,3 % i 2017 og 87,2 % i 2018).

Risiciene er forholdsvis afbalancerede

Risikoen for, at økonomien udvikler sig bedre eller ringere end forventet, er generelt afbalanceret. De væsentligste nedadrettede risici vedrører eksterne forhold og navnlig geopolitiske spændinger (f.eks. på den koreanske halvø), eventuelt strammere globale finansieringsvilkår (f.eks. som følge af øget risikoaversion), økonomisk tilpasning i Kina eller en forlængelse af protektionistiske politikker. I Den Europæiske Union vedrører de nedadrettede risici resultatet af Brexit-forhandlingerne, en kraftigere stigning af euroen og højere lange renter. Til gengæld kan en aftagende usikkerhed og øgede forventninger i Europa, ligesom en stærkere vækst i resten af verden, medføre en kraftigere vækst end ventet.

For UK gælder en rent teknisk antagelse for 2019

I betragtning af de igangværende forhandlinger om betingelserne for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU bygger fremskrivningerne for 2019 på rent tekniske antagelser om status quo i handelsforbindelserne mellem EU27 og UK. Dette er alene af hensyn til fremskrivningerne og påvirker på ingen måde de verserende forhandlinger under artikel 50.

Baggrund

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 23. oktober 2017. For alle andre indgående data, herunder antagelser om offentlige politikker, tager prognosen hensyn til oplysninger op til og med den 23. oktober 2017. Medmindre politikker er blevet bekendtgjort troværdigt og tilstrækkelig detaljeret, forudsættes der i fremskrivningerne ingen ændringer af den førte politik.

Fra 2018 vil Europa-Kommissionen gå tilbage til hvert år at offentliggøre to omfattende prognoser (forår og efterår) og to mellemliggende prognoser (vinter og sommer) i stedet for de tre omfattende prognoser til vinter, forår og efterår, som den har udarbejdet hvert år siden 2012. De mellemliggende prognoser vil dække den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflationen for det indeværende år for alle medlemsstater og euroområdet samt samlede tal for EU. Der vendes tilbage til det tidligere prognosemønster for at bringe Kommissionens prognosticering på linje med praksis i andre institutioner (f.eks. Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling).

Yderligere oplysninger

Hele dokumentet: Økonomisk prognose efteråret 2017

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @pierremoscovici

Følg DG ECFIN på Twitter: @ecfin

Pressemeddelelse: Økonomisk prognose foråret 2017: stabil vækst forude

Hele dokumentet: Økonomisk prognose foråret 2017

IP/17/4362

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Documents


AF17 Tables_EN.pdf