Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Есенна икономическа прогноза 2017 г.: растежът продължава в променящ се политически контекст

Брюксел, 9 ноември 2017 r.

Есенна икономическа прогноза 2017 г.: растежът продължава в променящ се политически контекст

През тази година икономиката на еврозоната е на път да отбележи най-силния си растеж от десетилетие, като се очаква реалният темп на нарастване на БВП да бъде 2,2 %. Това е значително повече от прогнозираното през пролетта (1,7 %). Очаква се икономиката на ЕС като цяло също да се представи по-добре от предвиденото, като отбележи силен растеж от 2,3 % през тази година (в сравнение с прогнозирания през пролетта растеж от 1,9 %).

Според публикуваната днес есенна прогноза Европейската комисия очаква растежът в еврозоната и целия ЕС да продължи и през 2018 г. и 2019 г. — съответно 2,1 % и 1,9 % (пролетна прогноза: 2018 г. — 1,8 % в еврозоната и 1,9 % в целия ЕС­).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Като цяло икономиката на ЕС постига добри резултати. Икономическият растеж и създаването на работни места са стабилни, инвестициите нарастват, а дефицитът в държавния сектор и дългът постепенно намаляват. Има и признаци на възобновяване на процеса на сближаване на реалните доходи. Въпреки това съществуват значителни различия между държавите членки, като в някои от тях все още се наблюдава стагнация на трудовия пазар. Нашите политики категорично трябва да останат насочени към устойчив и приобщаващ растеж. Това означава: ориентирани към стабилност макроикономически политики и реформи за повишаване на производителността, способност да се адаптираме към промените и да гарантираме, че ползите от растежа се разпределят в целите ни общества.

Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: След продължило пет години умерено възстановяване растежът на европейската икономика се ускорява. Добрите новини идват от различни области — създаване на повече работни места, повишаване на инвестициите и укрепване на публичните финанси. Въпреки това остават предизвикателства — високи равнища на дълга и слабо увеличаване на заплатите. Необходими са решителни усилия от страна на държавите членки, за да се гарантира, че този растеж ще се запази, а плодовете от него ще бъдат разпределени справедливо. Освен това са нужни структурно сближаване и укрепване на еврозоната, за да стане тя по-устойчива на бъдещи шокове и да се превърне в истински двигател на споделен просперитет. Идващите седмици ще бъдат решаващи в това отношение.

Растежът надхвърля прогнозите, но се очаква известно забавяне

През тази година европейската икономика постига значително по-добри от очакваните резултати, подкрепена от устойчивото лично потребление, по-силния растеж по света и намаляващата безработица. Инвестициите също нарастват на фона на благоприятните условия за финансиране и значително по-оптимистичните икономически нагласи поради намаляването на несигурността. Икономиките на всички държави членки бележат растеж, а на трудовите им пазари се наблюдава подобрение, но темпото на нарастване на заплатите е бавно.

Променящ се политически контекст

Въпреки че цикличното възстановяване продължава вече 18 поредни тримесечия, то остава непълно, като например на трудовия пазар се наблюдава стагнация, а нарастването на заплатите е необичайно бавно. Поради това повишаването на БВП и инфлацията все още зависят от политическата подкрепа. Европейската централна банка запазва много гъвкавата си парична политика, докато други централни банки по света започват да повишават лихвените си равнища. Очаква се редица държави от еврозоната да прилагат експанзионистични фискални политики през 2018 г., но прогнозите са, че цялостната фискална позиция на еврозоната в общи линии ще остане неутрална.

Безработицата продължава да намалява, но стагнацията се запазва

Създаването на работни места се запазва, като се очаква условията на трудовия пазар да бъдат благоприятно повлияни от стимулирания от вътрешното търсене растеж, умереното нарастване на заплатите и структурните реформи, прилагани в някои държави от ЕС. Очаква се през тази година средното равнище на безработицата в еврозоната да бъде 9,1 % — най-ниското от 2009 г., като общият брой на заетите достига рекордна стойност. През следващите две години се очаква безработицата да спадне още повече — до 8,5 % през 2018 г. и до 7,9 % през 2019 г. Прогнозите са, че безработицата в целия ЕС през тази година ще достигне 7,8 %, а през 2018 г. и 2019 г. ще се понижи съответно до 7,3 % и 7,0 %. Очаква се темпото на създаване на работни места да се забави, тъй като ефектът на временните фискални стимули в някои страни премина, а в други възниква недостиг на умения.

Очаква се умерена инфлация на фона на бавното нарастване на заплатите

Общата инфлация при потребителските цени се колебаеше през първите девет месеца на годината под влиянието на базовия ефект на енергията. Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и непреработените храни, от друга страна, нараства, но остава умерена, като отразява ефекта от продължителен период на ниска инфлация, слабо нарастване на заплатите, както и запазваща се стагнация на трудовия пазар. Като цяло се очаква инфлацията в еврозоната през тази година да достигне 1,5 %, като прогнозите са, че през 2018 г. ще спадне до 1,4 %, а през 2019 г. ще се покачи до 1,6 %.

По-добрите циклични условия са от полза за публичните финанси

Очаква се по-значително от предвиденото през пролетта подобряване на състоянието на публичните финанси в еврозоната, което до голяма степен се дължи на засилването на растежа. Очаква се номиналното салдо на държавния сектор да се подобри в почти всички държави от ЕС. При условие, че политиката остане непроменена, се очаква общото съотношение на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП да спадне до 0,8 % през 2019 г. (1,1 % през 2017 г. и 0,9 % през 2018 г.), докато съотношението на дълга към БВП се очаква да се понижи до 85,2 % (89,3 % през 2017 г. и 87,2 % през 2018 г.).

Рисковете до голяма степен са балансирани

Рисковете икономическите процеси да се окажат по-благоприятни или по-неблагоприятни са балансирани до голяма степен. Основните неблагоприятни фактори са външни — свързани с повишено геополитическо напрежение (например на Корейския полуостров), евентуални по-рестриктивни глобални финансови условия (например поради засилено избягване на риска), икономически реформи в Китай или удължаване на срока на протекционистични мерки. В Европейския съюз неблагоприятните фактори са свързани с изхода на преговорите за Брекзит, по-силно поскъпване на еврото и по-високи лихвени равнища в дългосрочен план. От друга страна, намаляващата несигурност и повишаването на доверието в Европа могат да доведат до по-силен от очаквания растеж. Същият ефект може да има и по-силен растеж в останалата част от света.

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г.

С оглед на текущите преговори относно условията на напускане на ЕС от Обединеното кралство, нашите прогнози за 2019 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в търговските отношения между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се прави само за целите на прогнозирането и не оказва влияние върху текущите преговори в рамките на процеса по член 50.

Контекст

Настоящата прогноза се основава на набор от технически предположения относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, актуални към 23 октомври 2017 г. По отношение на всички други входящи данни, включително предположения относно държавните политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 23 октомври 2017 г. включително. Ако политиките са обявени по правдоподобен начин и са изложени в достатъчно подробности, в прогнозата се предполага, че в тях няма да има промени.

През 2018 г. Европейската комисия ще премине към публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две междинни прогнози (зимна и лятна) всяка година, вместо да публикува три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както прави всяка година от 2012 г. насам. Междинните прогнози ще обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за всички държави членки и еврозоната, както и агрегирани данни за ЕС. Връщането към предишния модел на прогнози привежда отново графика на прогнозите на Комисията в съответствие с графиците на други институции (например Европейската централна банка, Международния валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие).

За повече информация

Пълен документ: Есенна икономическа прогноза 2017 г.

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin

Съобщение за медиите: Пролетна икономическа прогноза — 2017 г.: очаква се стабилен растеж

Пълен документ: Пролетна икономическа прогноза — 2017 г.

IP/17/4362

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Documents


AF17 Tables_EN.pdf