Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s framtid: EU-kommissionen samlar religiösa ledare för att diskutera en värdebaserad och välfungerande union

Bryssel den 7 november 2017

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans ledde i dag ett högnivåmöte med religiösa ledare från hela Europa. Europaparlamentets vice talman Mairead McGuinness närvarade också.

Högnivåmöte är det trettonde i ordningen och anordnades mot bakgrund av den pågående debatten om EU:s framtid som inleddes när kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lade fram sin vitbok den 1 mars i år.

– EU:s invånare har möjlighet att påverka EU:s framtid, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi är tillsammans ansvariga för att forma vår framtid och våra gemensamma värderingar är vår kompass. Den regelbundna dialogen med trossamfund, såsom dialogen med konfessionslösa organisationer, gör det möjligt att diskutera vår gemensamma framtid från olika perspektiv. Det är genom breda dialoger som vi bäst kan forma vår gemensamma framtid.

Dagens högnivåmöte ingår i den regelbundna dialog som förs med kyrkor, religiösa samfund samt filosofiska och konfessionslösa organisationer i enlighet med artikel 17 i fördaget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)*. Det är ett tillfälle att föra djupgående diskussioner kring frågor som rör värderingar och styrelseformer. De pågående diskussionerna om Europas framtid handlar om att göra EU mer enat, starkare och mer demokratiskt. Deltagarna diskuterade även EU:s mänskliga dimension, särskilt de sociala och miljömässiga aspekterna, samt hur EU kan byggas på principerna om solidaritet, social rättvisa och hållbarhet. Mötesdeltagarna uppmanades arbeta tillsammans med kommissionen under reflektionerna om EU:s framtid. Man enades om att dialogen om de frågor som diskuterades i dag skulle fortsätta.

Bakgrund

EU-kommissionen håller regelbundet möten och diskussioner med kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund, liksom med filosofiska och konfessionslösa organisationer.

Dagens högnivåmöte med religiösa ledare är det trettonde i ordningen som kommissionen organiserar. Sedan 2009 står dialogen med kyrkor, religiösa samfund samt filosofiska och konfessionslösa organisationer inskriven i Lissabonfördraget (artikel 17). Det är EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans som ansvarar för denna dialog. Kommissionen höll sitt årliga möte med konfessionslösa organisationer den 19 juni 2017 och diskuterade även då framtidens Europa (se pressmeddelandet).

I mars i år lade kommissionen fram en vitbok som utgjorde startskottet för reflektionerna om EU:s framtid. Kommissionen utlovade då att genomföra dialoger med olika grupper i olika städer och regioner i EU-länderna för att främja debatten om EU:s framtidsutsikter för 2025. I sitt tal om tillståndet i unionen 2017 redogjorde ordförande Jean-Claude Juncker närmare för den vision han har för EU:s framtid. Han betonade att Europa först och främst är en union av värderingar. Jean-Claude Juncker lade också fram en färdplan för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU.

Mer information

Tillståndet i unionen 2017

Vitbok om EU:s framtid och vägen dit

EU-kommissionens dialog med kyrkor och religiösa samfund samt filosofiska och konfessionslösa organisationer

Mötesdeltagare:

 • Imam Seyran Ateş, grundare av Ibn Rushd-Goethe-moskén i Berlin
 • Metropolit Cleopas av Sverige och Skandinavien, Konstantinopels ekumeniska patriarkat
 • Äldste Massimo De Feo, områdespresident för Europa för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
 • Ron Eichhorn, ordförande för European Buddhist Union
 • Metropolit Emmanuel av Frankrike, vice ordförande för Europeiska kyrkokonferensen, Konstantinopels ekumeniska patriarkat
 • Rabbin Albert Guigui, överrabbin i Bryssel
 • Biskop Jean-Claude Hollerich, ärkebiskop i Luxemburg
 • Imam Tareq Oubrou, storimam i Bordeaux
 • Irmgard Schwaetzer, ordförande för kyrkomötet i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD)
 • Biskop Noel Treanor, biskop av Down och Connor
 • Ärkebiskop Urmas Vilmas, evangelisk-lutherska kyrkan i Estland

 

*uppdaterat den 9 november 2017

IP/17/4342

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar