Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissievoorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018

Brussel, 7 november 2017

In de aanloop naar de Visserijraad van december, waar de lidstaten de vangstquota in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor volgend jaar zullen overeenkomen, komt de Commissie vandaag met een voorstel voor een duurzame visserij.

De Commissie komt vandaag met een voorstel voor de vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018. De Commissie doet een voorstel voor quota voor 76* bestanden: voor 53 daarvan worden de quota verhoogd of blijven zij stabiel, terwijl voor 23* bestanden de quota worden verlaagd. De vangstmogelijkheden, ook wel TAC's (total allowable catches) genoemd, worden vastgelegd voor de meeste commerciële visbestanden in de vorm van quota. Zij zorgen ervoor dat de visserijsector een optimale hoeveelheid vis kan bovenhalen zonder dat de gezondheid van de visbestanden daaronder te lijden heeft. De belangrijkste visbestanden nemen in omvang toe – vooral tong in de Noordzee, noordelijke heek en zuidelijke horsmakreel – en ook de winstgevendheid van de visserijsector gaat in stijgende lijn, met een geschatte winst van 1,5 miljard euro voor 2017.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: "Sommige van de belangrijkste visbestanden van de EU zijn nu gezonder en omvangrijker, wat de winstgevendheid van onze vloot ten goede komt. Het doorzettingsvermogen van de vissers en de verantwoorde visserijbeheersbesluiten leveren het bewijs dat duurzaamheid en rentabiliteit goed samen kunnen gaan. Toch is er op dit moment geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. Wij moeten ons onverminderd samen inspannen om onze zeeën en oceanen te beheren op een manier die gunstig is voor het milieu, de economie en de toekomstige generaties."

De EU heeft de laatste jaren veel vooruitgang geboekt: 44 bestanden worden nu bevist op het niveau van de maximale duurzame opbrengst (maximum sustainable yield of MSY). In 2009 waren dat er nog maar 5. In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid moeten alle bestanden tegen 2020 op een duurzaam niveau worden bevist. Daarbij wordt rekening gehouden met sociaaleconomische en ecologische factoren. Aangezien de bindende deadline van 2020 nadert, blijft er nog maar weinig ruimte om niet-duurzame quota vast te stellen. De Commissie werkt samen met de lidstaten om de vissers tijdens deze overgang te steunen.

Het voorstel van vandaag zal tijdens de Visserijraad van december (op 11 en 12 december in Brussel) worden ingediend ter bespreking en besluitvorming door de lidstaten. Het is de bedoeling dat het met ingang van 1 januari 2018 van toepassing wordt.

Inhoud van het voorstel

De Commissie stelt visserijquota voor op basis van onafhankelijk wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES).

Het voorstel heeft betrekking op bestanden die door de EU alleen of samen met derde landen als Noorwegen of door regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's) worden beheerd. Over een groot aantal van de betrokken bestanden zijn de internationale onderhandelingen nog niet afgerond en voor sommige andere bestanden is nog geen wetenschappelijk advies beschikbaar. De cijfers voor die bestanden zullen later worden ingevuld.

Later dit jaar zal de Commissie nog een voorstel doen voor aanvullende quota – de zogenoemde quotatoeslagen – voor de visserijen die in 2018 onder de aanlandingsverplichting vallen. Die verplichting houdt in dat alle vangsten van gereglementeerde commerciële soorten die aan boord zijn, worden aangeland en op de quota worden afgeboekt. De quota worden verhoogd om de overgang naar een systeem zonder teruggooi te vergemakkelijken. De exacte hoogte van die quotatoeslagen wordt per visserij bepaald op basis van wetenschappelijk advies. In het voorstel wordt met die toeslagen nog geen rekening gehouden.

  • Voorgestelde verhogingen: De Commissie stelt voor de TAC's te verhogen voor 19 bestanden, waaronder langoustine in de Noordzee, 4 tongbestanden en 3 scholbestanden in de noordwestelijke wateren, en scharretongen in de zuidwestelijke wateren. De verhogingen gelden ook voor het vanuit sociaaleconomisch perspectief belangrijke tongbestand in de Golf van Biskaje, waarvoor onder leiding van de sector een beheersplan is gevolgd en waarvoor de TAC nu kan worden verhoogd. Hetzelfde geldt voor tong in het oostelijke deel van het Kanaal en voor het horsmakreelbestand in het westelijke deel van de Atlantische Oceaan.
  • Bestanden die op hetzelfde niveau kunnen worden bevist: Voor 14 bestanden blijven de vangstmogelijkheden stabiel ten opzichte van vorig jaar.
  • Voorgestelde verlagingen: Er worden verlagingen voorgesteld voor 23* bestanden. Voor 15 daarvan bedraagt de voorgestelde verlaging minder dan 20%. Voor schol in de Keltische Zee en wijting ten westen van Schotland wordt een nul-TAC voorgesteld.
  • Er wordt voorgesteld de visserij op aal in alle wateren van de Unie te verbieden. Uit het wetenschappelijke advies blijkt immers dat het van belang is alle visserijen op de betrokken paaibestanden stop te zetten totdat er duidelijke tekenen zijn dat de toestand van het bestand verbetert.
  • Bestanden waarvoor geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn: In gevallen waarin er onvoldoende gegevens zijn om een juiste raming van de omvang van een bestand te maken, volgt het voorstel van de Commissie het wetenschappelijke advies van ICES, namelijk dat de TAC met ten hoogste 20% wordt verhoogd of verlaagd.

Meer informatie

Zie de tabellen hieronder met nadere informatie over de vandaag gepresenteerde voorstellen voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee.

TAC's en quota

Vragen en antwoorden over het Commissievoorstel over vangstmogelijkheden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee voor 2018

Wetenschappelijk advies: in de TAC-voorstellen is terdege rekening gehouden met het wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV).

De belanghebbenden zijn geraadpleegd op basis van het raadplegingsdocument van de Commissie.

Meerjarige beheersplannen

Kaart van de visserijgebieden

 

Opmerking: in de onderstaande tabellen staan alleen de EU-bestanden die niet met derde landen worden gedeeld.

Tabel 1: Bestanden waarvoor een hogere TAC wordt voorgesteld

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2017 (incl. toeslagen)

TAC 2018 (voorstel, excl. toeslagen)

Voorgestelde wijziging TAC 2018 t.o.v. TAC 2017

Kabeljauw

Gadus morhua

7a

146

292

100%

Tong

Solea solea

7d

2 724

2 933

8%

Tong

Solea solea

8ab

3 420

3 621

6%

Tong

Solea solea

7e

1 178

1 202

2%

Tong

Solea solea

7fg

845

901

7%

Grote zilvervis

Argentina silus

wateren van de Unie van 3 en 4

1 028

1 234

20%

Grote zilvervis

Argentina silus

wateren van de Unie en internationale wateren van 5, 6 en 7

3 884

4 661

20%

Schelvis

Melanogrammus

7a

2 615

2 796

7%

Haring

Clupea

7a

4 127

7 016

70%

Horsmakreel

Trachurus

wateren van de Unie van 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8abde; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

83 829

101 070

21%

Horsmakreel

Trachurus

8c

13 271

16 000

21%

Scharretongen

Lepidorhombus

8c, 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

1 159

1 387

20%

Langoustine

Nephrops

wateren van de Unie van 2a en 4

20 034

20 851

4%

Schol

Pleuronectes

7a

1 098

1 793

63%

Schol

Pleuronectes

7de

10 022

10 360

3%

Schol

Pleuronectes

7fg

405

511

26%

Lom

Brosme brosme

3a, deelsectoren 22-32

29

31

7%

Lom

Brosme brosme

4

235

251

7%

Lom

Brosme brosme

wateren van de Unie en internationale wateren van 5, 6 en 7

3 860

4 130

7%

 

Tabel 2: Bestanden met ongewijzigde TAC's[1]

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2017 (incl. toeslagen)

TAC 2018 (voorstel, excl. toeslagen)

Voorgestelde wijziging TAC 2018 t.o.v. TAC 2017

Kabeljauw

Gadus morhua

Kattegat

525

525

0%

Kabeljauw

Gadus morhua

6a; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b ten oosten van 12º 00' WL

0

0

0%

Tong

Solea solea

7a

40

40

0%

Groenlandse heilbot/zwarte heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

wateren van de Unie van 2a en 4, internationale wateren van 5b en 6

2 500

2 500

0%

Haring

Clupea harengus

wateren van de Unie en internationale wateren van 5b, 6b en 6aN

4 170

4 170

0%

Haring

Clupea

6a (S), 7b, 7c

1 630

1 630

0%

Tongschar en witje

Microstomus kitt en Glyptocephalus cynoglossus

wateren van de Unie van 2a en 4

6 391

6 391

0%

Leng

Molva molva

4 (EU)

3 494

3 494

0%

Leng

Molva molva

wateren van de Unie en int. wateren van 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 14

20 396

20 396

0%

Langoustine

Nephrops

8c

0

0

0%

Doornhaai

Squalus

wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 5, 6, 7, 8, 12 en 14

270

270

0%

Witte koolvis

Pollachius pollachius

7

12 146

12 141

0%

Witte koolvis

Pollachius pollachius

8abde

1 482

1 482

0%

Wijting

Merlangius

8

2 540

2 540

0%

 

Tabel 3: Bestanden waarvoor een lagere TAC wordt voorgesteld*

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2017 (incl. toeslagen)

TAC 2018 (voorstel, excl. toeslagen)

Voorgestelde wijziging TAC 2018 t.o.v. TAC 2017

Zeeduivel

Lophius

7

33 516

29 534

– 12%

Zeeduivel

Lophius

8abde

8 980

7 914

– 12%

Zeeduivel

Lophius

8c, 9, 10, CECAF 34.1.1

3 955

3 879

– 2%

Blauwe leng

Molva dypterigia

wateren van de Unie en int. wateren van 5b, 6, 7

11 314

10 763

– 5%

Blauwe leng

Molva dypterigia

Int. wateren van 12

357

286

– 20%

Evervis

Caproidae

wateren van de Unie en internationale wateren van 6, 7 en 8

27 288

20 380

– 25%

Tong

Solea solea

wateren van de Unie van 2a en 4

16 123

14 027

– 13%

Tong**

Solea solea

3a; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

551

336

– 39 %

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

wateren van de Unie en internationale wateren van 6b, 12 en 14

4 690

4 202

– 10%

Heek (algemene noordelijke TAC)**

Merluccius

algemene noordelijke TAC's (3a / 2a en 4 / 5b, 6, 7, 12 en 14 / 8abde)

119 765

97 581

– 19 %

Heek

Merluccius

8c, 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

10 520

7 366

– 30%

Haring

Clupea

7ghjk

14 467

5 445

– 62%

Horsmakreel

Trachurus

wateren van de Unie van 4b, 4c en 7d

18 247

15 179

– 17%

Horsmakreel

Trachurus

9

73 349

55 555

– 24%

Scharretongen

Lepidorhombus

wateren van de Unie van 2a en 4

2 639

2 526

– 4%

Scharretongen

Lepidorhombus

8abde

1 352

1 218

– 10%

Scharretongen

Lepidorhombus

wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; 6

5 682

4 691

– 17%

Scharretongen

Lepidorhombus

7

13 691

12 310

– 10%

Langoustine

Nephrops

3a; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32

12 715

11 738

– 8%

Schol

Pleuronectes

7hjk

128

0

– 100%

Schol

Pleuronectes platessa

Kattegat

2 343

1 467

– 37%

Sprot

Sprattus

7de

4 120

3 296

– 20%

Wijting

Merlangius

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

213

0

– 100%

 

Tabel 4: Bestanden waarover pas laat advies wordt gegeven of waarover de onderhandeling nog lopen[2]*

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Definitieve TAC in 2017

Ansjovis

Engraulis

8

33 000

Ansjovis*

Engraulis

9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

12 500

Zeeduivel

Lophiidae

wateren van de Unie van 2a en 4

13 521

Zeeduivel

Lophius

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b; internationale wateren van 12 en 14

7 650

Blauwe leng

Molva dypterigia

wateren van de Unie en int. wateren van 5b, 6, 7

11 314

Kabeljauw

Gadus morhua

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 en 10; wateren van de unie van CECAF

2 830

Schelvis

Melanogrammus

5b,6a

3 697

Schelvis

Melanogrammus

7b-k, 8, 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

7 751

Langoustine

Nephrops

6; wateren van de Unie en internationale wateren van 5b

16 407

Langoustine

Nephrops

7

25 356

Langoustine

Nephrops

7 – bijzondere voorwaarde Porcupine Bank

3 100

Langoustine

Nephrops

8abde

4 160

Langoustine

Nephrops

9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1

336

Kever

Trisopterus esmarkii

3a; wateren van de Unie van 2a en 4

176 250

Doornhaai

Squalus

wateren van de Unie en internationale wateren van 1, 5, 6, 7, 8, 12 en 14

270

Zandspiering

Ammodytes

wateren van de Unie van 2a, 3a en 4

486 115

Roggen

Rajidae

wateren van de Unie van 2a en 4

1 378

Roggen

Rajidae

wateren van de Unie van 3a

47

Roggen

Rajidae

wateren van de Unie van 6ab, 7a-c en 7e-k

8 434

Roggen

Rajidae

wateren van de Unie van 8 en 9

3 762

Roggen

Rajidae

7d

1 063

Sprot

Sprattus sprattus

wateren van de Unie van 2a en 4

176 411

Tarbot en griet

Psetta maxima en Scopthalmus rhombus

wateren van de Unie van 2a en 4

4 937

Wijting*

Merlangius

7a

80

Wijting

Merlangius

7b-k

27 500

 

Tabel 5: Bestanden waarvoor de vaststelling van de TAC aan een lidstaat is gedelegeerd

Gewone naam

Wetenschappelijke naam

TAC-gebied

Gedelegeerd aan

Haring

Clupea

VI Clyde(1)

Verenigd Koninkrijk

Horsmakreel

Trachurus

CECAF (Canarische Eilanden)

Spanje

Horsmakreel

Trachurus

CECAF (Madeira)

Portugal

Horsmakreel

Trachurus

X, CECAF (Azoren)

Portugal

Peneïde garnalen

Penaeus

Frans-Guyana

Frankrijk

 

[1] Niet opgenomen in deze tabel [tabel 2] zijn de 20 bestanden die worden vermeld in de gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie "Ad verklaring over stabiele bestanden" (zie Raadsdocument PECHE 491, 15502/15 REV1).

[2] Definitieve TAC's voor 2017 omvatten overdrachten en weerspiegelen de totale TAC's die in de EU per bestand zijn vastgesteld.

 

*Gewijzigd op 9.11.2017: Het Commissievoorstel bevat in dit stadium geen TAC's voor ansjovis (TAC-gebied: 9 en 10; wateren van de Unie van CECAF 34.1.1) en wijting (TAC-gebied: 7a). De twee betrokken bestanden zijn verplaatst van tabel 3 ("Bestanden waarvoor een lagere TAC wordt voorgesteld") naar tabel 4 ("Bestanden waarover pas laat advies wordt gegeven of waarover de onderhandelingen nog lopen").

**Gecorrigeerd op 5.12.2017: De Commissie stelt voor tong (TAC-gebied: 3a; wateren van de Unie van de deelsectoren 22-32) een TAC voor van 336 ton (voorgestelde wijziging TAC 2017-2018: – 39%), in plaats van 436 ton (– 21%). Voor heek (TAC-gebied: algemene noordelijke TAC's 3a / 2a en 4 / 5b, 6, 7, 12 en 14 / 8abde) stelt de Commissie een TAC voor van 97 581 ton (voorgestelde wijziging TAC 2017-2018: – 19%), in plaats van 104 060 ton (– 13%).

IP/17/4284

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar