Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utbildning i Europa – ojämlikheten är fortfarande ett problem

Bryssel den 9 november 2017

Kommissionens utbildningsöversikt 2017 som offentliggörs i dag visar att EU-ländernas utbildningssystem blir allt mer inkluderande och effektiva. Men översikten bekräftar också att studenternas utbildningsnivå varierar stort beroende på deras socioekonomiska bakgrund.

EU-kommissionen stöder medlemsländerna i deras ansträngningar för att se till att utbildningssystemen är så effektiva som möjligt. De uppgifter som samlats in och som offentliggörs i utbildningsöversikten är en viktig del i detta arbete. Den senaste utgåvan visar att EU-länderna gör framsteg för att nå EU:s viktigaste mål när det gäller att ändra och förbättra utbildningen, men att det krävs ytterligare ansträngningar för att nå jämlikhet i utbildningen.

– Ojämlikhet gör att alltför många européer aldrig får en chans att utnyttja sin fulla potential, säger EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics. Det är också ett hot mot den sociala sammanhållningen, den långsiktiga ekonomiska tillväxten och välståndet. Våra utbildningssystem vidmakthåller alltför ofta ojämlikhet eftersom de inte tar hänsyn till människor från mindre bemedlade miljöer – föräldrarnas sociala status påverkar barnens utbildningsnivå och fattigdom och minskade möjligheter på arbetsmarknaden förs över från en generation till en annan. Vi måste göra mer för att komma tillrätta med detta. Utbildningssystemen kan bidra till att skapa ett rättvisare samhälle genom att erbjuda lika möjligheter för alla.

Utbildningsnivå är en viktig faktor för människors sociala situation. De som bara har en grundläggande utbildning löper nästan tre gånger så stor risk att hamna i fattigdom eller social utestängning som de med högre utbildning. De senaste uppgifterna i översikten visar också att år 2016 hade bara 44 % av de ungdomar (18–24 år) som slutat skolan före gymnasiet något jobb. I befolkningen i stort (15–64 år) är arbetslöshet också mycket vanligare bland dem som bara har grundläggande utbildning jämfört med dem som genomgått en eftergymnasial utbildning (16,6 % jämfört med 5,1 %). Samtidigt påverkar socioekonomisk bakgrund elevernas resultat: hela 33,8 % av eleverna från de minst gynnade socioekonomiska grupperna klarar sig dåligt i skolan jämfört med endast 7,6 % av deras mest priviligierade jämnåriga.

Ett av EU:s mål för 2020 är att minska andelen 15-åriga elever som inte uppnår grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap till 15 %. Som helhet rör sig EU dock bort från utsikten att nå målet, särskilt när det gäller naturvetenskap. Andelen elever som underpresterar i naturvetenskap har ökat från 16 % under 2012 till 20,6 % under 2015.

Människor som är födda utanför EU är särskilt utsatta. Denna grupp möter ofta flera risker och har fler nackdelar än andra, exempelvis att de har fattiga eller lågutbildade föräldrar, inte pratar det lokala språket i hemmet, har tillgång till färre kulturella resurser samt lider av isolering och svaga sociala nätverk i värdlandet. Unga med invandrarbakgrund löper större risk att få dåliga resultat i skolan och att avbryta sina studier i förtid. Hela 33,9 % av människor i åldern 30–34 år som var bosatta i EU men födda utanför unionen var lågutbildade 2016 (dvs. de hade högst grundskoleutbildning), jämfört med endast 14,8 % av de i samma åldersgrupp som var födda inom EU.

I EU som helhet har investeringarna i utbildning ökat något sedan finanskrisen (1 % realt sett under en tolvmånadersperiod). Ungefär två tredjedelar av EU-länderna ökade sina investeringar och fyra länder ökade med mer än 5 %.

Den 17 november i Göteborg kommer EU:s ledare att diskutera utbildning och kultur som en del i arbetet med att bygga en gemensam framtid. EU-kommissionen kommer att lägga fram uppgifter om utbildning för 2017. Diskussionerna i Göteborg kommer att lyfta fram och betona den politiska vikten av reformer av utbildningssystemen.

EU-kommissionär Tibor Navracsics kommer att leda det första utbildningstoppmötet i EU den 25 januari 2018. Företrädare på hög nivå för medlemsländerna kommer att bjudas in för att diskutera hur man ska kunna göra de nationella utbildningssystemen mer inkluderande och effektiva.

Bakgrund

Kommissionens utbildningsöversikt utkommer 2017 för sjätte gången. Det är en årlig rapport, där en mängd olika uppgifter har sammanställts för att visa hur EU:s utbildnings- och yrkesutbildningsystem utvecklas. I översikten visas EU:s framsteg mot de sex utbildningsmålen för 2020: 1) Andelen unga med högst grundskoleutbildning (i åldersgruppen 18–24 år) bör vara lägre än 10 %, 2) minst 40 % av alla i åldern 30–40 bör ha avslutat en eftergymnasial utbildning, 3) minst 95 % av alla barn från fyra års ålder till skolpliktig ålder bör gå i förskola, 4) andelen 15-åriga elever som underpresterar i läsning, matematik och naturvetenskap bör vara lägre än 15 %, 5) sysselsättningsgraden hos nyutexaminerade med gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning (i åldersgruppen 20–34 år) som inte längre deltar i utbildning bör vara 82 %, 6) minst 15 % av den vuxna befolkningen (25–64 år) bör delta i formellt eller icke-formellt lärande.

I utbildningsöversikten analyseras de största utmaningarna för EU-ländernas utbildningssystem, och politiska åtgärder som kan göra systemen mer flexibla i förhållande till behoven i samhället och på arbetsmarknaden tas upp. Rapporten innehåller även en jämförelse mellan länderna samt tjugoåtta mer ingående landsrapporter. Dessutom finns en särskild webbplats med mer information. Investeringar och politiska prioriteringar inom utbildning stöds genom investeringsplanen för Europa, Erasmus+, de europeiska struktur- och investeringsfonderna, bl.a. sysselsättningsinitiativet för unga, Europeiska solidaritetskåren samt Horisont 2020 och Europeiska institutet för innovation och teknik.

Läs mer

Utbildningsöversikt 2017

Webbplats för utbildningsöversikten

IP/17/4261

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar