Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Energiunionen: EU-kommissionen vidtar åtgärder för att stärka EU:s globala ledarskap när det gäller rena fordon

Bryssel den 8 november 2017

EU-kommissionen föreslår nya mål för genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta lastbilar för att påskynda övergången till utsläppssnåla och eller utsläppsfria fordon.

EU-kommissionen tar i dag ett avgörande steg mot att genomföra EU:s åtaganden enligt Parisavtalet, som innebär att de inhemska koldioxidutsläppen måste minska med minst 40 % till 2030. Samtidigt som den internationella klimatkonferensen hålls i Bonn visar EU-kommissionen nu EU:s vilja att föregå med gott exempel. – Jag vill att EU ska ta täten i kampen mot klimatförändringarna, fastslog EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i det tal om tillståndet i unionen som han höll i Europaparlamentet tidigare i år. I fjol slog vi fast de globala spelreglerna i Parisavtalet, som ratificerades här, av just den här församlingen. Om man tänker på hur USA:s ambitionsnivå kollapsat är det EU som måste se till att göra vår planet fantastisk igen. Det är hela mänsklighetens gemensamma arv.

I och med Parisavtalets ikraftträdande har det internationella samfundet förbundit sig att utveckla en modern koldioxidsnål ekonomi, och fordonsbranschen håller på att genomgå en genomgripande omvandling. EU måste ta den här möjligheten att ta det globala ledarskapet, med tanke på att länder som USA och Kina snabbt håller på att flytta fram sina positioner. Ett exempel: EU-försäljningen av nya personbilar har minskat i förhållande till den globala, från 34 % före finanskrisen (2008/2009) till 20 % i dag. För att behålla marknadsandelar och påskynda övergången till utsläppssnåla och utsläppsfria fordon lägger EU-kommissionen i dag fram nya EU-mål för de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar och lätta lastbilar som kommer att gälla från och med 2025 respektive 2030.

Förslagen omfattar ambitiösa, realistiska och genomförbara bestämmelser som ska ge till lika spelregler för alla sektorns aktörer i Europa. Paketet kommer också att starta en tydlig utveckling mot uppfyllande av EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och ska både främja innovation inom ny teknik och nya affärsmodeller och en effektivare användning av alla typer av godstransporter. Förslagen kommer att understödjas genom målinriktade finansiella instrument som säkerställer ett snabbt genomslag.

De koldioxidminskningsmål som EU-kommissionen i dag föreslår baseras på en grundlig analys och breda samråde med olika aktörer, alltifrån icke-statliga organisationer till industrin. För både nya personbilar och lätta lastbilar ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen vara 30 % lägre 2030 än de var 2021.

– Vi har gått in i en epok av klimatvänlig ekonomisk utveckling, säger Maroš Sefčovič , EU-kommissions vice ordförande med ansvar för energiunionen. Genom dagens förslag ger vi de europeiska tillverkarna rätt förutsättning för att kunna ta täten i den globala energiövergången, snarare än att följa efter andra. Det kommer att ge dem incitament att producera de bästa, renaste och mest konkurrenskraftiga bilarna och på så sätt vinna tillbaka konsumenternas förtroende. Det här är ett stort steg i rätt riktning: En modern hållbar europeisk ekonomi med renare luft i våra städer och bättre integrering av förnybara energikällor i våra nutida och framtida energisystem.

– Den globala kapplöpningen om att utveckla rena bilar har börjat, säger Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimatåtgärder och energi. Det finns ingen väg tillbaka. Men Europa måste skapa rätt förutsättningar här hemma för att kunna driva på och leda denna globala förändring. Vi behöver rätt åtgärder och rätt incitament. De här koldioxidmålen för bilar och lätta lastbilar ger oss just detta. Våra mål är ambitiösa, kostnadseffektiva och genomförbara. 2025-målen att se till att investeringarna får en rivstart. 2030-målen kommer att ge den stabilitet och målinriktning som behövs för att hålla investeringarna uppe. Det vi gör i dag är att investera i Europa och angripa föroreningarna för att uppfylla våra Parisåtaganden och skära ned våra utsläpp med minst 40 % till 2030.

– EU-kommissionen vidtar åtgärder utan tidigare motstycke för att klara den växande utmaningen att både tillgodose européernas transportbehov och skydda deras hälsa och vår planet, säger Violeta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Vi beaktar utmaningens alla dimensioner. Vi främjar renare fordon, gör alternativ energi mer tillgänglig och förbättrar organisationen av vårt transportsystem. Det här kommer att hålla Europa och européerna i rörelse på ett renare sätt.

– Vår fordonsindustri står vid en vändpunkt, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. För att behålla sin globala tätposition och skydda miljön och folkhälsan måste fordonsindustrin investera i ny och ren teknik. Vi kommer att öka marknadsgenomslaget för utsläppsfria bilar med hjälp av utbyggd laddningsinfrastruktur och högkvalitativa batterier som produceras i Europa.

 

Paketet om ren rörlighet omfattar följande dokument:

- Nya koldioxidnormer för att hjälpa tillverkarna att satsa på innovation och leverera utsläppningssnåla fordon till marknaden. Förslaget omfattar också mål för både 2015 och 2030. Det mellanliggande målet för 2025 säkerställer att redan nu kan rivstarta investeringarna. 2030-målet ger stabilitet och den långsiktiga färdriktningen så att investeringsnivån kan fortsätta. Målen ger en skjuts åt övergången från traditionella fordon med förbränningsmotorer till rena fordon.

- Direktivet om rena fordon, för att främja rena transportlösningar i samband med offentlig upphandling och därmed ge en fast grund för att stimulera efterfrågan och en ökad användning av rena transportalternativ.

- En handlingsplan och investeringslösningar för en transeuropeisk utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen. Syftet är att höja ambitionsnivån i de nationella planerna, öka investeringarna och öka konsumenternas acceptans.

– Ändringen av direktivet om kombinerad transport främjar kombinerad användning av olika typer av godstransporter (t.ex. lastbilar och tåg) och kommer att göra det lättare för företag att utnyttja incitament och det kommer därmed att främja en kombinerad användning av lastbilar och tåg, pråmar eller fartyg för godstransport.

- Direktivet om busstransporter, för att främja utvecklingen av fjärrförbindelser med buss i Europa och erbjuda alternativ till personbilsanvändning. Det kommer att bidra till att ytterligare minska utsläppen från transporter och belastningen på vägarna. Därmed skapas nya och billigare transportalternativ av bättre kvalitet, i synnerhet för låginkomsttagare.

- Batteriinitiativet har stor strategisk betydelse för EU:s integrerade industripolitik, så att morgondagens fordon och andra rörlighetslösningar, inklusive de komponenter som ingår, kommer att uppfinnas och produceras i EU.


Vad händer nu?

Förslagen om ren rörlighet kommer nu att sändas till medlagstiftarna. EU-kommissionen uppmanar alla aktörer att samarbeta för ett snabbt antagande och genomförande av de olika förslagen och åtgärderna, så att vinsterna för EU:s företag, arbetstagare och medborgare kan maximeras och genereras så snart som möjligt.

 

Bakgrund:

Det paket som läggs fram i dag är ett led i en allmän politisk strävan att stärka den europeiska industrin och öka dess konkurrenskraft. Såsom aviserades i vår förnyade strategi för EU:s industripolitik , som lades fram i september 2017, vill EU-kommissionen hjälpa de europeiska företagen att bli eller förbli världsledande inom innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen.

Det här är det andra rörlighetspaket som EU-kommissionen lägger fram i år. Europa på väg lades fram i maj 2017. Det paketet omfattade en mängd initiativ för att göra trafiken säkrare, främja smarta vägavgifter och minska koldioxidutsläppen, luftföroreningarna och belastningen på vägarna. Det handlade också om att minska det administrativa krångliget för företagen och bekämpa olagliga anställningar och garantera arbetstagarna rimliga villkor och viloperioder.

Genom Parisavtalet har världen förbundit sig att övergå till en koldioxidsnål ekonomi. Många länder håller nu på att genomföra politiska strategier för övergång till renare ekonomier. I mars 2016 lade EU-kommissionen fram ett meddelande om genomförandet av åtagandena från Parisavtalet och i juni 2016 en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet.

I strategin för utsläppssnål rörlighet beskrevs konkreta åtgärder som måste vidtas för att Europa ska kunna förbli konkurrenskraftigt och kunna tillgodose det ökade behovet av persontransporter och godstransporter. Strategin bidrar till energiunionens mål och innehåller entydiga och rättvisa vägledande principer som medlemsstaterna kan använda för att förbereda sig inför framtiden. Dagens förslag är de senaste åtgärderna för att omsätta dessa principer i praktisk handling.

 

Läs mer:

Faktablad: Mot ren rörlighet: Frågor och svar om initiativen för att skydda vår planet, stärka konsumenternas egenmakt och värna industrin och arbetstagarna.

GD Transport och rörlighet: Paketet om ren rörlighet, inklusive dokument som antagits av EU-kommissionen.

EU-kommissionens prioriteringar: Energiunionen och klimatet

GD Klimatpolitik: Förslag till koldioxidmål för personbilar och lätta lastbilar från 2020

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag: Industripolitik

Faktablad: Mot ren rörlighet: Att skydda vår planet

Faktablad: Mot ren rörlighet: Ett Europa som värnar sin industri och arbetstagarna

Faktablad: Mot ren rörlighet: För vår befolkning, vår planet och den europeiska industrin

Faktablad: Mot ren rörlighet: Europa och medborgarnas egenmakt

IP/17/4242

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar