Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Energetska unija: Komisija ukrepa, da bi okrepila vodilni položaj EU v svetu na področju čistih vozil

Bruselj, 8. novembra 2017

Komisija predlaga nove cilje glede povprečnih emisij CO 2 novih osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil v EU, da bi pripomogla k hitrejšemu prehodu na vozila z nizkimi emisijami in brez emisij.

Komisija je danes naredila odločen korak proti izpolnjevanju zavez EU, ki izhajajo iz Pariškega sporazuma, in sprejela zavezujoče zmanjšanje emisij CO2 v Uniji za najmanj 40 % do leta 2030. Medtem ko v Bonnu poteka mednarodna podnebna konferenca, Komisija dokazuje, da EU daje zgled. Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je septembra v govoru o stanju v Evropski uniji izpostavil: „Želim, da je Evropa vodilna na področju boja proti podnebnim spremembam. Lani smo s Pariškim sporazumom, ki ga je ratificiral prav ta Parlament, določili svetovna podnebna pravila. Glede na propadle ambicije Združenih držav Amerike bo Evropa poskrbela, da naredimo naš planet spet veličasten. To je skupna dediščina vsega človeštva.“

Z začetkom veljave Pariškega sporazuma se je mednarodna skupnost zavezala k prehodu v sodobno nizkoogljično gospodarstvo, avtomobilska industrija pa je že v fazi temeljite preobrazbe. EU mora izkoristiti priložnost in postati vodilna sila, saj nekatere države, npr. Združene države Amerike in Kitajska, na tem področju dosegajo hiter napredek. Na primer: prodaja novih osebnih avtomobilov v EU se je v primerjavi s svetovno prodajo zmanjšala s 34 % pred finančno krizo (leta 2008/2009) na 20 %. Da bi ohranili tržne deleže in pospešili prehod na vozila z nizkimi emisijami in brez emisij, je Komisija danes predlagala nove cilje glede povprečnih emisij CO2 novih osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil v EU, ki bodo veljali od leta 2025 oziroma od leta 2030.

Današnji predlogi vzpostavljajo velikopotezna, realistična in izvršljiva pravila za pomoč pri zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev med akterji v industriji, ki delujejo v Evropi. Prav tako bodo določili jasno smer pri doseganju dogovorjenih zavez EU iz Pariškega sporazuma ter spodbujali inovacije v novih tehnologijah in poslovnih modelih kot tudi učinkovitejšo uporabo vseh načinov prevoza blaga. Predloge bodo okrepili ciljno usmerjeni finančni instrumenti, ki bodo zagotovili hitro uvedbo.

Cilji zmanjšanja emisij CO2, ki jih danes predlaga Komisija, temeljijo na čvrsti analizi in široki vključitvi deležnikov, od nevladnih organizacij do industrije. V primerjavi z letom 2021 bodo morale biti leta 2030 povprečne emisije CO2 za nove avtomobile in kombinirana vozila 30 % nižje.

Podpredsednik Komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Sefčovič je povedal: „Vstopili smo v dobo gospodarske preobrazbe, ki je podnebju prijazna. Z današnjim sklopom predlogov bomo vzpostavili pogoje, v katerih bodo evropski proizvajalci lahko imeli vodilno vlogo pri svetovnem energetskem prehodu, namesto da bi sledili drugim. To jih bo spodbudilo, da bodo proizvajali najboljše, najčistejše in najbolj konkurenčne avtomobile in tako znova pridobili zaupanje potrošnikov. Gre za velik skok v pravo smer: sodobno trajnostno evropsko gospodarstvo s čistejšim zrakom v naših mestih in boljše vključevanje obnovljivih virov energije v obstoječe in prihodnje energetske sisteme.“

Komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je dejal: „Začela se je svetovna dirka za razvoj čistih vozil. Pri tem ni poti nazaj. Evropa pa mora najprej narediti red pod svojo streho, da ima lahko vodilni položaj pri tem svetovnem prehodu. Potrebujemo prave cilje in prave spodbude. To smo zagotovili z ukrepi za emisije CO2 osebnih avtomobilov in kombiniranih vozil. Naši cilji so velikopotezni, stroškovno učinkoviti in izvršljivi. Z vmesnimi cilji za leto 2025 bomo spodbudili naložbe že zdaj. S cilji za leto 2030 dajemo stabilnost in usmeritev, da bi zagotovili nadaljevanje teh naložb. Danes vlagamo v Evropo in se bojujemo proti onesnaževanju, da bi izpolnili zaveze iz Pariškega sporazuma in zmanjšali emisije za vsaj 40 % do leta 2030.“

Komisarka za promet Violeta Bulc je povedala: „Komisija se je odločila za izjemne ukrepe v odziv na vse večji izziv: uskladiti potrebe Evropejcev po mobilnosti z zaščito zdravja in planeta. Rešujemo vse razsežnosti tega izziva: spodbujamo čistejša vozila in omogočamo dostopnejše alternativne vire energije ter izboljšujemo organiziranost našega prometnega sistema. Tako bodo Evropa in Evropejci ostali mobilni na okolju prijaznejši način.“

Komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Naša avtomobilska industrija je na prelomnici. Da bi ohranili svetovni vodilni položaj ter zaščitili naše okolje in javno zdravje, mora avtomobilska industrija vlagati v nove, čistejše tehnologije. Tržno uvajanje avtomobilov brez emisij bomo spodbujali z nepretrgano polnilno infrastrukturo in visokokakovostnimi baterijami, proizvedenimi v Evropi.“

 

Sveženj za čisto mobilnost vsebuje naslednje dokumente:

– nove standarde za emisije CO2, ki bodo proizvajalcem v pomoč pri sprejemanju inovacij in oskrbi trga z vozili z nizkimi emisijami. Predlog vsebuje tudi cilja za leti 2025 in 2030. Vmesni cilj za leto 2025 zagotavlja, da bo do naložb prišlo že zdaj. Cilj za leto 2030 zagotavlja stabilnost in dolgoročno usmeritev za nadaljevanje teh naložb. Ta cilja spodbujata prehod od konvencionalnih vozil na motorje z notranjim zgorevanjem na čista vozila;

direktivo o čistih vozilih, ki bo v razpisih za javna naročila spodbujala rešitve za čisto mobilnost ter s tem zagotavljala trdno osnovo za spodbujanje povpraševanja in nadaljnje uvajanje rešitev za čisto mobilnost;

– akcijski načrt in rešitve za naložbe v vseevropsko vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva. Tako naj bi zvišali raven ambicioznosti nacionalnih načrtov, povečali naložbe in izboljšali sprejem pri potrošnikih;

– revizijo direktive o kombiniranem prevozu, ki spodbuja kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem prometu (npr. tovornih vozilih in vlakih) in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo spodbude, kar bo okrepilo kombinirano uporabo tovornih vozil, vlakov, barž in ladij za prevoz blaga;

direktivo o avtobusnem prevozu potnikov, ki bo spodbudila razvoj avtobusnih povezav na dolge razdalje v celotni Evropi in ponudila alternative za uporabo osebnih vozil ter prispevala k nadaljnjemu zmanjšanju emisij v prometu in cestnih zastojev; tako bodo nastale dodatne, kakovostnejše in cenovno ugodnejše možnosti za mobilnost, zlasti za ljudi z nizkimi dohodki;

pobudo za baterije, ki ima v integrirani industrijski politiki EU strateški pomen, da se bodo vozila in druge prihodnje rešitve za mobilnost ter pripadajoči sestavni deli razvijali in proizvajali v EU.


Nadaljnji koraki:

Predlogi za čisto mobilnost bodo zdaj predloženi sozakonodajalcema in Komisija poziva vse deležnike, naj si skupaj prizadevajo, da bi bili navedeni različni predlogi in ukrepi hitro sprejeti in se začeli izvajati, kar bi industriji, podjetjem, delavcem in državljanom EU čim hitreje prineslo kar največ koristi.

 

Ozadje:

Današnji sveženj je del širšega političnega okvira za okrepitev evropske industrije in izboljšanje njene konkurenčnosti. Kot je bilo objavljeno v naši prenovljeni strategiji EU za industrijsko politiko, ki je bila predstavljena septembra 2017, je ambicija Komisije pomagati našim industrijam, da ostanejo ali postanejo svetovni voditelji v inovacijah, digitalizaciji in razogljičenju.

Današnji sveženj je drugi sveženj za mobilnost, ki ga je Komisija predstavila v tem letu. Maja 2017 je bil predstavljen sveženj Evropa v gibanju. Vsebuje širok nabor pobud, usmerjenih v izboljšanje prometne varnosti, spodbujanje pametnega cestninjenja, zmanjšanje emisij CO2, onesnaževanja zraka in prometnih zamaškov, zmanjšanje upravnih ovir za podjetja, preprečevanje nezakonitega zaposlovanja ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in počitka za zaposlene.

S sprejetjem Pariškega sporazuma se je svet zavezal k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo. Veliko držav sedaj izvaja politike za lajšanje prehoda v čistejša gospodarstva. Komisija je marca 2016 predstavila sporočilo o izvajanju zavez iz Pariškega sporazuma, čemur je junija 2016 sledila evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami.

V strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami so predstavljeni konkretni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za pomoč Evropi pri ohranjanju konkurenčnosti in odzivanju na povečane potrebe ljudi in blaga po mobilnosti. Ta strategija, ki prispeva k ciljem energetske unije, za države članice določa jasna in poštena usmeritvena načela pri pripravi na prihodnost. Današnji predlogi so najnovejši korak pri preobrazbi teh načel v konkretna dejanja.

 

Več informacij:

MEMO: Čista mobilnost: vprašanja in odgovori o pobudah, ki varujejo planet, opolnomočajo potrošnike ter ščitijo industrijo in delavce

GD za mobilnost in promet: sveženj za čisto mobilnost, vključno z dokumenti, ki jih je sprejela Komisija

Prednostne naloge Komisije: energetska unija in podnebje

GD za podnebno politiko: predlog ciljev za emisije CO2 za obdobje po letu 2020 za avtomobile in kombinirana vozila

GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja: industrijska politika

Informativni pregled – Čista mobilnost: varovanje planeta

Informativni pregled – Čista mobilnost: Evropa, ki ščiti svojo industrijo in delavce

Informativni pregled – Čista mobilnost: za naše ljudi, planet in evropsko industrijo

Informativni pregled – Čista mobilnost: Evropa, ki opolnomoča svoje državljane

IP/17/4242

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar