Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Energie-unie: Commissie versterkt wereldleiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen

Brussel, 8 november 2017

De Commissie stelt nieuwe streefcijfers voor de gemiddelde CO 2-uitstoot van nieuwe personenauto's en bestelwagens in de EU voor. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen helpen versnellen.

De Commissie heeft vandaag doorslaggevende maatregelen genomen om de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen: de CO2-uitstoot met minstens 40 % verlagen tegen 2030. Juist nu in Bonn de internationale klimaatconferentie plaatsvindt, toont de Commissie dat de EU het goede voorbeeld geeft. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn toespraak over de staat van Europese Unie in september: “Ik wil dat Europa het voortouw neemt in de strijd tegen de klimaatverandering. Vorig jaar hebben we de mondiale spelregels vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs, die hier, in het Europees Parlement, is geratificeerd. De Verenigde Staten hebben die ambitie niet langer, maar Europa zal ervoor zorgen dat we onze planeet weer groots maken. Het is gemeenschappelijk erfgoed van de hele mensheid."

Met de ondertekening van de Overeenkomst van Parijs heeft de internationale gemeenschap zich ertoe verbonden de overstap naar een moderne koolstofarme economie te maken. De auto-industrie ondergaat inmiddels een grondige transformatie. De EU moet deze kans grijpen om een wereldleider te worden. Onder meer de Verenigde Staten en China maken immers heel snel vorderingen. Een voorbeeld: het aandeel van de EU in de wereldwijde verkoop van nieuwe personenauto's is sinds het begin van de financiële crisis in 2008 gedaald van 34 % naar 20 %. Om ons marktaandeel te behouden en de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen te versnellen, heeft de Commissie vandaag nieuwe streefcijfers voorgesteld voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en bestelwagens in de EU. Die cijfers gelden vanaf respectievelijk 2025 en 2030.

Er worden ambitieuze, realistische en afdwingbare regels voorgesteld om een gelijk speelveld te creëren voor alle bedrijven die in Europa actief zijn. Ook wordt duidelijk aangeven hoe de Europese verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs moeten worden nagekomen. Daarnaast worden zowel innoverende technologieën en zakenmodellen als een efficiënter gebruik van alle vervoerswijzen voor goederen gestimuleerd. Gerichte financiële instrumenten moeten een snelle uitvoering verzekeren.

De voorgestelde streefcijfers voor CO2-reductie zijn gebaseerd op een grondige analyse waarbij heel wat belanghebbenden betrokken waren, van ngo's tot vertegenwoordigers van de sector. Voor zowel nieuwe personenauto's als bestelwagens moet de gemiddelde CO2-uitstoot in 2030 30 % lager liggen dan in 2021.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter bevoegd voor de energie-unie: "In dit tijdperk maken we de overgang naar een klimaatvriendelijke economie. De voorstellen van vandaag creëren de omstandigheden waaronder de Europese fabrikanten de leiding kunnen nemen in plaats van te volgen. Het pakket zal hen ertoe aanzetten de beste, schoonste en meest concurrerende auto's te produceren en aldus het vertrouwen van de consument terug te winnen. Dit is een grote stap naar een moderne, duurzame Europese economie met schonere lucht in de steden en een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen in de huidige en toekomstige energiesystemen."

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: "De wereldwijde race naar schone auto's is begonnen. Dit is onomkeerbaar. Maar Europa moet orde op zaken stellen en het voortouw nemen in deze mondiale verschuiving. We hebben de juiste maatregelen en stimulansen nodig, zoals deze CO2-streefcijfers voor auto's en bestelwagens. Onze doelstellingen zijn ambitieus, kostenefficiënt en afdwingbaar. Met het oog op de tussentijdse doelstellingen voor 2025 beginnen we nu al te investeren. Met de streefdoelen voor 2030 zorgen we voor stabiliteit en continuïteit in die investeringen. We investeren in Europa en treden hard op tegen de vervuiling, zodat we onze belofte van de Overeenkomst van Parijs houden: minstens 40 % minder uitstoot in 2030."

Violeta Bulc, commissaris voor Vervoer: "De Commissie neemt ongeziene maatregelen voor een steeds groter wordende uitdaging: de mobiliteitsbehoeften van de Europeanen verzoenen met de bescherming van hun gezondheid en van onze planeet. We pakken dit probleem over de hele lijn aan. We promoten schonere voertuigen, maken alternatieve energie toegankelijker en verbeteren de organisatie van ons vervoer. Dat zal Europa en de Europeanen op een schonere manier in beweging houden."

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Onze auto-industrie staat op een keerpunt. Om onze koppositie te behouden, en in het belang van het milieu en de volksgezondheid, moet de auto-industrie investeren in nieuwe en schone technologie. We zullen de marktpenetratie van emissievrije auto's bevorderen met naadloze oplaadinfrastructuur en in Europa geproduceerde batterijen van hoge kwaliteit."

 

Het pakket schone mobiliteit bevat de volgende documenten:

- Nieuwe CO2-normen, die fabrikanten zullen helpen om innovatief te werken en emissiearme voertuigen op de markt te brengen. Het voorstel bevat ook streefcijfers voor 2025 en 2030. De tussentijdse doelstellingen voor 2025 garanderen dat nu reeds wordt geïnvesteerd. De streefdoelen voor 2030 zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Ze dragen ertoe bij dat de overgang van voertuigen met traditionele verbrandingsmotoren naar schone voertuigen wordt versneld.

- De richtlijn schone voertuigen, die schone mobiliteitsoplossingen begunstigt bij openbare aanbestedingen en een solide basis biedt om de vraag naar en de verdere ontwikkeling van schone mobiliteitsoplossingen te stimuleren.

- Een actieplan en investeringsoplossingen voor de trans-Europese uitbouw van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. De nationale plannen moeten meer ambitie aan de dag leggen, zodat er meer wordt geïnvesteerd en het draagvlak onder de consumenten vergroot.

- De herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, die het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen begunstigt, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

- De richtlijn betreffende autobusdiensten voor passagiers, die de ontwikkeling van langeafstandsbusdiensten in heel Europa stimuleert en alternatieven voor het gebruik van personenwagens biedt. Daardoor zullen de uitstoot en de congestie worden teruggedrongen, en krijgen met name mensen met een laag inkomen meer, betere en betaalbare mobiliteitsopties.

- Het batterij-initiatief is van strategisch belang voor het geïntegreerd industriebeleid van de EU: de voertuigen en andere mobiliteitsoplossingen van morgen en hun onderdelen zullen worden uitgevonden en geproduceerd in de EU.


Volgende stappen:

De voorstellen voor een schone mobiliteit worden nu naar de medewetgevers gezonden. De Commissie vraagt alle betrokkenen om nauw samen te werken zodat de voorstellen en maatregelen snel kunnen worden aangenomen en uitgevoerd. Daardoor kunnen de industrie, bedrijven, werknemers en burgers in de EU zo snel mogelijk optimaal van de voordelen genieten.

 

Achtergrond:

Dit pakket past in een ruimer politiek beleid om de Europese industrie sterker en concurrerender te maken. Zoals de Commissie in september 2017 heeft aangekondigd in de vernieuwde EU-strategie voor het industriebeleid, wil ze de Europese industrie helpen om wereldleider te blijven of te worden op het vlak van innovatie, digitalisering en decarbonisering.

Dit pakket is het tweede mobiliteitspakket dat de Commissie dit jaar voorstelt: in mei 2017 was er Europa in beweging, dat een brede reeks initiatieven bevat voor veiliger verkeer, slim rekeningrijden, minder CO2-uitstoot, luchtvervuiling en congestie, minder administratieve rompslomp voor bedrijven, de bestrijding van zwartwerk, en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en rusttijden voor werknemers.

Met de Overeenkomst van Parijs heeft de wereld zich ertoe verbonden over te stappen op een koolstofarme economie. Veel landen voeren momenteel een beleid om de overgang naar een schonere economie te vereenvoudigen. De Commissie heeft in maart 2016 een mededeling over de uitvoering van de verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs gepubliceerd, in juni 2016 gevolgd door een Europese strategie voor emissiearme mobiliteit.

In de strategie voor emissiearme mobiliteit zijn concrete maatregelen opgenomen om de concurrentiekracht van Europa te helpen behouden en om te kunnen inspelen op de stijgende mobiliteitsbehoeften voor mensen en goederen. De strategie voor emissiearme mobiliteit draagt bij tot de doelstellingen van de energie-unie en biedt duidelijke en billijke richtsnoeren waarmee de lidstaten zich op de toekomst kunnen voorbereiden. De huidige voorstellen zijn de recentste maatregelen om die beginselen in concrete actie om te zetten.

 

Meer informatie:

MEMO: Naar een schone mobiliteit: Vragen en antwoorden over de initiatieven die de planeet beschermen, de consumenten sterker maken en de industrie en werknemers verdedigen

DG Mobiliteit en Vervoer: Pakket schone mobiliteit, met inbegrip van door de Commissie vastgestelde documenten

Prioriteiten van de Europese Commissie: Energie-unie en klimaat

DG Klimaat: Voorstel voor CO2-streefcijfers voor personenauto's en bestelwagens voor de periode na 2020

DG Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: Industriebeleid

Factsheet: Naar een schone mobiliteit: de planeet beschermen

Factsheet: Naar een schone mobiliteit: een Europa dat zijn industrie en werknemers verdedigt

Factsheet: Naar een schone mobiliteit: voor onze mensen, de planeet en de Europese industrie

Factsheet: Naar een schone mobiliteit: een Europa dat zijn burgers sterker maakt

IP/17/4242

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar