Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Energetikos sąjunga. Komisija imasi veiksmų, kad ES dar tvirčiau pirmautų pasaulyje kuriant netaršias transporto priemones

Briuselis, 2017 m. lapkričio 8 d.

Komisija siūlo naujus ES naujų lengvųjų automobilių ir furgonų vidutinio išmetamo CO 2 kiekio mažinimo tikslus, kad padėtų greičiau pereiti prie mažataršių ir netaršių transporto priemonių.

Šiandien Komisija ryžtingai ėmėsi veiksmų įgyvendinti ES įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą iki 2030 m. privalomai sumažinti išmetamo CO2 kiekį bent 40 proc. Tuo pačiu metu, kai Bonoje vyksta tarptautinė klimato kaitos konferencija, Komisija rodo, kad ES pirmauja ir rodo pavyzdį. Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris rugsėjo mėn. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį sakė: „Noriu, kad Europa būtų kovos su klimato kaita priešakyje. Praėjusiais metais šiuose rūmuose ratifikavome Paryžiaus susitarimą ir taip nustatėme visuotines žaidimo taisykles. Žlugus Jungtinių Amerikos Valstijų ambicijoms, Europa privalo užtikrinti, kad mūsų planeta vėl taptų didi. Ji – bendras visos žmonijos paveldas.“

Įsigaliojus Paryžiaus susitarimui tarptautinė bendruomenė įsipareigojo pereiti prie šiuolaikiškos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, o automobilių pramonė pertvarkoma iš esmės. ES turi pasinaudoti šia proga ir tapti pasaulio lydere nepaisant, kad kitos šalys, pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kinija, žengia į priekį labai sparčiai. Pavyzdžiui, ES ir visame pasaulyje parduodamų naujų lengvųjų automobilių santykis nuo 34 proc. prieš finansų krizę (2008–2009 m.) sumažėjo ir dabar sudaro 20 proc. Kad būtų išlaikyta rinkos dalis ir sparčiau pereita prie mažataršių ir netaršių transporto priemonių, Komisija šiandien pasiūlė naujus viso ES naujų lengvųjų automobilių ir furgonų parko vidutinio išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslus, kurie bus taikomi nuo 2025 ir 2030 m.

Šiandienos pasiūlymuose nustatomos didelio užmojo, praktiškos ir įgyvendinamos taisyklės, padėsiančios užtikrinti vienodas sąlygas Europoje veikiantiems pramonės subjektams. Rinkiniu bus nustatyta aiški kryptis, kaip ES įgyvendins pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtus įsipareigojimus, ir skatinama kurti technologijų bei verslo modelių inovacijas ir našiau naudoti visų rūšių transportą prekėms vežti. Siekiant užtikrinti spartų diegimą šie pasiūlymai papildyti tikslinėmis finansinėmis priemonėmis.

Išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslai, kuriuos šiandien siūlo Komisija, nustatyti remiantis išsamia analize ir konsultuojantis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, nuo NVO iki pramonės atstovų. Ir naujų lengvųjų automobilių, ir furgonų vidutinis išmetamo CO2 kiekis 2030 m. turės būti 30 proc. mažesnis nei 2021 m.

Už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Prasidėjo klimatui nekenkiančios ekonomikos pertvarkos era. Šiandienos pasiūlymai Europos gamintojams sudaro sąlygas tapti pasaulio energetikos pertvarkos lyderiais, o ne sekti kitų pavyzdžiu. Jie gamintojus skatins gaminti geriausius, mažiausiai teršiančius ir konkurencingiausius automobilius ir taip susigrąžinti vartotojų pasitikėjimą. Tai didžiulis žingsnis tinkama kryptimi: kurti šiuolaikišką, tvarią Europos ekonomiką, gerinti oro kokybę mūsų miestuose ir geriau integruoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius į esamas ir būsimas energetikos sistemas.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete teigė: „Pasaulinės netaršių automobilių kūrimo lenktynės prasideda. Kelio atgal nėra. Tačiau Europa turi padaryti taip, kad ji taptų šios pasaulinės pertvarkos varomąja jėga ir lydere. Mums reikia tinkamų tikslų ir tinkamų paskatų. Nustatydami šias naujas išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemones darome būtent tai. Mūsų tikslai ambicingi, ekonomiškai efektyvūs ir įvykdomi. Nustatę tarpinius 2025 m. tikslus jau dabar paskatinsime investicijų pradžią. 2030 m. tikslais užtikrinsime stabilumą ir kryptį, kad tos investicijos nenutrūktų. Šiandien investuojame į Europą ir mažiname taršą, kad įgyvendintume įsipareigojimą pagal Paryžiaus susitarimą iki 2030 m. sumažinti savo išmetamų teršalų kiekį bent 40 proc.“

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Komisija, spręsdama nuolat sunkėjantį uždavinį, imasi precedento neturinčių veiksmų: suderinti europiečių judumo poreikius su jų sveikatos ir mūsų planetos apsauga. Šis uždavinys sprendžiamas visais aspektais. Skatiname naudoti mažiau taršias transporto priemones, alternatyvią energiją darome prieinamesnę ir tobuliname mūsų transporto sistemos organizavimą. Europai ir europiečiams tai padės užtikrinti mažiau taršų judumą.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Mūsų automobilių pramonė pasiekė lūžio tašką. Kad išsaugotų pasaulio lyderės pozicijas, mūsų aplinką ir visuomenės sveikatą, automobilių pramonė turi investuoti į naujas ir švarias technologijas. Sukūrę vientisą įkrovimo infrastruktūrą ir Europoje gamindami aukštos kokybės baterijas paskatinsime rinkos susidomėjimą netaršiais automobiliais.“

 

Netaršaus judumo dokumentų rinkinį sudaro šie dokumentai:

– nauji išmetamo CO2 kiekio standartai, padėsiantys gamintojams pasinaudoti inovacijomis ir tiekti rinkai mažataršes transporto priemones. Pasiūlyme numatyti ir 2025 m., ir 2030 m. tikslai. Tarpinis 2025 m. tikslas padės užtikrinti, kad investuoti būtų pradedama jau dabar. 2030 m. tikslas užtikrina stabilumą ir kryptį ilguoju laikotarpiu, kad tos investicijos nenutrūktų. Šie tikslai duos postūmį pereiti nuo įprastinių transporto priemonių su vidaus degimo varikliu prie mažiau taršių;

Netaršių transporto priemonių direktyva skatins rinktis netaršaus judumo sprendimus viešojo pirkimo konkursuose, todėl labai padidins netaršaus judumo sprendimų paklausą ir tolesnį jų diegimą;

– veiksmų planas ir investavimo į alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimą visoje Europoje sprendimai. Jais siekiama padidinti nacionalinių planų užmojus, investicijas ir siekti, kad netaršius automobilius geriau pripažintų vartotojai;

– persvarstyta Mišriojo vežimo direktyva skatinama derinti įvairias krovininio (pvz., sunkvežimių ir traukinių) transporto rūšis, įmonėms ji padės lengviau pasinaudoti paskatomis ir taip skatins mišrų sunkvežimių ir traukinių, baržų arba laivų naudojimą prekėms vežti;

– persvarstyta Direktyva dėl keleivių tolimojo susisiekimo autobusų paslaugų paskatins plėtoti tolimojo susisiekimo autobusų maršrutus visoje Europoje, siūlyti asmeninių automobilių naudojimo alternatyvas ir taip prisidės prie transporto išmetamų teršalų kiekio ir spūsčių keliuose mažinimo. Tai užtikrins papildomų, kokybiškesnių ir didesnių judumo galimybių, ypač mažas pajamas gaunantiems žmonėms;

baterijų iniciatyva yra strategiškai svarbi ES integruotai pramonės politikai, kad būsimos transporto priemonės ir kiti judumo sprendimai bei jų komponentai būtų kuriami ir gaminami Europos Sąjungoje.


Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymų dėl netaršaus judumo rinkinys bus nusiųstas teisės aktų leidėjams, o Komisija ragina visus suinteresuotuosius subjektus glaudžiai bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad šie įvairūs pasiūlymai ir priemonės būtų greitai priimti ir įgyvendinti ir taip ES pramonė, įmonės, darbuotojai ir piliečiai iš jų kuo greičiau gautų kuo daugiau naudos.

 

Pagrindiniai faktai

Šiandienos rinkinys yra platesnio politinio užmojo padaryti Europos pramonę stipresnę ir konkurencingesnę dalis. Kaip jau pranešta 2017 m. rugsėjo mėn. pristatytoje mūsų Atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje, Komisijos užmojis yra padėti mūsų pramonei išlaikyti ar išsikovoti pasaulio lyderio pozicijas inovacijų, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo srityse.

Šiandienos rinkinys yra antrasis Komisijos šiemet pristatytas judumo dokumentų rinkinys. 2017 m. gegužės mėn. pristatytas rinkinys „Judi Europa“. Į jį įtraukta daug įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama padaryti eismą saugesnį; skatinti naudoti išmaniąsias kelių mokesčių rinkliavos sistemas; mažinti išmetamo CO2 kiekį, oro taršą ir eismo spūstis; mažinti įmonėms tenkančią biurokratinę naštą; kovoti su neteisėtu įdarbinimu ir užtikrinti darbuotojams tinkamas sąlygas bei poilsio laiką.

Pasirašiusios Paryžiaus susitarimą, pasaulio valstybės įsipareigojo pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Daugelis šalių šiuo metu įgyvendina politiką, kuria siekiama sudaryti sąlygas pertvarkyti ekonomiką šia linkme. 2016 m. kovo mėn. Komisija pristatė komunikatą dėl įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą įgyvendinimo, o 2016 m. birželio mėn. – Europos mažataršio judumo strategiją.

Mažataršio judumo strategijoje išdėstyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis, kad Europa išliktų konkurencinga ir gebėtų patenkinti didėjančius žmonių judumo ir prekių vežimo poreikius. Šia strategija prisidedama prie energetikos sąjungos tikslų, joje valstybėms narėms nustatomi aiškūs ir nešališki bendrieji principai, kaip pasirengti ateičiai. Šiandienos pasiūlymais šie principai paverčiami konkrečiais veiksmais.

 

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga. Netaršaus judumo skatinimas. Klausimai dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apsaugoti planetą, suteikti galių vartotojams ir apsaugoti pramonę ir darbuotojus, ir atsakymai į juos.

Mobilumo ir transporto GD. Netaršaus judumo dokumentų rinkinys, įskaitant Komisijos priimtus dokumentus.

Europos Komisijos prioritetai. Energetikos sąjunga ir klimatas.

Klimato politikos GD. Pasiūlymas dėl lengvųjų automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų po 2020 m.

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD. Pramonės politika.

Informacijos suvestinė. Netaršaus judumo skatinimas. Planetos apsaugojimas.

Informacijos suvestinė. Netaršaus judumo skatinimas. Europa, ginanti savo pramonę ir darbuotojus.

Informacijos suvestinė. Netaršaus judumo skatinimas. Mūsų žmonėms, planetai ir Europos pramonei.

Informacijos suvestinė. Netaršaus judumo skatinimas. Europa, suteikianti galių savo piliečiams.

IP/17/4242

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar