Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Energiaunioni: Komissio haluaa lujittaa EU:n maailmanlaajuista johtoasemaa puhtaiden ajoneuvojen alalla

Bryssel 8. marraskuuta 2017

Komissio ehdottaa uusille henkilö- ja pakettiautoille uusia keskimääräisiä hiilidioksidipäästötavoitteita EU:ssa. Näin halutaan vauhdittaa siirtymistä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ajoneuvoihin.

Komissio otti tänään ratkaisevan askeleen täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset sitovat EU:n tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan kun Bonnissa on käynnissä kansainvälinen ilmastokonferenssi komissio osoittaa, että EU johtaa omalla esimerkillään. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi Euroopan unionin tilaa käsitelleessä puheessaan syyskuussa haluavansa, että Eurooppa johtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. ”Tämän alan maailmanlaajuiset pelisäännöt vahvistettiin viime vuonna Pariisin ilmastosopimuksella, joka ratifioitiin täällä Euroopan parlamentissa. Kun Yhdysvaltojen kunnianhimo näyttää hävinneen, Euroopan on varmistettava, että teemme planeetastamme jälleen suurenmoisen. Kyseessä on koko ihmiskunnan yhteinen perintö.”

Kun Pariisin sopimus tuli voimaan, kansainvälinen yhteisö sitoutui siirtymään uudenaikaiseen vähähiiliseen talouteen. Samaan aikaan autoteollisuudessa on meneillään perustavanlaatuinen muutos. EU:n on käytettävä tätä tilaisuutta hyväkseen ja ryhdyttävä maailmanlaajuiseksi johtajaksi, sillä Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaiset maat etenevät hyvin nopeasti. Esimerkkinä voidaan mainita, että EU:n osuus uusien henkilöautojen myynnistä suhteessa maailmanlaajuiseen myyntiin on pienentynyt finanssikriisiä (2008/2009) edeltäneestä 34 prosentista nykyiseen 20 prosenttiin. Jotta markkinaosuudet voitaisiin säilyttää ja vauhdittaa siirtymistä vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ajoneuvoihin, komissio ehdotti tänään uusille henkilö- ja pakettiautoille uusia hiilidioksidipäästötavoitteita EU:ssa. Tavoitteita sovellettaisiin vaiheittain vuodesta 2025 ja vuodesta 2030 alkaen.

Tämänpäiväiset ehdotukset sisältävät kunnianhimoiset, realistiset ja valvottavissa olevat säännöt, joilla autetaan varmistamaan alan toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset Euroopassa. Paketilla myös linjataan selkeästi, miten edetään kohti EU:n Pariisin sopimuksessa tekemien sitoumusten saavuttamista, ja edistetään innovointia uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin sekä kaikkien liikennemuotojen tehokkaampaa käyttöä tavaroiden kuljetukseen. Näitä ehdotuksia tuetaan kohdennetuilla rahoitusvälineillä niiden nopean toteuttamisen varmistamiseksi.

Komission tänään ehdottamat hiilidioksidipäästötavoitteet perustuvat vankkaan analyysiin. Myös eri sidosryhmät, kansalaisjärjestöistä teollisuuteen, ovat olleet laajasti mukana. Sekä uusien henkilöautojen että uusien pakettiautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen on oltava 30 prosenttia alhaisemmat vuonna 2030 kuin vuonna 2021.

Energiaunionista vastaavan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan olemme siirtyneet ilmastomyönteisen taloudellisen muutoksen aikakauteen. ”Tämänpäiväisissä ehdotuksissa vahvistetaan edellytykset sille, että eurooppalaiset valmistajat voivat pikemminkin johtaa maailmanlaajuista energiakäännettä kuin vain seurata muiden perässä. Paketti kannustaa niitä valmistamaan parhaita, puhtaimpia ja kilpailukykyisimpiä autoja, minkä myötä saadaan palautettua kuluttajien luottamus. Tämä on merkittävä askel oikeaan suuntaan eli uudenaikaiseen ja kestävään eurooppalaiseen talouteen, jossa kaupunkien ilma on puhtaampaa ja uusiutuva energia yhdennetään paremmin nykyisiin ja tuleviin energiajärjestelmiin.”

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañete totesi puolestaan, että maailmanlaajuinen kisa puhtaiden autojen kehittämiseksi on alkanut. ”Tämä kehitys on väistämätöntä. Euroopan on kuitenkin saatava asiansa järjestykseen vauhdittaakseen ja johtaakseen tätä maailmanlaajuista siirtymää. Tarvitsemme oikeanlaisia tavoitteita ja kannustimia. Teemme juuri näin, kun vahvistamme tällaiset hiilidioksiditoimenpiteet henkilö- ja pakettiautoille. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia, kustannustehokkaita ja valvottavissa olevia. Vuoden 2025 välitavoitteilla investoinnit saadaan käyntiin jo nyt. Vuoden 2030 tavoitteilla luodaan tarvittava vakaus ja suunta näiden investointien jatkamiselle. Tänään investoimme Eurooppaan ja saastumisen torjuntaan, jotta voimme täyttää Pariisin sopimuksen mukaisen sitoumuksemme vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.”

Liikenteestä vastaavan komissaari Violeta Bulcin mukaan komissio toimii ennennäkemättömällä tavalla vastatakseen alati kasvavaan haasteeseen eli siihen, miten eurooppalaisten liikkuvuustarpeet voidaan sovittaa yhteen terveyden ja ympäristön suojelun kanssa. ”Tähän haasteeseen paneudutaan kaikista näkökulmista. Edistämme puhtaampia ajoneuvoja, tuomme vaihtoehtoista energiaa paremmin saataville ja parannamme liikennejärjestelmäämme. Tämä pitää Euroopan ja eurooppalaiset liikkeellä puhtaammalla tavalla.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisäsi, että Euroopan autoteollisuus on käännekohdassa. ”Maailmanlaajuisen johtoasemansa säilyttämiseksi ja ympäristön ja kansanterveyden suojelemiseksi autoteollisuuden on investoitava uusiin ja puhtaisiin teknologioihin. Edistämme päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä markkinoilla hyvin toimivalla latausinfrastruktuurilla ja Euroopassa tuotetuilla korkealaatuisilla akuilla.”

 

Puhdasta liikkuvuutta käsittelevä paketti sisältää seuraavat asiakirjat:

– Uudet hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset, joilla autetaan autonvalmistajia hyödyntämään innovaatioita ja tuottamaan markkinoille vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Ehdotus sisältää tavoitteet niin vuodeksi 2025 kuin vuodeksi 2030. Vuoden 2025 välitavoitteilla investoinnit saadaan käyntiin jo nyt. Vuoden 2030 tavoitteilla luodaan tarvittava vakaus ja pitkän tähtäimen suunta näiden investointien jatkamiselle. Näillä tavoitteilla voidaan edistää siirtymistä perinteisistä polttomoottoriajoneuvoista puhtaisiin ajoneuvoihin.

Puhtaita ajoneuvoja koskeva direktiivi, jolla edistetään puhtaita liikkuvuusratkaisuja julkisissa hankintamenettelyissä ja luodaan siten vankka perusta kysynnän kiihdyttämiselle ja puhtaiden liikkuvuusratkaisujen laajemmalle käyttöönotolle.

– Toimintasuunnitelma ja investointiratkaisuja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin ottamiseksi käyttöön koko Euroopan laajuisesti. Tavoitteena on nostaa kansallisten suunnitelmien tavoitetasoa, lisätä investointeja sekä edistää kuluttajahyväksyntää.

Yhdistetyistä kuljetuksista annetun direktiivin tarkistus, jolla edistetään eri liikennemuotojen (esim. kuorma-autojen ja junien) yhdistettyä käyttöä tavarankuljetuksissa. Sen myötä yritysten on helpompi hyödyntää kannustimia, ja sillä edistetään kuorma-autojen sekä junien, proomujen tai alusten yhdistettyä käyttöä tavaroiden kuljetuksessa.

Linja-autoliikenteestä annettu direktiivi, jolla edistetään kaukoliikenteen linja-autoyhteyksien kehittämistä Euroopassa ja luodaan vaihtoehtoja henkilöautojen käytölle. Direktiivi edistää osaltaan liikenteen päästöjen ja ruuhkien vähentämistä. Näin tarjotaan monipuolisempia, laadukkaampia ja kohtuuhintaisempia liikkuvuusvaihtoehtoja, erityisesti pienituloisille.

Akkuja koskevalla aloitteella on strategista merkitystä EU:n integroidulle teollisuuspolitiikalle. Tavoitteena on keksiä ja tuottaa tulevaisuuden ajoneuvoja ja muita liikkuvuusratkaisuja sekä niiden osatekijöitä EU:ssa.


Seuraavat vaiheet

Puhdasta liikkuvuutta koskevat ehdotukset toimitetaan seuraavaksi Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon. Komissio kehottaa kaikkia sidosryhmiä työskentelemään tiiviisti yhdessä näiden eri ehdotusten ja toimenpiteiden nopean hyväksymisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi, jotta EU:n teollisuudelle, yrityksille, työntekijöille ja kansalaisille koituu mahdollisimman paljon etuja mahdollisimman pian.

 

Tausta

Tämänpäiväinen paketti on osa laajempaa poliittista tavoitetta vahvistaa Euroopan teollisuutta ja parantaa sen kilpailukykyä. Kuten ilmoitettiin syyskuussa 2017 esitellyssä EU:n uudistetussa teollisuuspoliittisessa strategiassa, komission tavoitteena on auttaa teollisuutta EU:ssa säilyttämään tai saavuttamaan johtoasema innovaatioiden, digitalisoinnin ja vähähiilisten ratkaisujen kehittäjänä.

Tämänpäiväinen paketti on toinen komission tänä vuonna esittämä liikkuvuuspaketti. Eurooppa liikkeellä -paketti esiteltiin toukokuussa 2017. Pakettiin sisältyi useita eri aloitteita, joilla pyritään tekemään liikenteestä turvallisempaa, kannustamaan älykkäiden tietullien käyttöönottoon, vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita ja ruuhkia, purkamaan byrokratiaa sekä torjumaan pimeää työtä ja varmistamaan työntekijöille asianmukaiset työolot ja lepoajat.

Hyväksyessään Pariisin sopimuksen maailma sitoutui siirtymään vähähiiliseen talouteen. Useat maat toteuttavat parhaillaan toimia, joilla helpotetaan siirtymistä puhtaampaan talouteen. Komissio esitti maaliskuussa 2016 tiedonannon Pariisin sopimuksen mukaisten sitoumusten noudattamisesta ja sen jälkeen eurooppalaisen strategian vähäpäästöisestä liikkuvuudesta kesäkuussa 2016.

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevassa strategiassa esiteltiin konkreettisia toimia, joita tarvitaan, jotta Eurooppa säilyttäisi kilpailukykynsä ja pystyisi reagoimaan ihmisten ja tavaroiden liikkuvuustarpeiden kasvuun. Strategialla edistetään Euroopan unionin tavoitteita, ja siinä vahvistetaan selkeät ja oikeudenmukaiset ohjaavat periaatteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat valmistua tulevaan. Tämänpäiväiset ehdotukset ovat viimeisin vaihe näiden periaatteiden muuttamisessa konkreettisiksi toimiksi.

 

Lisätietoja:

Taustatiedote: Puhtaan liikkuvuuden edistäminen: Usein kysyttyä – aloitteet, joilla suojellaan maapalloa, annetaan kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja puolustetaan teollisuutta ja työntekijöitä

Liikenteen ja liikkumisen pääosasto: Puhdasta liikkuvuutta koskeva paketti, myös komission hyväksymät asiakirjat

Euroopan komission painopisteet: Energiaunioni ja ilmastotoimet

Ilmastotoimien pääosasto: Henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiä hiilidioksiditavoitteita koskeva ehdotus

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto: Teollisuuspolitiikka

Tietosivu: Driving Clean Mobility: Protecting the Planet

Tietosivu: Driving Clean Mobility: Europe that defends its's industry and workers

Tietosivu: Driving Clean Mobility: For our People, the Planet and the European industry

Tietosivu: Driving Clean Mobility: Europe that empowers its Citizens

IP/17/4242

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar