Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Energialiit: komisjon soovib tugevdada ELi ülemaailmset juhtrolli keskkonnasõbralike sõidukite valdkonnas

Brüssel, 8. november 2017

Euroopa Komisjon pakub välja uute sõidu- ja veoautode keskmise CO 2-heite uued eesmärgid, et kiirendada üleminekut vähese heitega ja heitevabadele sõidukitele.

Komisjon astus Pariisi kokkuleppe alusel ELi poolt võetud kohustuse – vähendada CO2-heidet ELis 2030. aastaks vähemalt 40% – täitmisel otsustava sammu edasi. Bonnis toimuva rahvusvahelise kliimakonverentsiga samal ajal näitab komisjon, et EL on kõigile eeskujuks. Komisjoni president Jean-Claude Juncker rõhutas septembris Euroopa Liidu olukorra kohta peetud kõnes järgmist: „Soovin, et Euroopa oleks kliimamuutustevastases võitluses esirinnas. Eelmisel aastal sõlmitud Pariisi kokkuleppega, mis ratifitseeriti siinsamas parlamendis, kehtestasime üleilmsed mängureeglid. Kuna Ameerika Ühendriigid on minemas stagnatsiooni teed, on Euroopa see, kes peab meie planeedi taas suureks tegema. Meil on inimkonnana ühine pärand.“

Pariisi kokkuleppe jõustumisega võttis rahvusvaheline üldsus kohustuse arendada tänapäevast majandust nii, et tekitataks vähem CO2-heidet, ning ka autotööstus on põhjalikult muutumas. EL peab seda võimalust kasutama ja saavutama ülemaailmse juhtrolli, kuna teistes riikides, nagu Ameerika Ühendriigid ja Hiina, toimub väga kiire areng. Näide: uute sõiduautode müük ELis on võrreldes ülemaailmse müügiga vähenenud finantskriisieelselt (2008/2009) 34%-lt tänaseks 20%-le.Turuosa säilitamiseks ning vähese heitega ja heitevabadele sõidukitele ülemineku kiirendamiseks pakkus komisjon täna välja uute sõidu- ja veoautode keskmise CO2-heite uued eesmärgid, mis hakkavad kehtima vastavalt 2025. ja 2030. aastal.

Ettepanekutega kehtestatakse julged, realistlikud ja jõustatavad eeskirjad, et tagada Euroopas selles valdkonnas tegutsejatele võrdsed tingimused. Samuti pannakse paketiga selgelt paika, kuidas EL Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustusi täitma hakkab. Paketiga edendatakse innovatsiooni uute tehnoloogiate ja ärimudelite vallas ning kõikide transpordiliikide tõhusamat kasutust kaubaveol. Kõnealuseid ettepanekuid toetatakse sihtotstarbeliste rahastamisvahenditega, et tagada kiire kasutuselevõtt.

Komisjoni esitatud CO2-heite vähendamise eesmärgid põhinevad põhjalikul analüüsil. Kaasatud on ka mitmesugused sidusrühmad vabaühendustest tööstuseni. Uute sõidu- ja veoautode keskmised CO2-heited peavad olema 2030. aastal 30% väiksemad kui 2021. aastal.

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič sõnas: „Oleme jõudnud kliimasõbralike majandusmuutuste ajastusse. Tänaste ettepanekutega luuakse tingimused selleks, et Euroopa tootjad saaksid olla ülemaailmsete energiaalaste muudatuste esirinnas, mitte mahajääjate hulgas. See ahvatleb neid tootma parimaid, keskkonnasõbralikemaid ja konkurentsivõimelisimaid autosid ning võitma uuesti tarbijate usalduse. See on suur samm õiges suunas: tänapäevane säästev Euroopa majandus, puhtam õhk meie linnades ning taastuvate energiaallikate parem integreerimine praegustesse ja tulevastesse energiasüsteemidesse.“

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete ütles: „Käimas on ülemaailmne võidujooks keskkonnasõbralike autode väljatöötamises. See on pöördumatu ning Euroopa peab nüüd tegutsema, et seda ülemaailmset muutust suunata ja juhtida. Me vajame õigeid eesmärke ja õigeid stiimuleid. Selleks olemegi kehtestanud sõidu- ja veoautode CO2 meetmed, mis on julged, kulutõhusad ja jõustatavad. 2025. aasta vahe-eesmärkide abil alustame juba nüüd investeerimist. 2030. aasta eesmärkidega tagame nende investeeringute säilitamiseks stabiilsuse ja kindla suuna. Täna me investeerime Euroopasse ja vähendame saastust, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustust vähendada heiteid 2030. aastaks vähemalt 40%.

Transpordivolinik Violeta Bulc sõnas selle kohta järgmist: „Komisjon võtab enneolematuid meetmeid, et tulla toime üha kasvava probleemiga, kuidas rahuldada eurooplaste liikuvusvajadusi ning kaitsta nende tervist ja meie planeeti. Me tegeleme selle probleemi kõigi tahkudega: edendame keskkonnasõbralikumate sõidukite kasutamist, muudame alternatiivenergia kättesaadavamaks ja parandame meie transpordisüsteemi korraldust. Sellega tagame, et Euroopa ja eurooplased liiguvad keskkonnahoidlikumal viisil.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska märkis: „Meie autotööstus on teelahkmel. Ülemaailmse juhtrolli säilitamiseks ning meie keskkonna ja inimeste tervise huvides peab autotööstus investeerima uutesse ja keskkonnahoidlikesse tehnoloogiatesse. Me toetame heitevabade autode turuleviimist sujuva laadimistaristu ja Euroopas toodetud kvaliteetsete akude abil.“

 

Keskkonnahoidliku liikuvuse pakett sisaldab järgmist:

– Uued CO2 normid, millega aidatakse tootjatel omaks võtta innovatsiooni ja tuua turule vähesaastavaid sõidukeid. Samuti sisaldab ettepanek eesmärke nii 2015. kui ka 2030. aastaks. 2025. aasta vahe-eesmärkide abil tagame, et investeerimine algab juba nüüd. 2030. aasta eesmärkidega tagame nende investeeringute säilitamiseks stabiilsuse ja pikaajalise suuna. Kõnealused eesmärgid aitavad kiirendada üleminekut tavapärase sisepõlemismootoriga sõidukitelt keskkonnasõbralikele sõidukitele.

Keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv, millega toetatakse riigihangete pakkumuste puhul keskkonnahoidliku liikuvuse lahendusi ning hoogustatakse seeläbi nõudlust ja keskkonnahoidliku liikuvuse lahenduste laialdasemat kasutuselevõttu.

– Tegevuskava ja investeerimislahendused alternatiivkütuste taristu üleeuroopaliseks kasutuselevõtuks. Eesmärk on suurendada riiklike kavade ulatust ja investeeringuid ning parandada tarbijate heakskiitu.

Kombineeritud vedu käsitleva direktiivi läbivaatamine, millega edendatakse eri transpordiliikide (nt veoautod ja rongid) kooskasutust kaubaveos, annab ettevõtetele stiimuleid ning soodustab seeläbi veoautode ja rongide, praamide või laevade kooskasutust kaubaveol.

Bussiveoteenuste direktiiv, millega stimuleeritakse kaugbussiühenduste loomist kogu Euroopas, pakutakse eraautode kasutamise asemel alternatiivseid võimalusi ning aidatakse kaasa transpordi tekitatud heite ja teede ülekoormatuse vähendamisele. Selle abil pakutakse täiendavaid, kvaliteetsemaid ja taskukohasemaid liikuvusvõimalusi, eriti väikese sissetulekuga inimestele.

Akusid käsitlev algatus, mis on ELi integreeritud tööstuspoliitika jaoks strateegiliselt tähtis, kuna eesmärk on leiutada ja toota tulevikusõidukeid ja nende komponente ELis.


Edasised sammud

Keskkonnahoidliku liikuvuse ettepanekud edastatakse nüüd kaasseadusandjatele ning komisjon kutsub kõiki sidusrühmi üles tegema koostööd, et tagada nende ettepanekute ja meetmete kiire vastuvõtmine ja rakendamine. Nii on võimalik suurendada ja luua nendest saadavat kasu ELi tööstusele, ettevõtetele, töötajatele ja kodanikele.

 

Taust

Kõnealune pakett on osa laiemast poliitilisest eesmärgist muuta Euroopa tööstus tugevamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Vastavalt 2017. aasta septembris esitatud ELi tööstuspoliitika uuendatud strateegiale on komisjoni eesmärk aidata ELi tööstusel säilitada või saavutada liidripositsioon maailmas innovatsiooni, digiteerimise ja dekarboniseerimise valdkonnas.

Täna vastu võetud pakett on teine komisjoni poolt sel aastal esitatud liikuvuse pakett. Paketti „Säästva liikuvuse suunas“ esitleti 2017. aasta mais. See hõlmas mitmeid ulatuslikke algatusi, mille eesmärk oli muuta liiklus ohutumaks, soodustada nutikat teemaksude kogumist, vähendada CO2-heidet, õhusaastet ja ummikuid, vähendada bürokraatiat ettevõtjate jaoks, võidelda ebaseadusliku tööhõive vastu ning tagada töötajatele nõuetekohased töötingimused ja puhkeajad.

Pärast Pariisi kokkuleppe sõlmimist on maailm võtnud kohustuse arendada majandust nii, et tekitataks vähem CO2-heidet. Mitmes riigis rakendatakse praegu poliitikameetmeid, et soodustada majanduse muutmist keskkonnahoidlikumaks. Komisjon esitas 2016. aasta mais teatise Pariisi kokkuleppega võetud kohustuste rakendamise kohta ja seejärel 2016. aasta juunis teatise „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia“.

Vähese heitega liikuvuse strateegias kirjeldati konkreetseid meetmeid, mida tuleb võtta, et EL säilitaks konkurentsivõime ning suudaks tulla toime inimeste ja kaupade liikuvusega seotud suurenevate vajadustega. Vähese heitega liikuvuse strateegiaga aidatakse saavutada energialiidu eesmärke ning kehtestatakse selged ja õiglased juhtpõhimõtted, et liikmesriigid saaksid tulevikuks valmistuda. Täna vastu võetud ettepanekud on viimane etapp enne kõnealuste põhimõtete elluviimist.

 

Lisateave:

TEABEKIRI: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Küsimused ja vastused algatuste kohta, mis kaitsevad planeeti, avardavad tarbijate võimalusi ning kaitsevad tööstust ja töötajaid

Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat: Keskkonnahoidliku liikuvuse pakett, sh komisjoni poolt vastu võetud dokumendid

Euroopa Komisjoni prioriteedid: Energialiit ja kliima

Kliimameetmete peadirektoraat: Ettepanek sõidu- ja veoautode 2020. aasta järgsete CO2 eesmärkide kohta

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat: Tööstuspoliitika

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Kaitstes planeeti

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Euroopa, mis kaitseb oma tööstust ja töötajaid

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Meie inimeste, planeedi ja Euroopa tööstuse heaks

Teabeleht: Keskkonnahoidliku liikuvuse edendamine. Euroopa, mis avardab oma kodanike võimalusi

IP/17/4242

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar