Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nová opatření Komise mají upevnit postavení EU coby celosvětového lídra v oblasti vývoje, výroby a využívání čistých vozidel

Brusel 8. listopadu 2017

Komise navrhla nové cílové průměrné emise CO 2 u všech nových osobních vozidel a dodávek v EU, aby pomohla urychlit přechod na vozidla s nízkými či nulovými emisemi.

Komise dnes podnikla rozhodující krok ke splnění závazného příslibu EU v rámci Pařížské dohody, že do roku 2030 sníží emise CO2 o nejméně 40 %. V době konání mezinárodní klimatické konference v Bonnu tak ukazuje, že Unie jde v plnění svých závazků příkladem. „Přál bych si, aby Evropa stála v čele boje proti změně klimatu. V minulém roce jsme stanovili globální pravidla hry prostřednictvím Pařížské dohody, kterou Evropský parlament ratifikoval. S ohledem na propad ambicí ve Spojených státech to musí být Evropa, kdo zajistí, abychom z naší planety učinili opět skvělé místo. Je to společné dědictví celého lidstva,“ předeslal ve svém zářijovém projevu o stavu Unie předseda Komise Jean-Claude Juncker.

Vstupem Pařížské dohody v platnost začaly platit také závazky mezinárodního společenství k přechodu na moderní nízkouhlíkové hospodářství a automobilový průmysl prochází zásadními proměnami. Evropská unie se musí chopit příležitosti a stát se celosvětovou jedničkou. Země jako Spojené státy a Čína už v tomto směru postupují velmi rychle. Například prodej nových osobních automobilů v EU klesl ve srovnání s celosvětovým prodejem z 34 % v době před finanční krizí (2008/2009) na dnešních 20 %. Aby zůstal zachován podíl na trhu a urychlil se přechod na vozidla s nízkými či nulovými emisemi, navrhla dnes Komise nové cíle pro průměrné emise CO2 u všech nových osobních vozidel a dodávek v EU. V případě osobních vozidel začnou platit od roku 2025 a v případě dodávek pak od roku 2030.

Dnešní návrhy stanoví ambiciózní, realistická a vymahatelná pravidla, jež mají pomoci zajistit rovné podmínky pro všechny hospodářské subjekty, které v Evropě působí. Soubor navržených opatření také jasně ukazuje, kudy se má Unie ubírat, aby dostála svým příslibům v rámci Pařížské dohody. Opatření mají podpořit inovace v nových technologiích i podnikatelských modelech a přispět k tomu, aby se při přepravě zboží efektivněji využívaly všechny druhy dopravy. Návrhy se opírají o cílené finanční nástroje, které mají zajistit rychlé rozběhnutí celého projektu.

Cíle pro snížení emisí CO2, které dnes Komise navrhla, se zakládají na zevrubné analýze a rozsáhlé spolupráci s různými zainteresovanými stranami, nevládními organizacemi počínaje a průmyslem konče. U nových automobilů i dodávek budou muset být v roce 2030 průměrné emise CO2 o 30 % nižší než v roce 2021.

„Nastala doba hospodářské transformace ohleduplné ke klimatu. Dnešní soubor návrhů přináší podmínky pro to, aby evropští výrobci v celosvětové energetické transformaci pouze nenásledovali ostatní, ale šli jim příkladem,“ vysvětluje Maroš Ševčovič, místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii, a dodává: „Navržená opatření budou naše výrobce motivovat k produkci těch nejlepších, nejčistších a nejkonkurenceschopnějších vozidel a pomohou jim znovu získat důvěru spotřebitelů. Je to velký skok správným směrem: směrem k moderní a udržitelné ekonomice, která přinese čistší vzduch do evropských měst a lepší zapojení obnovitelných zdrojů energie do dnešních i budoucích energetických systémů.“

K návrhům se vyjádřil i komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete: „Svět závodí ve vývoji čistých vozidel. To je nezvratný trend. Aby však Evropa mohla stát v čele této globální proměny, musí si nejdříve doma nastavit odpovídající podmínky. Potřebujeme patřičné cíle a patřičné pobídky, které chceme zajistit právě navrženými emisními opatřeními pro automobily a dodávky. Naše cíle jsou ambiciózní, nákladově efektivní a prosaditelné. Průběžné cíle pro rok 2025 nám pomohou odstartovat investice už v tuto chvíli. Cíle pro rok 2030 pak zajišťují stabilitu a orientaci, aby investice neustaly. V dnešní den investujeme do Evropy a zakročujeme proti znečištění tak, abychom dostáli svému příslibu v rámci Pařížské dohody, že do roku 2030 snížíme emise o nejméně 40 %“.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová pak doplňuje: „Komise podniká bezprecedentní kroky, aby reagovala na stále naléhavější výzvu, jakou představuje skloubení dopravních potřeb s ochranou zdraví a planety. Řešíme všechny její aspekty. Podporujeme čistší vozidla, zajišťujeme větší dostupnost alternativních energií a zlepšujeme uspořádání evropského dopravního systému. Evropa a Evropané tak zůstanou v pohybu za ekologičtějších podmínek.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, dodává: „Evropský automobilový průmysl se nachází v bodě zlomu. Aby si naši výrobci udrželi celosvětové prvenství a bylo postaráno o naše životní prostředí a veřejné zdraví, musí automobilový průmysl investovat do nových a čistých technologií. Budeme podporovat tržní prosazování bezemisních vozidel se spojitou dobíjecí infrastrukturou a vysoce kvalitními bateriemi evropské výroby.“

 

Součástí balíčku opatření v oblasti čisté mobility jsou:

— nové normy pro CO2, jež mají výrobcům pomoci inovovat a dodávat na trh nízkoemisní vozidla. Návrh rovněž obsahuje cíle pro rok 2025 i pro rok 2030. Průběžný cíl pro rok 2025 zajišťuje odstartování investic už v tuto chvíli. Cíl pro rok 2030 pak zajišťuje stabilitu a dlouhodobou orientaci, aby investice neustaly. Tyto cíle mají pomoci urychlit přechod z konvenčních vozidel se spalovacími motory na vozidla s čistým pohonem,

směrnice o čistých vozidlech, která má podporovat systémy zaručující čistou mobilitu v rámci veřejných zakázek, a soustavně tak stimulovat poptávku a další zavádění těchto systémů,

— akční plán a řešení, pokud jde o investice do celoevropského zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Cílem je zvýšit ambice národních plánů, posílit investice a podpořit zájem ze strany spotřebitelů,

— revize směrnice o kombinované dopravě, jež podporuje kombinování různých druhů dopravy při přepravě nákladů (např. kamionů a vlaků) a díky níž budou moci firmy snáze žádat o pobídky. V přepravě zboží se tak bude propagovat kombinované využívání nákladních vozidel, vlaků a lodí,

směrnice o osobní autokarové dopravě, která má podnítit rozvoj dálkových autobusových spojů po Evropě a nabídnout alternativy k používání soukromých automobilů, čímž pomůže dále snižovat emise z dopravy a omezovat přetížení silniční sítě. K dispozici tak budou další, kvalitnější a cenově dostupnější možnosti dopravy, zejména pro lidi s nízkými příjmy,

iniciativa v oblasti baterií, jež má strategický význam pro integrovanou průmyslovou politiku EU, mají-li se vozidla zítřka a jiné budoucí dopravní výrobky a systémy (včetně dílů a součástí) vyvíjet a vyrábět v EU.


Další kroky:

Návrhy v oblasti čisté mobility budou nyní postoupeny Evropskému parlamentu a Radě. Komise vyzývá všechny zúčastněné strany k úzké spolupráci, aby mohly být jednotlivé návrhy a opatření rychle přijaty a provedeny a aby unijní průmysl, firmy, zaměstnanci a občané co nejrychleji a v co největší možné míře začali pociťovat jejich přínosy.

 

Souvislosti:

Dnes prezentovaný soubor opatření je součástí širšího politického záměru, jímž je podpořit evropský průmysl a zvýšit jeho konkurenceschopnost. Ve své obnovené strategii průmyslové politiky EU, představené v září 2017, Komise oznámila, že unijnímu průmyslu hodlá pomoci, aby zůstal nebo se stal světovou jedničkou v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace.

Dnešní soubor opatření je již druhým balíčkem v oblasti mobility, který Komise letos předložila. „Evropa v pohybu“ byla prezentována v květnu 2017. Zahrnovala rozsáhlý soubor iniciativ zaměřených na zajištění bezpečnějšího provozu, na podporu inteligentního výběru poplatků za užívání silnic, na snížení emisí CO2, omezení znečištění ovzduší, snížení dopravního přetížení, na odlehčení administrativní zátěže firem, na boj proti nezákonnému zaměstnávání a na zajištění patřičných podmínek a doby odpočinku pro zaměstnance.

V návaznosti na Pařížskou dohodu se svět zavázal pokročit na cestě k nízkouhlíkovému hospodářství. Mnohé země nyní zavádějí politiky, aby přechod na ekologičtější hospodářství usnadnily. Komise předložila v březnu 2016 sdělení o plnění závazků v rámci Pařížské dohody a v červnu 2016 Evropskou strategii pro nízkoemisní mobilitu.

Strategie pro nízkoemisní mobilitu vytyčila konkrétní opatření, která je třeba přijmout, má-li Evropa zůstat konkurenceschopná a dokázat reagovat na rostoucí potřeby v oblasti mobility osob a zboží. Strategie přispívá k cílům energetické unie a nabízí členským státům jasná a spravedlivá vodítka, jak se připravit na budoucnost. Dnešní návrhy představují nejnovější kroky k praktickému uplatňování zmiňovaných vodítek.

 

Bližší informace:

MEMO: Na cestě k čisté mobilitě: otázky a odpovědi k iniciativám, jež chrání planetu, upevňují postavení spotřebitelů a brání průmysl a zaměstnance

Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu: balíček opatření v oblasti čisté mobility, včetně dokumentů přijatých Komisí

Priority Evropské komise: energetická unie a klima

Generální ředitelství pro opatření v oblasti klimatu: návrh cílů pro emise CO2 z osobních automobilů a dodávek po roce 2020

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky: průmyslová politika

Informativní přehled: Na cestě k čisté mobilitě: ochrana planety

Informativní přehled: Na cestě k čisté mobilitě: ochrana evropského průmyslu a zaměstnanců

Informativní přehled: Na cestě k čisté mobilitě: kroky v zájmu lidí, planety a evropského průmyslu

Informativní přehled: Na cestě k čisté mobilitě: silnější postavení evropských občanů

IP/17/4242

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar