Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Енергиен съюз: Комисията предприема действия с цел да засили водещата позиция на ЕС в световен мащаб в областта на екологично чистите превозни средства

Брюксел, 8 ноември 2017 r.

Комисията предлага нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии.

Днес Комисията предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с поне 40 % до 2030 г. В момента на провеждането на международната конференция за климата в Бон Комисията показва, че ЕС служи за пример. В своята реч за състоянието на Съюза през септември председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер посочи: „Моето желание е Европа да бъде лидер в борбата с изменението на климата. Миналата година определихме глобалните правила по Парижкото споразумение, ратифицирано тук, на същото това място. Изправена пред срива на амбициите на Съединените американски щати в това отношение, Европа трябва да направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.“

С влизането в сила на Парижкото споразумение международната общност пое ангажимент за преминаване към модерна нисковъглеродна икономика, а автомобилната промишленост претърпява дълбоки промени. ЕС трябва да се възползва от тази възможност и да стане световен лидер, докато държави като Съединените щати и Китай постигат напредък много бързо. Ето един пример за това: Делът на ЕС в световните продажби на нови леки пътнически автомобили е намалял от 34 % преди финансовата криза (2008/2009 г.) до 20 % към днешна дата. За да се поддържат пазарните дялове и да се ускори преходът към превозни средства с ниски и нулеви емисии, днес Комисията предложи нови цели за средните емисии на CO2 от всички нови леки автомобили и микробуси в ЕС, които ще се прилагат съответно от 2025 г. и 2030 г.

С днешните предложения се установяват амбициозни, но реалистични и приложими правила, които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от промишлеността, извършващи дейност в Европа. С пакета също така ще се определи ясна посока към постигането на договорените ангажименти в рамките на Парижкото споразумение и ще се стимулират иновациите в новите технологии и в стопанските модели, както и по-ефикасното използване на всички видове транспорт на стоки. Тези предложения ще бъдат подкрепени чрез целенасочени финансови инструменти, за да се гарантира бързото им внедряване.

Целите за намаляване на емисиите на СО2, които Комисията предлага днес, са основани на задълбочен анализ и широко участие на заинтересованите страни, от НПО до представители на промишлеността. Както за новите автомобили, така и за новите микробуси средните емисии на CO2 ще трябва да бъдат с 30 % по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г.

Заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Ние навлязохме в ерата на щадяща климата икономическа трансформация. Днешният пакет от предложения определя условията, които да позволят на европейските производители да играят водеща роля в световния енергиен преход, вместо да следват другите. Той ще ги стимулира да произвеждат най-добрите, най-чистите и най-конкурентните автомобили, като по този начин ще се възвърне доверието на потребителите. Това е важна крачка в правилната посока: една модерна и устойчива европейска икономика с по-чист въздух в градовете ни и по-добра интеграция на възобновяемите енергийни източници в настоящите и бъдещите енергийни системи.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете посочи: „Започна световната надпревара за развитие на екологично чисти автомобили. Тази тенденция е необратима. Но Европа трябва да първо да извърши необходимото във вътрешен план, за да може да стимулира и да играе водеща роля в тази световна промяна. Ние се нуждаем от подходящи цели и подходящи стимули. С новите мерки за намаляване на емисиите на CO2 от леки автомобили и микробуси ние правим именно това. Нашите цели са амбициозни, икономически рентабилни и приложими. С междинните цели за 2025 г. ще дадем тласък на инвестициите още от настоящия момент. С целите за 2030 г. предоставяме стабилност и даваме насока на тези инвестиции. Днес ние инвестираме в Европа и овладяваме замърсяването, за да изпълним поетия по Парижкото споразумение ангажимент да намалим емисиите си с най-малко 40 % до 2030 г.“

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „Комисията предприема безпрецедентни действия в отговор на засилващото се предизвикателство: съгласуване на потребностите на европейците от мобилност със защитата на тяхното здраве и на нашата планета. Обръща се внимание на всички измерения на това предизвикателство. Ние насърчаваме производството на по-чисти превозни средства, правим алтернативните източници на енергия по-достъпни и подобряваме организацията на нашата транспортна система. Така Европа и европейците ще продължат да бъдат в движение по по-екологичен начин.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, Елжбета Бенковска заяви: „Нашата автомобилна промишленост се намира в повратна точка. За да запази своята водеща позиция в световен мащаб, както и в името на опазването на околната среда и общественото здраве, автомобилната индустрия трябва да инвестира в нови и чисти технологии. Ще насърчаваме и подпомагаме навлизането на пазара на автомобили с нулеви емисии с цялостна инфраструктура за зареждане и висококачествени акумулатори, произвеждани в Европа.“

 

Пакетът „Чиста мобилност“ включва следните документи:

Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии. Предложението също така включва цели за 2025 г. и 2030 г. Междинната цел за 2025 г. гарантира, че още от настоящия момент се дава силен тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за стимулиране на прехода от традиционните превозни средства с двигател с вътрешно горене към екологично чисти превозни средства.

Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по този начин ще осигури солидни стимули за търсенето и за по-нататъшното внедряване на решения за чиста мобилност.

— План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива. Целта е националните планове да станат по-амбициозни, да се увеличат инвестициите и да се повиши приемането от страна на потребителите.

— Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове), ще улесни предприятията да се ползват от стимули и следователно ще насърчава комбинираното използване на камиони и влакове, шлепове или кораби за транспорт на стоки.

- Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи алтернативни варианти на използването на лични автомобили, ще допринесе за допълнително намаляване на емисиите от транспорта и задръстванията по пътищата. По този начин ще бъдат предложени допълнителни, по-качествени и по-достъпни възможности за мобилност, по-специално за хората с ниски доходи.

Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива има стратегическо значение за цялостната промишлена политика на ЕС, за да може бъдещите превозни средства и други решения в областта на мобилността и техните компоненти да бъдат изобретявани и произвеждани в ЕС.


Следващи стъпки:

Предстои предложенията за чиста мобилност да бъдат изпратени на съзаконодателите и Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бързото приемане и прилагане на тези различни предложения и мерки, така че възможно най-скоро и в максимална степен да бъдат извлечени ползи за промишлеността, предприятията, работниците и гражданите на ЕС.

 

Контекст:

Приетият днес пакет е част от по-широкия политически контекст на усилията да се направи европейската промишленост по-силна и по-конкурентоспособна. Както бе обявено в нашата Обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика, представена през септември 2017 г., Комисията има амбицията да помогне на нашите промишлени отрасли да останат или да се превърнат в световен лидер в областта на иновациите, цифровизацията и намаляването на въглеродните емисии.

Приетият днес пакет е вторият пакет в областта на мобилността, който Комисията представя в рамките на тази година. „Европа в движение“ беше представен през май 2017 г. Той включваше широк набор от инициативи, целящи да направят движението по пътя по-безопасно; да насърчат използването на интелигентни системи за пътно таксуване; да намалят емисиите на CO2, замърсяването на въздуха и задръстванията; да намалят бюрокрацията за предприятията; да противодействат на незаконното наемане на работна ръка и да осигурят подходящи условия за работа и време за почивка на заетите в сектора.

С Парижкото споразумение светът пое ангажимент за преминаване към нисковъглеродна икономика. В момента много държави прилагат политики за улесняване на прехода към по-чиста икономика. През март 2016 г. Комисията представи Съобщение относно изпълнението на поетите ангажименти по споразумението от Париж, последвано през юни 2016 г. от Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии.

Стратегията за мобилност с ниски емисии очерта конкретни действия, които трябва да се предприемат, за да се помогне на Европа да запази своята конкурентоспособност и да бъде в състояние да отговори на нарастващите нужди от мобилност на хора и стоки. Като допринася за постигането на целите на енергийния съюз, Стратегията за мобилност с ниски емисии установява ясни и справедливи ръководни принципи, които да помогнат на държавите членки да се подготвят за бъдещето. Днешните предложения са най-новите мерки за превръщането на тези принципи в конкретни действия.

 

За повече информация:

Информационна бележка: Стимулиране на чистата мобилност: Въпроси и отговори относно инициативите за опазване на планетата, за предоставяне на права на потребителите и за защита на промишлеността и работниците

ГД „Мобилност и транспорт“: Пакет за чиста мобилност, включително документи, приети от Комисията

Приоритети на Европейската комисия: Енергиен съюз и климат

ГД „Действия по климата“: Предложение за цели за емисиите на CO2 за леките автомобили и за микробусите за периода след 2020 г.

ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП: Промишлена политика

Информационен документ: Стимулиране на чистата мобилност: опазване на планетата

Информационен документ: Стимулиране на чистата мобилност: Европа, която защитава своята промишленост и работници

Информационен документ: Стимулиране на чистата мобилност: за хората, планетата и европейската промишленост

Информационен документ: Стимулиране на чистата мобилност: Европа, която предоставя права на гражданите

IP/17/4242

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar