Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen investerar 30 miljarder euro i nya lösningar på samhällsutmaningar och i banbrytande innovation

Bryssel den 27 oktober 2017

I dag meddelar EU-kommissionen hur den kommer att använda budgeten på 30 miljarder euro för Horisont 2020, EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovation, under perioden 2018–2020, inbegripet 2,7 miljarder euro för att starta ett europeiskt innovationsråd.

Budgeten för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, uppgår till 77 miljarder euro. Programmet stöder den vetenskapliga spetskompetensen i Europa och har bidragit till viktiga vetenskapliga genombrott, såsom upptäckten av exoplaneter och gravitationsvågor Under de kommande tre åren kommer kommissionen att arbeta för att öka effekterna av sin forskningsfinansiering, genom att inrikta sig på färre, men viktiga, områden, såsom migration, säkerhet, klimatet, ren energi och den digitala ekonomin. Horisont 2020 kommer också att vara mer inriktat på att främja banbrytande och marknadsskapande innovation.

– Artificiell intelligens, genetik och blockkedja – detta är några exempel på att vetenskap ligger till grund för dagens mest lovande banbrytande innovationer, säger EU:s forskningskommissionär Carlos Moedas. Europa är världsledande när det gäller vetenskap och teknik och vi kommer att spela en avgörande roll när det gäller att driva på innovationen. EU-kommissionen gör en samlad insats för att ge de många innovatörerna i Europa en språngbräda för att bli världsledande företag. Denna insats omfattar det europeiska innovationsrådet, som inleder sin verksamhet i dag.

Stödja banbrytande och marknadsskapande innovation

Sedan den nuvarande kommissionen inledde sitt arbete har den arbetat hårt för att ge Europas många innovativa entreprenörer möjligheter att blomstra. Nu inleder kommissionen det europeiska innovationsrådets första fas. Under perioden 2018–2020 kommer kommissionen att mobilisera 2,7 miljarder euro från Horisont 2020 för att stödja innovationer som är förknippade med höga risker men samtidigt stora möjligheter till framsteg att ta sig in på framtidens marknader. Dessutom kommer Horisont 2020 att bättre utnyttja sina ”anta utmaningen”-priser för att leverera banbrytande tekniska lösningar på akuta problem som våra medborgare påverkas av.

Fokusera på politiska prioriteringar

Arbetsprogrammet för 2018–2020 kommer att inriktas på färre områden med större budgetar som direkt stöder kommissionens politiska prioriteringar:

  • En koldioxidsnål och klimattålig framtid: 3,3 miljarder euro
  • Den cirkulära ekonomin: 1 miljard euro
  • Digitalisering och omvandling av den europeiska industrin och tjänstesektorn: 1,7 miljarder euro
  • Säkerhetsunionen: 1 miljard euro
  • Migration: 200 miljoner euro

2,2 miljarder euro kommer att avsättas för projekt för ren energi i fyra inbördes relaterade områden: förnybar energi, energieffektiva byggnader, elektromobilitet och lagringslösningar, inbegripet 200 miljoner euro för att stödja utvecklingen och produktionen av nästa generations elektriska batterier i Europa.

Främja grundforskning

Samtidigt kommer Horisont 2020 att fortsätta att finansiera grundforskning med ”nyfikenhet” som drivkraft. Det årliga arbetsprogrammet för Europeiska forskningsrådet för 2018 antogs i augusti och kommer att göra det möjligt att stödja framstående forskare med närmare 1,86 miljarder euro. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, genom vilka stipendier för forskare i alla skeden av karriären finansieras, får ytterligare medel och har en total budget på 2,9 miljarder euro under tre år.

Öka det internationella samarbetet

Det nya arbetsprogrammet stärker även internationellt samarbete inom forskning och innovation. Över en miljard euro kommer att investeras i 30 flaggskeppsinitiativ inom områden till ömsesidig nytta. Exempel på detta är samarbetet med Kanada om individanpassad vård, med USA, Japan, Sydkorea, Singapore och Australien om automatisering av vägtransporter, med Indien om vattenproblem och med länder i Afrika om livsmedelssäkerhet och förnybar energi.

Sprida spetskompetensen

Under perioden 2018–2020 kommer 460 miljoner euro från Horisont 2020 att avsättas särskilt för att stödja de medlemsländer och associerade länder som inte ännu deltar i programmet att uppnå sin fulla potential. Målet är att hitta och lyfta fram den hittills outnyttjade spetskompetens som finns i och utanför Europa. Dessutom fortsätter programmet att främja närmare synergier med de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Förenkla reglerna för deltagande ytterligare

En annan nyhet är införandet av pilotprojektetet med schablonbelopp – en ny och enklare metod att ge finansiellt stöd till deltagarna. På detta sätt kommer fokus att skiftas från förhandskontroller och finansiell kontroll till en kontroll av det vetenskapliga och tekniska innehållet i projekten.

Öppen forskning

Programmet innebär en stor förändring när det gäller att främja öppen vetenskap, genom att man övergår från att publicera forskningsresultat i vetenskapliga publikationer till att sprida kunskap under ett tidigare skede av forskningsprocessen. Två miljarder euro kommer att kanaliseras till stöd för öppen vetenskap och 600 miljoner euro kommer att anslås till det europeiska öppna forskningsmolnet, den europeiska datainfrastrukturen och högpresterande datorsystem.

 

Bakgrund

Horisont 2020 är EU:s största ramprogram någonsin för forskning och utveckling med en sjuårsbudget på 77 miljarder euro (2014–2020). Trots att de flesta forsknings- och innovationsprojekt fortfarande pågår eller inte ännu har inletts ger programmet resultat.

Horisont 2020-forskare har bidragit till viktiga upptäckter, såsom exoplaneter, Higgsbosonen och gravitationsvågor, och minst 19 nobelpristagare har fått stöd från Horisont 2020 före eller efter pristilldelningen.

Sedan oktober 2017 har Horisont 2020 totalt finansierat mer än 15 000 stöd för sammanlagt 26,65 miljarder euro, varav nästan 3,79 miljarder euro till små och medelstora företag. Programmet har också gett företag, framför allt små och medelstora sådana, tillgång till riskfinansiering till ett värde av över 17 miljoner euro inom ramen för InnovFin, EU:s finansiering för innovatörer. Dessutom har närmare 4,87 miljarder euro tilldelats 3 143 ansvariga forskningsledare vid Europeiska forskningsrådet (ERF) i värdorganisationer och 2,89 miljarder euro har tilldelats 10 176 forskare inom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Samtidigt som arbetsprogrammet för Horisont 2020 antogs för perioden 2018–2020 antogs även arbetsprogrammet för Euratom för 2018. Det sistnämnda investerar 32 miljoner euro i forskning om hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall. Dessutom kommer en forskningsfärdplan att tas fram för säker avveckling av kärnkraftverk för att minska miljöpåverkan och kostnaderna.

 

Mer information

MEMO: Arbetsprogrammet för Horisont 2020 för perioden 2018–2020

Faktablad: Europeiska innovationsrådet

Faktablad: Forskning med anknytning till migration

Faktablad: Pilotprojekt med schablonbelopp

Faktablad om länderna

Webbplats för Horisont 2020 och ansökningsomgångar

Deltagarportal

 

IP/17/4122

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar