Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie investeert 30 miljard EUR in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

Brussel, 27 oktober 2017

De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd hoe zij 30 miljard EUR van het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, in de periode 2018-2020 zal besteden. Het bedrag omvat ook 2,7 miljard EUR om een Europese Innovatieraad operationeel te maken.

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van 77 miljard EUR. Het ondersteunt wetenschappelijke excellentie in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken zoals de ontdekking van exoplaneten en gravitatiegolven. De komende drie jaar wil de Commissie met de financiering van onderzoek meer effect sorteren door de aandacht te focussen op een kleiner aantal kritieke onderwerpen zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie. Horizon 2020 zal ook meer de nadruk leggen op het stimuleren van baanbrekende en marktcreërende innovatie.

Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie: "Artificiële intelligentie, genetica, blockchain: wetenschap is van essentieel belang voor de meest veelbelovende baanbrekende innovaties. Europa is een wereldleider op het gebied van wetenschap en technologie en zal een belangrijke rol spelen bij de bevordering van innovatie. De Commissie stelt alles in het werk om onder meer samen met de vandaag operationeel geworden Europese Innovatieraad de talrijke innoverende ondernemers in Europa een springplank te bieden zodat zij kunnen uitgroeien tot wereldwijd toonaangevende ondernemingen."

Ondersteuning van baanbrekende en marktcreërende innovatie

De Commissie-Juncker heeft zich vanaf het begin ingespannen om optimale omstandigheden voor de vele innovatieve ondernemers in Europa te creëren. De Commissie is nu gestart met de eerste fase van de Europese Innovatieraad. Tussen 2018 en 2020 stelt de Commissie 2,7 miljard EUR uit Horizon 2020 ter beschikking voor veelbelovende maar risicovolle innovatie om de markten van de toekomst te creëren. Bovendien zal Horizon 2020 beter gebruikmaken van de "crack the challenge"-prijzen om baanbrekende technologische oplossingen te ontwikkelen voor urgente problemen waarmee onze burgers geconfronteerd worden.

Nadruk op politieke prioriteiten

Het werkprogramma voor 2018-2020 voorziet in grotere budgetten voor minder thema's en ondersteunt de politieke prioriteiten van de Commissie:

  • Een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst: 3,3 miljard EUR
  • Circulaire economie: 1 miljard EUR
  • Digitalisering en omvorming van de Europese industrie en dienstensector: 1,7 miljard EUR
  • Veiligheidsunie: 1 miljard EUR
  • Migratie: 200 miljoen EUR

2,2 miljard EUR zal worden bestemd voor projecten op het vlak van schone energie op vier onderling samenhangende gebieden: hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte gebouwen, elektromobiliteit en opslagoplossingen, waaronder 200 miljoen EUR ter ondersteuning van de ontwikkeling en productie in Europa van de volgende generatie elektrische batterijen.

Een impuls voor grensverleggend onderzoek

Terzelfdertijd zal Horizon 2020 "door nieuwsgierigheid ingegeven onderzoek" (vaak "blue sky science" of grensverleggend onderzoek genoemd) blijven financieren. Het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Onderzoeksraad voor 2018, dat in augustus werd goedgekeurd, voorziet in bijna 1,86 miljard EUR steun voor toponderzoekers. Voor de Marie Skłodowska-Curie-acties, die fellowships financieren voor onderzoekers in alle stadia van hun loopbaan, worden de middelen opgetrokken met in totaal 2,9 miljard EUR over een periode van drie jaar.

Versterkte internationale samenwerking

Het nieuwe werkprogramma versterkt ook de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Er zal ruim 1 miljard EUR worden geïnvesteerd in 30 vlaggenschipinitiatieven op gebieden waar samenwerking wederzijds voordeel oplevert. Er wordt onder meer samengewerkt met Canada (gepersonaliseerde geneeskunde), de VS, Japan, Zuid-Korea, Singapore en Australië (automatisering van het wegvervoer), India (waterproblematiek) en Afrikaanse landen (voedselzekerheid en hernieuwbare energie).

Verspreiding van topkwaliteit

Tussen 2018 en 2020 zal 460 miljoen EUR uit Horizon 2020 specifiek worden toegewezen aan lidstaten en geassocieerde landen die nog niet ten volle aan het programma deelnemen. De bedoeling is onbenutte bronnen van excellentie in Europa en daarbuiten aan te boren. Daarnaast blijft het programma ook betere synergieën met de Europese structuur- en investeringsfondsen promoten.

Verdere vereenvoudiging van de regels voor deelname

Nieuw is ook het pilootproject forfaitaire financiering, een nieuwe en eenvoudigere manier om deelnemers financiële ondersteuning te bieden. Daarbij zal de focus van ex-antecontroles worden verschoven van financiële controles naar de wetenschappelijk-technische inhoud van de projecten.

Open wetenschap

Het programma introduceert een radicale verandering ter bevordering van open wetenschap: in plaats van onderzoeksresultaten in wetenschappelijke publicaties te publiceren wordt kennis in een vroegere fase van het onderzoeksproces uitgewisseld. 2 miljard EUR is bestemd voor steun voor open wetenschap en 600 miljoen EUR voor de Europese open wetenschapscloud, de Europese data-infrastructuur en high performance computing.

 

Achtergrond

Horizon 2020 is het grootste kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie ooit, met een budget van 77 miljard euro gespreid over zeven jaar (2014-2020). Hoewel de meeste onderzoeks- en innovatieactiviteiten nog moeten worden opgestart of lopende zijn, worden met het programma nu al resultaten bereikt.

Door Horizon 2020 gefinancierde onderzoekers hebben bijgedragen aan belangrijke ontdekkingen zoals exoplaneten, het Higgs-boson en gravitatiegolven, en ten minste 19 Nobelprijswinnaars hebben voor of na hun prijs onderzoeksfinanciering van de EU ontvangen.

Sinds oktober 2017 heeft Horizon 2020 in totaal meer dan 15 000 subsidies gefinancierd ten belope van 26,65 miljard EUR, waarvan 3,79 miljard EUR is gebruikt voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Daarnaast heeft het programma ondernemingen, in het bijzonder kmo's, in het kader van de EU-financieringsregeling voor innovatie (InnovFin - innovator scheme) toegang verstrekt tot risicokapitaal ten belope van ruim 17 miljoen EUR. Bovendien hebben 3 143 ERC-hoofdonderzoekers van gastorganisaties en 10 176 fellows die onderzoek verrichten in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties subsidies ontvangen ten belope van respectievelijk bijna 4,87 miljard EUR en 2,89 miljard EUR.

Tegelijk met de goedkeuring van het werkprogramma voor 2018-2020 van Horizon 2020 is ook het werkprogramma voor 2018 van Euratom goedgekeurd. Dat voorziet in de investering van 32 miljoen EUR in het beheer en de lozing van radioactieve afvalstoffen. Volgens het programma zal ook een routekaart worden ontwikkeld voor onderzoek naar de veilige ontmanteling van kerncentrales zodat de kosten en milieueffecten worden verminderd.

 

Meer informatie

Memorandum: Horizon 2020-werkprogramma voor 2018-2020

Factsheet: Europese innovatieraad

Factsheet: onderzoek op het gebied van migratie

Factsheet: pilootproject forfaitaire financiering

Landenfiches

Website van Horizon 2020 en oproepen

Deelnemersportaal

 

IP/17/4122

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar