Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio investoi 30 mrd euroa yhteiskunnallisten haasteiden uusiin ratkaisuihin ja läpimurtoinnovaatioihin

Bryssel 27. lokakuuta 2017

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelmassa eli Horisontti 2020 -ohjelmassa on käytettävissä 30 miljardia euroa vuosiksi 2018–2020. Euroopan komissio ilmoitti tänään, miten se aikoo käyttää nämä varat, joihin kuuluu myös Euroopan innovaationeuvoston käynnistämiseen varatut 2,7 miljardia euroa.

Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin rahoitusohjelma. Sen määrärahat ovat 77 miljardia euroa, ja siitä tuetaan tieteen huippuosaamista Euroopassa. Ohjelma on ollut mukana rahoittamassa tieteellisiä läpimurtoja, kuten eksoplaneettojen ja gravitaatioaaltojen löytymistä. Komissio pyrkii seuraavien kolmen vuoden aikana saamaan tutkimusrahoituksellaan entistä suurempaa vaikutusta keskittymällä aiempaa harvempiin mutta merkityksellisempiin aiheisiin, joita ovat esimerkiksi muuttoliike, turvallisuus, ilmastonmuutos, puhdas energia ja digitaalitalous. Horisontti 2020 -ohjelmassa keskitytään enemmän markkinoita luoviin läpimurtoinnovaatioihin.http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas toteaa tekoälyn, genetiikan ja lohkoketjuteknologian kaltaisten nykypäivän lupaavimpien innovaatioiden perustuvan tieteeseen. ”Euroopalla on maailman johtoasema tieteessä ja teknologiassa. Sillä on myös merkittävä rooli innovaation edistäjänä. Komissio pyrkii antamaan Euroopan innovoijille vahvat lähtökohdat tulla markkinajohtajiksi maailmassa. Tähän liittyy myös tänään ensiaskeleitaan ottavan Euroopan innovaationeuvoston perustaminen.”

Tukea markkinoita luoville läpimurtoinnovaatioille

Junckerin komissio on toimikautensa alusta alkaen pyrkinyt tarjoamaan Euroopan monille innovatiivisille yrittäjille mahdollisuudet menestyä. Nyt komissio on käynnistämässä Euroopan innovaationeuvoston ensimmäistä vaihetta. Se osoittaa vuosina 2018–2020 Horisontti 2020 -ohjelmasta 2,7 miljardia euroa tukea riskialttiille mutta mahdollisesti erittäin kannattaville innovaatioille, joilla luodaan tulevaisuuden markkinoita. Lisäksi Horisontti 2020 -ohjelmassa käytetään ”Tartu haasteeseen” -palkintoja aiempaa tehokkaammin, jotta kansalaisten ongelmiin voidaan löytää läpimurtoteknologiaratkaisuja.

Katse poliittisiin painopisteisiin

Vuosien 2018–2020 työohjelmassa keskitytään aiempaa harvempiin asioihin, ja niiden määrärahoja kasvatetaan. Näin tuetaan komission poliittisia painopisteitä, joita ovat

  • vähähiilinen ja ilmastonmuutoksen kestävä tulevaisuus (3,3 miljardia euroa)
  • kiertotalous (1 miljardi euroa)
  • Euroopan teollisuuden ja palvelujen digitointi ja muuntaminen (1,7 miljardia euroa)
  • turvallisuusunioni (1 miljardi euroa)
  • muuttoliike (200 miljoonaa euroa)

Lisäksi puhtaan energian hankkeisiin kohdennetaan 2,2 miljardia euroa neljällä toisiinsa liittyvällä alalla eli uusiutuvien energialähteiden, energiatehokkaiden rakennusten, sähköisen liikkuvuuden ja energian varastointiratkaisujen aloilla. Tästä määrästä 200 miljoonaa euroa käytetään uuden sukupolven sähköakkujen kehittämiseen ja tuotantoon Euroopassa.

Vauhtia uteliaisuustutkimukselle

Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan edelleen myös niin kutsuttua uteliaisuustutkimusta. Elokuussa hyväksyttiin Euroopan tutkimusneuvoston talousarvio vuodelle 2018. Sen kautta huippututkijoille voidaan suunnata rahoitusta miltei 1,86 miljardia euroa. Marie Skłodowska-Curie -toimilla rahoitetaan uran eri vaiheissa olevien tutkijoiden apurahoja. Seuraavien kolmen vuoden aikana tämä rahoitus kasvaa 2,9 miljardiin euroon.

Lisää kansainvälistä yhteistyötä

Uudessa työohjelmassa myös lisätään kansainvälistä tutkimus- ja innovointiyhteistyötä. Yli miljardi euroa investoidaan 30 lippulaivahankkeeseen osapuolten kannalta tärkeillä aloilla. Esimerkiksi Kanadan kanssa tehdään yhteistyötä yksilöllisessä lääketieteessä, Yhdysvaltojen, Japanin, Etelä-Korean, Singaporen ja Australian kanssa maantiekuljetusten automaatiossa, Intian kanssa vesihuollossa ja Afrikan maiden kanssa elintarviketurvan ja uusiutuvien energialähteiden aloilla.

Huippuosaamista laajemmalle

Horisontti 2020 -ohjelmasta osoitetaan 460 miljoonaa euroa vuosina 2018–2020 erityisesti niiden jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden tukemiseen, jotka eivät vielä ole mukana ohjelmassa koko potentiaalillaan. Tavoitteena on saada käyttöön huippuosaamisen hyödyntämättömät voimavarat niin Euroopassa kuin muualla. Lisäksi ohjelmalla edistetään synergiaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kanssa.

Osallistumissääntöjen yksinkertaistaminen

Kokonaan uutta on kertakorvauksen käyttöönotto pilottihankkeena. Sen avulla pyritään yksinkertaistamaan taloudellisen avun antamista. Sen myötä ennakkotarkastusten painopistettä siirretään taloudellisista tarkastuksista hakkeiden tieteelliseen ja tekniseen sisältöön.

Avoin tiede

Ohjelman ansiosta tutkimustulosten julkaisemisesta tieteellisissä julkaisuissa siirrytään tiedon jakamiseen jo aikaisemmassa vaiheessa tutkimusprosessia. Avoimen tieteen tukemiseen kanavoidaan 2 miljardia euroa. Lisäksi 600 miljoonaa euroa osoitetaan eurooppalaisiin avoimen tieteen pilvipalveluihin, Euroopan datainfrastruktuuriin ja suurteholaskentaan.

Tausta

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Sen seitsemän vuoden (2014–2020) budjetti on 77 miljardia euroa. Vaikka suurin osa sen puitteissa toteutettavista tutkimus- ja innovointitoimista on vasta meneillään tai kokonaan aloittamatta, ohjelma on tuottanut tulosta.

Horisontti 2020 -tutkijat ovat olleet mukana luomassa merkittäviä tutkimustuloksia, esimerkiksi löytämässä eksoplaneettoja, Higgsin hiukkasta ja gravitaatioaaltoja. Ainakin 19 nobelistia on saanut EU:n tutkimustukea ennen palkinnon saamista tai sen jälkeen.http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

Lokakuuhun 2017 mennessä Horisontti 2020 -ohjelman kautta on rahoitettu yli 15 000 apurahaa, mihin on käytetty yhteensä noin 26,65 miljardia euroa. Tästä miltei 3,79 miljardilla eurolla on tuettu pk-yrityksiä. Ohjelmalla on annettu yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, mahdollisuus saada yli 17 miljoonaa euroa riskirahoitusta osana InnovFin-innovointirahoitusaloitetta (EU Finance for Innovators). Lisäksi 3 143 isäntäorganisaatioissa toimivaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) johtavaa tutkijaa on saanut yhteensä miltei 4,87 miljardia euroa ja 10 176 Marie Skłodowska-Curie -toimiin osallistunutta tutkijaa 2,89 miljardia euroa apuraharahoitusta.

Samaan aikaan Horisontti 2020 -työohjelman kanssa on hyväksytty myös Euratomin työohjelma vuodeksi 2018. Siitä investoidaan 32 miljoonaa euroa radioaktiivisen jätteen huoltoa ja loppusijoitusta koskevaan tutkimukseen. Lisäksi Euratom laatii etenemissuunnitelman ydinvoimaloiden turvallista käytöstäpoistoa koskevalle tutkimukselle ympäristövaikutusten ja kustannusten vähentämiseksi.

Lisätietoja

MEMO: Horisontti 2020 -työohjelma vuosiksi 2018–2020

Tietosivu: Euroopan innovaationeuvosto

Tietosivu: Muuttoliikkeeseen liittyvä tutkimus

Tietosivu: Kertakorvausta koskeva pilottihanke

Maakohtaiset tietosivut

Horisontti 2020 -verkkosivu ja ehdotuspyynnöt

Osallistujaportaali

 

IP/17/4122

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar