Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon investeerib 30 miljardit eurot, et leida ühiskondlikele probleemidele uusi lahendusi ja edendada läbimurdelisi uuendusi

Brüssel, 27. oktoober 2017

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi „Horisont 2020“ raames on aastateks 2018–2020 eraldatud 30 miljardit eurot. Euroopa Komisjon andis täna teada, kuidas ta kavatseb neid vahendeid kulutada, muu hulgas eraldatakse 2,7 miljardit eurot Euroopa innovatsiooninõukogu tegevuse alustamiseks.

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmist „Horisont 2020“ (mille maht on 77 miljardit eurot) toetatakse Euroopa teaduse tipptaset. Programm on kaasa aidanud tähelepanuväärsete teaduslike läbimurrete saavutamisele, nagu eksoplaneetide ja gravitatsioonilainete olemasolu avastamine. Järgmise 3 aasta jooksul soovib komisjon teaduse rahastamise mõju suurendada, keskendudes varasemast vähesematele, aga eriti olulistele valdkondadele, nagu ränne, julgeolek, kliima, puhas energeetika ja digitaalmajandus. „Horisont 2020“ eesmärk on toetada läbimurdelist ja turgu loovat innovatsiooni. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas: „Tehisintellekt, geneetika, plokiahel – tänapäeva kõige paljulubavamate läbimurdeliste uuenduste aluseks on teadus. Euroopal on teaduse ja tehnoloogia vallas maailmas juhtpositsioon, mistõttu on meie ülesanne olla innovatsiooni mootor. Komisjon teeb ühiseid jõupingutusi – sealhulgas koos täna tegutsemist alustava Euroopa innovatsiooninõukoguga –, et anda Euroopa arvukatele novaatoritele hea lähtealus maailma juhtivettevõtjateks kujunemisel.“

Läbimurdelise ja turgu loova innovatsiooni toetamine

Junckeri komisjon on oma ametiaja algusest peale pingutanud selle nimel, et anda Euroopa arvukatele innovatiivsetele ettevõtjatele kõik võimalused edu saavutamiseks. Täna alustatakse Euroopa innovatsiooninõukogu esimese etapiga. Aastatel 2018–2020 eraldab komisjon programmi „Horisont 2020“ vahenditest 2,7 miljardit eurot selleks, et toetada paljulubavat, kuid riskantset innovatsiooni, mille abil luua tulevikuturge. Samuti kasutatakse kodanike pakilisematele probleemidele läbimurdeliste tehnoloogiliste lahenduste leidmiseks paremini ära programmi „Horisont 2020“ auhindu.

Poliitilistele prioriteetidele keskendumine

2018.–2020. aasta tööprogrammis keskendutakse senisest vähematele, aga suurema eelarvega valdkondadele, mis otseselt toetavad komisjoni poliitilisi prioriteete.

  • Vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidav tulevik: 3,3 miljardit eurot
  • Ringmajandus: 1 miljard eurot
  • Euroopa tööstuse ja teenuste digiteerimine ja ümberkujundamine: 1,7 miljardit eurot
  • Julgeolekuliit: 1 miljard eurot
  • Ränne: 200 miljonit eurot

Puhta energeetika projektidele eraldatakse 2,2 miljardit eurot neljas omavahel seotud valdkonnas: taastuvad energiaallikad, energiatõhusad ehitised, elektromobiilsus ja energia salvestamise lahendused. Sellest 200 miljonit eurot on ette nähtud Euroopas järgmise põlvkonna elektriakude arendamise ja tootmise toetamiseks.

Alusuuringute edendamine

Samal ajal jätkatakse programmi „Horisont 2020“ vahenditest nn uudishimust ajendatud teaduse rahastamist. Augustis vastu võetud Euroopa Teadusnõukogu 2018. aasta tööprogramm võimaldab toetada tippteadlasi ligi 1,86 miljardi euroga. Marie Skłodowska-Curie meede, millega rahastatakse mis tahes karjäärietapis teadlastele ette nähtud stipendiume, saab kolme aasta jooksul kokku 2,9 miljardit eurot lisatoetust.

Rahvusvahelise koostöö süvendamine

Uue programmiga tugevdatakse ka teadustegevuse ja innovatsiooni alast rahvusvahelist koostööd. Vastastikust huvi pakkuvates valdkondades investeeritakse 30 juhtalgatusesse üle 1 miljardi euro. Näidetena võib tuua koostöö Kanadaga personaalmeditsiini valdkonnas, Ameerika Ühendriikide, Jaapani, Lõuna-Korea, Singapuri ja Austraaliaga maanteetranspordi automatiseerimise küsimustes, Indiaga veeprobleemide lahendamiseks ja Aafrika riikidega toiduga kindlustatuse ja taastuvate energiaallikate valdkonnas.

Tipptasemel teadmiste levitamine

Aastatel 2018–2020 eraldatakse programmi „Horisont 2020“ vahenditest 460 miljardit eurot spetsiaalselt selleks, et toetada neid liikmesriike ja assotsieerunud riike, kes veel täie võimsusega programmis ei osale. Eesmärk on rakendada Euroopas ja ka mujal tippteaduskeskuste kasutamata ressursse. Samuti jätkatakse programmi abil sünergia süvendamist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.

Osalemiseeskirjade edasine lihtsustamine

Veel ühe uuendusena nähakse ette ühekordsete maksete katseprojekt: uus lihtsustatud kord osalejatele rahalise abi andmiseks. Selle tulemusel hakatakse eelkontrollide käigus finantskontrolli asemel rohkem rõhku panema projektide teaduslik-tehnilisele sisule.

Avatud teadus

Programmi tulemusel muutub märkimisväärselt avatud teaduse edendamine: enam ei oodata uurimistulemuste avaldamist teadusväljaannetes, vaid hakatakse teadmisi jagama juba uurimistegevuse varasemates etappides. Avatud teaduse toetamiseks eraldatakse 2 miljardit eurot ning Euroopa avatud teaduse pilve, Euroopa andmetaristu ja kõrgjõudlusega andmetöötluse edendamiseks 600 miljonit eurot.

Taust

„Horisont 2020“ on ELi suurim teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille seitsme aasta (2014–2020) eelarve on 77 miljardit eurot. Programmi abil on juba tulemusi saavutatud, kuigi enamik teadus- ja innovatsioonitegevusest on veel käimas või pole sellega veel algustki tehtud.

„Horisont 2020“ on aidanud teha teadlastel selliseid olulisi avastusi nagu eksoplaneedid, Higgsi boson ja gravitatsioonilained. Vähemalt 19 Nobeli preemia laureaati on enne või pärast auhinna võitmist programmist toetust saanud.http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

2017. aasta oktoobri seisuga on programmist „Horisont 2020“ rahastatud üle 15 000 toetuse, kogusummas 26,65 miljardit eurot. Sellest ligi 3,79 miljardit eurot on läinud VKEdele. Ettevõtjatele, eriti VKEdele, on InnovFini algatuse (ELi rahastamisalgatus novaatoritele) raames antud üle 17 miljoni euro väärtuses riskifinantseerimisvõimalusi. 3143 Euroopa Teadusnõukogu vastutavat teadlast vastuvõtvates organisatsioonides on saanud ligi 4,87 miljardi euro väärtuses ja 10 176 Marie Skłodowska-Curie stipendiaati 2,89 miljardi euro väärtuses grante.

Samaaegselt „Horisont 2020“ 2018.–2020. aasta tööprogrammi vastuvõtmisega võeti vastu ka Euratomi 2018. aasta tööprogramm, millega investeeritakse 32 miljonit eurot radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja lõppladustamise uuringutesse. Samuti koostatakse teadustegevuse tööprogramm, mis käsitleb tuumaelektrijaamade tegevuse ohutut lõpetamist, et vähendada keskkonnamõju ja kulusid.

Lisateave

MEMO: Programmi „Horisont 2020“ tööprogramm aastateks 2018-2020

Teabeleht: Euroopa innovatsiooninõukogu

Teabeleht: Rändeteemalised uuringud

Teabeleht: Ühekordsete maksete katseprojekt

Liikmesriikide teabelehed

programmi „Horisont 2020“ veebisait ja projektikonkursid

Osalejate portaal

 

IP/17/4122

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar