Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията ще инвестира 30 милиарда евро в нови решения на обществените предизвикателства и в революционни иновации

Брюксел, 27 октомври 2017 r.

Днес Европейската комисия обяви как смята да оползотвори 30 милиарда евро по програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите — „Хоризонт 2020“, през периода 2018—2020 г., включително сумата от 2,7 милиарда евро за стартиране на Европейския съвет по иновациите.

С „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите с бюджет от 77 милиарда евро, се подкрепят високите научни постижения в Европа и се допринася за значими пробиви в науката, като откриването на екзопланети и на гравитационните вълни. През следващите 3 години Комисията ще се стреми предоставяното от нея финансиране за научни изследвания да има по-голям резултат, като се съсредоточи върху по-малко на брой, но важни въпроси, като миграцията, сигурността, климата, чистата енергия и цифровата икономика. Програмата „Хоризонт 2020“ ще бъде насочена също така в по-голяма степен към стимулиране на революционните иновации, създаващи пазари.

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, заяви: „Изкуствен интелект, генетика, блокчейн технологии — науката е в основата на съвременните най-обещаващи революционни иновации. Европа е световен лидер в областта на науката и технологиите и играе съществена роля като двигател на иновациите. Комисията полага съгласувани усилия — включително чрез прохождащия в момента Европейски съвет по иновациите — за да предостави на многобройните европейски новатори трамплин, с който да се превърнат във водещи световни предприятия“.

Подкрепа за революционните иновации, създаващи пазари

От началото на своя мандат Комисията „Юнкер“ работи усилено, за да предостави на многобройните новаторски ориентирани предприемачи в Европа всички възможности, за да просперират. Сега тя стартира първата фаза на Европейския съвет по иновациите и между 2018 и 2020 г. ще мобилизира 2,7 милиарда евро по програмата „Хоризонт 2020“ за подкрепа на високорискови, но многообещаващи иновации с цел създаване на пазарите на бъдещето. Освен това програмата „Хоризонт 2020“ ще използва по-пълноценно своите награди „Наемате ли се с това предизвикателство?“ с цел намиране на революционни технологични решения на неотложни проблеми, с които се сблъскват гражданите.

Съсредоточаване върху политическите приоритети

Работната програма за 2018—2020 г. ще насочи усилията върху по-малко на брой въпроси, за които са заделени повече бюджетни средства и които са пряко свързани с политическите приоритети на Комисията:

  • Нисковъглеродно и устойчиво на измененията на климата бъдеще: 3,3 милиарда евро
  • Кръгова икономика: 1 милиард евро
  • Цифровизиране и трансформиране на европейската промишленост и услуги: 1,7 милиарда евро
  • Съюз на сигурност: 1 милиард евро
  • Миграция: 200 милиона евро

За проекти в сферата на чистата енергия ще бъдат заделени 2,2 милиарда евро в четири взаимосвързани области: възобновяеми енергийни източници, енергийно ефективни сгради, електромобилност и решения за съхранение на енергия, включително 200 милиона евро за подкрепа на развитието и производството в Европа на следващото поколение електрически батерии.

Насърчаване на научните изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение

Същевременно „Хоризонт 2020“ ще продължи да финансира изследванията, провеждани от научен интерес (т.е. научни изследвания, които нямат непосредствено практическо приложение). Годишната работна програма на Европейския научноизследователски съвет за 2018 г., приета през август, ще позволи подпомагането на изследователи с изключителни достижения със сума в общ размер на почти 1,86 милиарда евро. За действията по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, които финансират стипендии за изследователи на всички етапи от тяхното професионално развитие, се предоставят общо 2,9 милиарда евро за период от три години.

Засилване на международното сътрудничество

С новата работна програма се засилва също така международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите. В нейните рамки ще бъдат инвестирани над 1 милиард евро в полза на 30 водещи инициативи в области от взаимна полза. Примерите включват съвместна работа с Канада в областта на персонализираната медицина, със САЩ, Япония, Южна Корея, Сингапур и Австралия в областта на автоматизацията на автомобилния транспорт, с Индия по предизвикателствата във връзка с водата и с африканските държави в областта на продоволствената сигурност и възобновяемите енергийни източници.

Разпространяване на върховите научни постижения

Между 2018 и 2020 г. по „Хоризонт 2020“ ще бъдат отпуснати 460 милиона евро специално за подпомагане на държавите членки и на асоциираните държави, които все още не участват в програмата с пълния си потенциал. Целта е да се оползотворят неизползваните ниши на високи постижения в Европа и извън нея. Освен това програмата продължава да насърчава по-тесни полезни взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове.

Допълнително опростяване на правилата за участие

Друга новост е въвеждането на пилотен проект за финансиране с еднократни суми, което представлява нов и по-лесен подход за предоставяне на финансова подкрепа на участниците. С него фокусът на предварителните проверки ще бъде изместен от финансовия контрол към научно-техническото съдържание на проектите.

Отворена наука

Програмата отбелязва съществена промяна в насърчаването на отворената наука чрез преминаване от публикуването на резултатите от научните изследвания в научни публикации към споделяне на знанията на по-ранен етап от научноизследователския процес. Отворената наука ще бъде подкрепена с 2 милиарда евро, като 660 милиона евро ще бъда предназначени за Европейския облак за отворена наука, за Европейската инфраструктура за данни и за високопроизводителни изчислителни технологии.

 

Контекст

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност 77 милиарда евро (2014—2020 г.). Въпреки че по-голямата част от дейностите, свързани с научни изследвания и иновации, са все още в ход или предстои да започнат, програмата вече постига резултати.

Научни изследователи в рамките на „Хоризонт 2020“ допринесоха за важни открития като екзопланети, частицата Хигс бозон и гравитационните вълни, а най-малко 19 носители на Нобеловата награда получиха финансиране от ЕС за научни изследвания преди или след присъждането на наградата.

Към октомври 2017 г. по програма „Хоризонт 2020“ са финансирани повече от 15 000 споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 26,56 милиарда евро, от които почти 3,79 милиарда евро са за МСП. Програмата е предоставила също така на предприятията, по-специално на МСП, достъп до рисково финансиране на стойност над 17 милиона евро по InnovFin — схемата на ЕС за финансиране на новатори. Освен това 3 143 главни изследователи от Европейския научноизследователски съвет, работещи в приемни организации, и 10 176 стипендианти по действията „Мария Склодовска-Кюри“ получиха стипендии в размер съответно на почти 4,87 милиарда и 2,89 милиарда евро.

Едновременно с приемането на работната програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2018—2020 г. бе приета и тази на Евратом за 2018 г., в чиито рамки ще бъдат инвестирани 32 милиона евро в научни изследвания в областта на управлението и погребването на радиоактивни отпадъци. Ще бъде разработена също така пътна карта за научните изследвания в областта на безопасното извеждане от експлоатация на ядрени електроцентрали с цел намаляване на въздействието върху околната среда и на разходите.

 

За повече информация

Информационен документ: Работна програма за периода 2018—2020 г. на програма „Хоризонт 2020“

Информационен документ: Европейски съвет по иновациите

Информационен документ: Изследвания в областта на миграцията

Информационен документ: Пилотен проект за финансиране с еднократни суми

Информационни документи по държави

Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“ и покани за представяне на предложения

Портал за участници

 

IP/17/4122

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar