Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja wzywa do przyspieszenia realizacji celów ram partnerstwa w dziedzinie migracji i dalszych działań na szlaku środkowośródziemnomorskim

Bruksela, 2 marca 2017 r.

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu Komisja Europejska i wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca przedstawiają po raz trzeci sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa w dziedzinie migracji oraz omawiają pierwsze kroki podjęte w celu wdrożenia działań na szlaku środkowośródziemnomorskim.

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w przyszłym tygodniu Komisja Europejska i wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca przedstawiają po raz trzeci sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa w zakresie współpracy z poszczególnymi krajami pochodzenia lub tranzytu oraz omawiają pierwsze kroki podjęte w celu wdrożenia działań na szlaku środkowośródziemnomorskim, zgodnie z deklaracją maltańską z 3 lutego i wspólnym komunikatem z 25 stycznia. W odniesieniu do pięciu priorytetowych krajów afrykańskich: Etiopii, Nigru, Nigerii, Mali i Senegalu poczyniono już wymierne postępy, należy jednak wzmocnić wysiłki w celu osiągnięcia oczekiwanych efektów. Na szlaku środkowośródziemnomorskim prowadzone są działania mające na celu lepsze zarządzanie migracją, ratowanie życia, nasilenie walki z przemytnikami ludzi i handlarzami ludźmi, a także zapewnienie ochrony migrantom będącym w potrzebie i wzmożenie przesiedleń i wspomaganych dobrowolnych powrotów. Odbywają się one przy pełnym poszanowaniu obowiązku humanitarnego UE i praw człowieka.

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini powiedziała: Partnerstwo jest kluczowym słowem we wszystkich politykach Unii Europejskiej: wraz z naszymi partnerami rozwiązujemy główne wyzwania naszych czasów. Przy pomocy ram partnerstwa oraz działań przewidzianych w deklaracji maltańskiej stworzyliśmy prawdziwie kompleksową politykę migracyjną. Jest ona oparta na partnerstwie, a do jej realizacji niezbędne będą pewne inwestycje oraz zasoby, które przeznaczymy na dalsze współdziałanie w celu ratowania życia, rozbijania siatek przestępczych, zapewnienia ludziom lepszych szans, wspólnego zarządzania przepływami migracyjnymi w sposób trwały, humanitarny i z poszanowaniem ludzkiej godności.

Przyspieszenie realizacji celów ram partnerstwa w praktyce

Od chwili uruchomienia ram partnerstwa w czerwcu 2016 r. osiągnięto szereg znaczących rezultatów. Działania mające na celu zwalczanie przemytu migrantów i handlu ludźmi oraz niesienie pomocy migrantom nabierają kształtu. Na przykład w Nigrze liczba migrantów otrzymujących pomoc w ośrodkach prowadzonych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) podwoiła się w 2016 r. do ponad 15 tys. Prawie 5 tys. osób uzyskało pomoc w dobrowolnym powrocie do swoich społeczności pochodzenia, a w ramach Funduszu Powierniczego UE dla Afryki realizowanych jest dziewięć projektów w celu wsparcia ogólnego rozwoju Nigru. Trwają negocjacje w sprawie umowy o readmisji z Nigerią, a ich celem jest zawarcie tej umowy do czerwca 2017 r. Przyjęto też dodatkowe projekty dla Senegalu i Mali, a ich celem jest wspieranie reintegracji i tworzenie możliwości zatrudnienia. Przygotowywane są dalsze programy na rzecz wspierania uchodźców i społeczności przyjmujących w Etiopii. Do wszystkich pięciu priorytetowych państw zostali oddelegowani europejscy oficerowie łącznikowi ds. migracji.

W grudniu 2016 r. w ramach Funduszu Powierniczego UE dla Afryki uzgodniono w sumie 42 nowe programy o wartości 587 mln euro, co daje łączną liczbę 106 przyjętych projektów o wartości ponad 1,5 mld euro. Fundusz Powierniczy UE działa w 26 krajach i dysponuje obecnie kwotą ponad 2,5 mld euro, która obejmuje 152 mln euro zadeklarowane jak dotąd przez państwa członkowskie UE i innych darczyńców.

Działania podjęte na szlaku środkowośródziemnomorskim

Uzupełnieniem prac wynikających z ram partnerstwa jest położenie coraz większego nacisku na podejmowanie działań na szlaku środkowośródziemnomorskim. Proponowane działania są realizowane na podstawie planu wdrażania opracowanego przez maltańską prezydencję Rady Europejskiej w ścisłej koordynacji z Komisją, wysoką przedstawiciel i państwami członkowskimi.

Priorytetem jest zarządzanie przepływami migracyjnymi na szlaku środkowośródziemnomorskim, w związku z czym w 2017 r. na projekty dotyczące migracji, w szczególności na projekty w Libii, uruchomiono kwotę 200 mln euro. Ich celem jest ograniczenie liczby przepraw przez morze i dalsze ratowanie życia na morzu, nasilenie walki z przemytnikami ludzi i handlarzami ludźmi, ochrona migrantów, intensyfikacja przesiedleń i wspomaganych powrotów dobrowolnych oraz zarządzanie przepływami migrantów przez południową granicę Libii. Wzmożono koordynację z partnerami międzynarodowymi, takimi jak UNHCR i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Przykładowo IOM otrzymała w ramach Funduszu Powierniczego UE dla Afryki zlecenie przeprowadzenia humanitarnej repatriacji i reintegracji migrantów w Libii w przewidzianej wstępnie liczbie 5 tys. osób. W 2017 r. pomocy w celu ułatwienia powrotu udzielono jak dotąd 560 migrantom unieruchomionym.

Podstawowe znaczenie ma dalsza pogłębiona współpraca z Egiptem, Tunezją i Algierią, realizowana między innymi poprzez inicjatywy regionalne, takie jak sieć Seahorse w basenie Morza Śródziemnego. Zasadniczą role odgrywają przy tym operacje i misje w ramach WPBiO, zwłaszcza operacja EUNAVFOR MED SOPHIA oraz EUBAM Libya. W ramach operacji „Sophia” zakończono pierwszy etap szkoleń dla 93 funkcjonariuszy libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki oraz rozpoczęto etap drugi. Komisja uzupełnia powyższe operacje rozszerzeniem specjalistycznych szkoleń dla libijskiej straży przybrzeżnej i marynarki prowadzonych w ramach operacji „Seahorse” o 15 nowych modułów szkoleń planowanych do lipca 2017 r.

Dalsze działania

UE będzie nadal współpracować z państwami trzecimi w oparciu o ramy partnerstwa przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych polityk i instrumentów stojących do jej dyspozycji, takich jak polityka w zakresie powrotów, legalna migracja i narzędzia operacyjne, m.in. przez pełniejsze wykorzystanie agencji UE, europejskich oficerów łącznikowych ds. migracji i instrumentów finansowych. W najbliższych miesiącach będą podejmowane dalsze wysiłki, aby wzajemnie spotęgować efekty, jakie przyniosą ramy partnerstwa i nowe inicjatywy podjęte w związku z deklaracją maltańską, szczególnie w pasie Sahelu i po południowej stronie granicy Libii, oraz ułatwić szybki wspomagany powrót migrantów, którzy nie mogą wydostać się z Libii. Podsumowanie sytuacji nastąpi w czerwcowym sprawozdaniu dotyczącym ram partnerstwa, w rok od rozpoczęcia ich realizacji.

Kontekst

Od momentu wprowadzenia w życie ram partnerstwa w czerwcu 2016 r. instytucje UE i państwa członkowskie prowadzą w ścisłej współpracy z krajami partnerskimi nieprzerwanie działania mające na celu bardziej skuteczne zarządzanie migracją we wszystkich jej formach. Jednocześnie kontynuowane są prace uzupełniające przy pomocy inicjatyw regionalnych, takich jak proces chartumski i proces rabacki, a także przez realizację deklaracji z Valletty i wspólnego planu działania z Valletty. Posiedzenie urzędników wysokiego szczebla w Valletcie w dniu 8 lutego stanowiło okazję do oceny dotychczasowych osiągnięć. W ramach Europejskiego programu w dziedzinie migracji UE wprowadziła kompleksowe podejście, aby lepiej zarządzać migracją i eliminować jej podstawowe przyczyny, łącząc wymiar wewnętrzny z pracami prowadzonymi w tym względzie z państwami trzecimi. W związku z tym dzisiejsze sprawozdanie jest również ściśle związane z uaktualnionym planem działania na rzecz bardziej skutecznej polityki powrotowej i zaleceniem dotyczącym wdrażania dyrektywy powrotowej, które dziś zostały również przyjęte.

Dodatkowe informacje:

Trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji ram partnerstwa z państwami trzecimi w zakresie Europejskiego programu w dziedzinie migracji

Załącznik

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: Ramy partnerstwa w dziedzinie migracji

Zestawienie informacji: Mali

Senegal

Etiopia

Niger

Nigeria

Stosunki UE-Libia

Zestawienie informacji: Fundusz Powierniczy UE dla Afryki

IP/17/402

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar