Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Genomförande av agendan för bättre lagstiftning

Strasbourg den 24 oktober 2017

EU-kommissionen anger idag hur agendan för bättre lagstiftning kan genomföras fullt ut.

Dagens översyn innehåller en analys av de reformer som införts för att se till att kommissionens lagstiftningsarbete är inriktat på prioriteringarna, evidensbaserat, öppet och effektivt, samt anger vilka åtgärder som ska vidtas härnäst. Bättre lagstiftning är grunden till kommissionens arbete för att genomföra ordförande Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar, genom att säkerställa att kommissionen endast agerar där EU tillför ett mervärde och på ett sätt som är så lite betungande som möjligt.

– Dagens värld är präglad av komplicerade politiska utmaningar, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. Vi måste mer än någonsin vara säkra på att vår politik är baserad på fakta och kunskap, och att den utvecklas i största möjliga öppenhet och beslutas med ett tydligt ansvarstagande. EU-kommissionens agenda för bättre lagstiftning handlar om att ge oss och våra parter verktyg för att göra detta.

Kommissionen konstaterar i sin översyn av agendan för bättre lagstiftning att de nya verktyg som införts utgör en god grund för att snabbt kunna fatta bra beslut. Mer omfattande kontakter med allmänheten, systematiska utvärderingar, konsekvensbedömningar av hög kvalitet och ett förstärkt Refit-program har möjliggjort bättre bedömningar av nya förslag och befintlig lagstiftning. Detta tillvägagångssätt tvingar beslutsfattare och berörda parter att argumentera på grundval av bevis och förväntade konsekvenser. Det kompletteras med en ny metod för kontroll av genomförandet i syfte att säkerställa en snabb och effektiv efterlevnad av antagna lagar.

  • Kommissionen slutförde under 2017 en större uppdatering av de interna riktlinjerna och metoderna för bättre lagstiftning. Dessa nya metoder trädde i kraft i juli 2017 och vägleder kommissionens personal genom hela arbetsförfarandet.
  • Kommissionen gör betydande investeringar i en rad nya verktyg för att bättre kommunicera med medborgarna och de berörda parterna samt informera dem om dess pågående arbete. I slutet av det här året kommer webbplatsen ”Bidra till lagstiftningsarbetet” att fungera fullt ut så att de berörda parterna kan delta i alla skeden av kommissionens arbete och öka öppenheten. Sedan (delar av) webbplatsen lanserades i juli 2016 har totalt 643 initiativ lagts ut för samråd, i olika skeden av beslutsprocessen. Trafiken till webbplatsen har redan nått nästan 50 000 användare per månad.
  • Nämnden för lagstiftningskontroll har nu uppnått full kapacitet med tre ledamöter med bakgrund utanför EU:s institutioner. Nämnden är ett oberoende organ vid kommissionen som granskar och avger yttranden och rekommendationer om alla kommissionens utkast till konsekvensbedömningar samt större utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten hos gällande lagstiftning.
  • Kommissionen har åtagit sig att följa ”utvärdera först” -principen, innan man ser över eller inför lagstiftning. Under 2016 utfördes utvärderingar för knappt 50 % av konsekvensbedömningarna, och 2017 ökade andelen till nästan 70 %.
  • Genom sitt program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) strävar kommissionen till att förenkla EU-lagstiftningen, få bort onödig byråkrati och anpassa den befintliga lagstiftningen utan att ge avkall på de politiska målen. Refit-plattformen för experter och nationella företrädare har hittills avgett 58 yttranden om möjliga förenklingar, som kommissionen följer upp i sina årliga arbetsprogram. Kommissionen genomför också ett omfattande program för lagstiftningens ändamålsenlighet, och har tagit 137 initiativ till förenklingar sedan 2015.

Minska onödiga kostnader utan att göra avkall på de politiska målen

Det kostar att nå de politiska målen, men kostnaderna bör givetvis begränsas till ett minimum. Kommissionen föreslår löpande avskaffandet av onödiga regleringskostnader på grundval av utvärderingar från fall till fall i samråd med dem som bär dessa bördor och som drar fördel av EU:s lagstiftning.

I linje med åtagandet i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning har kommissionen bedömt alternativa metoder för att minska bördan, bland annat fastställandet av mål för minskad börda i specifika sektorer. På grundval av sin bedömning kommer kommissionen mer konsekvent att inkludera uppgifter om kostnader och fördelar med förenklingar i sina utvärderingar och konsekvensbedömningar, intensifiera sitt arbete med att kvantifiera sådana effekter och, när så är möjligt, lägga fram ett mål om minskad börda för varje förslag om att revidera lagstiftning.

Integrera bättre lagstiftning i kommissionens DNA

Agendan för bättre lagstiftning som antogs 2015 är ett omfattande reformpaket som omfattar hela den politiska arbetscykeln och syftar till att förbättra öppenheten och insynen i EU:s beslutsförfaranden, förbättra kvaliteten på ny lagstiftning genom bättre konsekvensbedömningar av lagstiftningsförslag och ändringar samt främja en kontinuerlig och konsekvent översyn av befintlig EU-lagstiftning, så att den kan uppnå sina mål på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet.

Mycket har uppnåtts, och kommissionen kommer att fortsätta att förbättra sitt arbete för bättre lagstiftning och integrera detta arbete i kommissionens DNA. Detta kommer att inkludera en övergripande bedömning om genomförandet av agendan för bättre lagstiftning innan den sittande kommissionens mandat löper ut.

Bakgrund

Ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer, på grundval av vilka parlamentet valde kommissionen, innehåller ett tydligt åtagande för bättre lagstiftning. Utöver de interna reformerna har kommissionen föreslagit och förhandlat fram ett nytt interinstitutionellt avtal med Europaparlamentet och rådet om att uppdatera och förstärka den gemensamma förståelsen när det gäller bättre lagstiftning.

Mer information

Genomförande av agendan för bättre lagstiftning: Bättre lösningar för bättre resultat

Kommissionens arbetsdokument om EU:s ansträngningar för att förenkla och minska regelbördan

Resultattavlan för Refit och sammanfattning av resultattavlan för Refit

Flash Eurobarometer om företagens uppfattning om reglering och undersökning riktad mot ledamöter av Refit-plattformen 

Faktablad om bättre lagstiftning (av den 13 september 2017)

Program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit)

Refit-plattformen

Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning

Webbplatsen Bidra till lagstiftningsarbetet

Portalen "Hjälp oss att förenkla processerna!"

Pressmeddelande om agendan för bättre lagstiftning

Memo om agendan för bättre lagstiftning

IP/17/4004

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar