Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dokončanje agende za boljše pravno urejanje

Strasbourg, 24. oktobra 2017

Evropska komisija danes predstavlja načine za dokončanje agende za boljše pravno urejanje.

V danes objavljenem pregledu analizira reforme, ki se izvajajo za zagotavljanje na prednostnih nalogah temelječega, z dokazi podprtega, preglednega in učinkovitega oblikovanja politik, ter podrobno opisuje načrtovane nadaljnje korake. Boljše pravno urejanje je tista osnova vseh prizadevanj Komisije za uresničitev desetih političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja, ki zagotavlja, da Komisija ukrepa le, če EU prinaša dodano vrednost, in sicer na kar najmanj obremenjujoč način.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Današnji svet se sooča s kompleksnimi izzivi. Bolj kot kadar koli prej moramo biti prepričani, da naše politike temeljijo na dejstvih in dokazih, ter zagotoviti največjo možno preglednost in odločanje s polno odgovornostjo. Agenda Evropske komisije za boljše pravno urejanje tako nam kot našim deležnikom ponuja orodja, da to uresničimo.“

Komisija v pregledu agende za boljše pravno urejanje ugotavlja, da vzpostavljena nova orodja zagotavljajo trden temelj za pravočasne in smiselne odločitve glede politik. Obsežnejše sodelovanje z javnostjo, sistematično vrednotenje, visokokakovostne ocene učinka in okrepljen pristop „REFIT“ omogočajo boljšo presojo novih predlogov in obstoječe zakonodaje. V skladu s tem novim pristopom morajo tako oblikovalci politik kot deležniki predstaviti argumente na podlagi dokazov in pričakovanih učinkov. Dopolnjuje ga novi pristop k izvrševanju, ki naj bi zagotovil hitro in učinkovito skladnost s sprejetimi zakoni.

  • Komisija je leta 2017 končala obsežno posodobitev notranjih smernic in orodij za boljše pravno urejanje. Ta nova orodja, ki se uporabljajo od julija 2017, so vodilo za uslužbence Komisije skozi celoten cikel politike.
  • Komisija veliko vlaga v vrsto novih orodij za boljše sodelovanje z državljani in deležniki ter njihovo obveščanje o svojem tekočem delu. Do konca tega leta bo dokončano spletno mesto „sodelovanje pri pripravi zakonodaje“, ki deležnikom omogoča, da lahko sodelujejo v vseh fazah dela Komisije, in tako prispeva k večji preglednosti. Od (delne) vzpostavitve tega spletnega mesta v začetku julija 2016 je bilo na njem za posvetovanje objavljenih skupaj 643 pobud v različnih fazah procesa oblikovanja politik. Obisk spletnega mesta je že dosegel skoraj 50 000 uporabnikov na mesec.
  • Odbor za regulativni nadzor zdaj deluje s polno zmogljivostjo; trije njegovi člani ne prihajajo iz institucij EU. Odbor je neodvisen organ Komisije, ki preuči vse Komisijine osnutke ocen učinka, pa tudi najpomembnejša vrednotenja in preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje, ter nato o njih izda mnenja in priporočila.
  • Komisija je pred revizijo ali uvedbo zakonodaje zavezana načelu „najprej ovrednoti“. V letu 2016 so bila opravljena vrednotenja za nekaj manj kot 50 % ocen učinka, leta 2017 pa je ta številka narasla na skoraj 70 %.
  • Komisija si s programom ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) prizadeva za enostavnost predpisov EU, odpravo nepotrebnih bremen in prilagajanje obstoječe zakonodaje, ne da bi to škodovalo ciljem politike. Platforma strokovnjakov in nacionalnih predstavnikov REFIT je doslej izdala 58 mnenj o možnih poenostavitvah, ki jih Komisija upošteva v svojih letnih programih dela. Komisija izvaja tudi obsežen program ustreznosti in uspešnosti predpisov in je od leta 2015 predlagala 137 pobud za poenostavitev.

Zmanjšanje nepotrebnih stroškov brez škode za cilje politike

Uresničitev katerega koli cilja politike vedno vključuje določene stroške, vendar bi ti seveda morali biti čim manjši. Komisija na podlagi posamičnih vrednotenj redno predlaga odpravo nepotrebnih regulativnih stroškov, pri čemer se posvetuje s tistimi, ki nosijo breme in imajo koristi od zakonodaje EU.

V skladu z zavezo iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje je Komisija ocenila alternativne pristope za zmanjšanje bremena, vključno z določitvijo ciljev za zmanjšanje bremena v posameznih sektorjih. Komisija bo na podlagi svojih analiz v vrednotenja in ocene učinka bolj dosledno vključevala informacije o stroških in koristih poenostavitev, okrepila bo prizadevanja za količinsko opredelitev navedenih učinkov in za vsak predlog za spremembo zakonodaje navedla cilj za zmanjšanje bremena, kadar koli bo to mogoče.

Vključitev boljšega pravnega urejanja zakonodaje v vse delovne postopke Komisije

Agenda za boljše pravno urejanje, sprejeta leta 2015, je celovit sveženj reform, ki zajema celotni cikel oblikovanja politik in je namenjen povečanju odprtosti in preglednosti v postopku odločanja EU, izboljšanju kakovosti novih zakonov prek boljših ocen učinka osnutkov zakonodajnih aktov in njihovih sprememb ter spodbujanju stalnega in doslednega pregledovanja obstoječe zakonodaje EU, da se njeni cilji dosežejo na najučinkovitejši in najuspešnejši način.

Veliko je že storjenega, Komisija pa bo še naprej izboljševala svojo politiko za boljše pravno urejanje ter jo vključila v vse svoje delovne postopke. Med drugim bo pred koncem tekočega mandata pripravila splošno oceno izvajanja agende za boljše pravno urejanje.

Ozadje

Predsednik Jean-Claude Juncker je v svojih političnih usmeritvah, na podlagi katerih je Evropski parlament izvolil Komisijo, napovedal jasno zavezanost k boljšemu pravnemu urejanju. Poleg notranjih reform je Komisija predstavila in uspešno izpogajala tudi novi medinstitucionalni sporazum z Evropskim parlamentom in Svetom. Ta posodobitev zagotavlja enotno razumevanje boljšega pravnega urejanja.

Več informacij

Dokončanje agende za boljše pravno urejanje: boljše rešitve za boljše rezultate

Delovni dokument služb Komisije o prizadevanjih Unije za poenostavitev in zmanjšanje regulativnih bremen

Pregled stanja programa REFIT in Povzetek pregleda stanja programa REFIT

Raziskava Flash Eurobarometer o poslovnih zaznavah pravnega urejanja in ciljno usmerjena anketa članov platforme REFIT 

Boljše pravno urejanje – informativni pregled (13. september 2017)

Program REFIT

Platforma REFIT

Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje

Spletno mesto „Sodelovanje pri pripravi zakonodaje“

Portal „Zmanjšajte breme“

Sporočilo za medije o agendi za boljše pravno urejanje

Memo o boljšem pravnem urejanju

IP/17/4004

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar