Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Zavŕšenie programu lepšej právnej regulácie

Strasburg 24. október 2017

Európska komisia dnes predkladá, ako môžeme zavŕšiť program lepšej právnej regulácie.

V preskúmaní, ktoré dnes uverejnila, analyzuje zavedené reformy, ktoré majú zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politík zohľadňovali priority, vychádzalo z dôkazov, postupovalo transparentne a účinne. Zároveň sa v ňom podrobne uvádzajú kroky, ktoré budú nasledovať. Lepšia právna regulácia je oporou úsilia Komisie o dosiahnutie 10 politických priorít predsedu Junckera. Zaisťuje, že Komisia koná len tam, kde EÚ prináša pridanú hodnotu, a robí to čo najmenej zaťažujúcim spôsobom.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Dnešný svet je poznamenaný zložitými politickými problémami. Viac ako kedykoľvek predtým musíme zaistiť, aby sa naše politiky zakladali na faktoch a dôkazoch, vznikali maximálne transparentne a rozhodovalo sa o nich s plnou zodpovednosťou. Práve program lepšej právnej regulácie Európskej komisie dáva na to nám aj zainteresovaným stranám potrebné nástroje.“

Z preskúmania programu lepšej právnej regulácie, ktoré Komisia vykonala, vyplýva, že novo zavedené nástroje poskytujú pevný základ pre včasné a správne politické rozhodnutia. Vďaka širšiemu zapojeniu verejnosti, systematickému hodnoteniu, veľmi kvalitným posúdeniam vplyvu a posilnenému prístupu REFIT je možné lepšie postupovať pri hodnotení nových návrhov a existujúcich právnych predpisov. Tento prístup núti tvorcov politík aj zainteresované strany dôvodiť na základe dôkazov a očakávaného vplyvu. Dopĺňa ho aj nový prístup k presadzovaniu práva, ktorý má zabezpečiť rýchle a efektívne zosúladenie s prijatými právnymi predpismi.

  • V roku 2017 Komisia dokončila rozsiahlu aktualizáciu interných usmernení a nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu. Tieto nové nástroje, v platnosti od júla 2017, slúžia na usmernenie pracovníkov Komisie v celom cykle tvorby politiky.
  • Komisia výrazne investuje do niekoľkých nových nástrojov, ktoré majú zlepšiť spoluprácu s občanmi a so zainteresovanými stranami a priebežne ich informovať o činnosti Komisie. Do konca tohto roka bude plne funkčná webová stránka nazvaná „Podieľajte sa na tvorbe právnych predpisov“, ktorá zainteresovaným stranám umožní zapájať sa do činnosti Komisie vo všetkých fázach legislatívneho cyklu. Postup tak bude transparentnejší. Od čiastočného spustenia tejto webovej stránky v júli 2016 sa na nej predložilo na konzultáciu 643 iniciatív v rôznych fázach procesu tvorby politiky. Stránku navštívilo takmer 50 000 používateľov mesačne.
  • Plne funkčný je v súčasnosti aj výbor pre kontrolu regulácie, v ktorom pôsobia traja členovia z prostredia mimo inštitúcií EÚ. Tento výbor je nezávislým orgánom Komisie, ktorý skúma všetky návrhy posúdení vplyvu, hlavné hodnotenia a kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov, ktoré vypracováva Komisia, a vydáva k nim stanoviská a odporúčania.
  • Komisia sa zaviazala, že skôr, ako pristúpi k revízii právnych predpisov alebo predloží nové, uplatní zásadu „najprv hodnotenie“. V roku 2016 sa vyhodnotilo necelých 50 % posúdení vplyvu a v roku 2017 tento počet stúpol takmer na 70 %.
  • Prostredníctvom svojho programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) chce Komisia dosiahnuť, aby bolo právo Únie jednoduché, aby sa odstránila zbytočná záťaž a existujúce právne predpisy sa prispôsobili bez toho, aby to ohrozilo ciele politiky. Platforma REFIT, ktorá združuje expertov a zástupcov členských štátov, dosiaľ vydala 58 stanovísk k možnému zjednodušeniu legislatívy. Komisia na ne nadväzuje ďalšími krokmi vo svojom každoročnom pracovnom programe. Komisia vykonáva aj rozsiahly program regulačnej vhodnosti a od roku 2015 sa podujala na 137 iniciatív na zjednodušenie regulácie.

Zníženie zbytočných nákladov bez ohrozenia cieľov politiky

Dosiahnutie každého cieľa politiky si vyžaduje určité náklady, mali by však byť bezpochyby čo najnižšie. Komisia sústavne navrhuje odstránenie zbytočných regulačných nákladov na základe hodnotení jednotlivých prípadov a po porade s tými, ktorí nesú danú záťaž a pre ktorých je legislatíva EÚ prínosná.

V súlade so záväzkom v rámci Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva Komisia posúdila alternatívne prístupy na znižovanie záťaže, a to aj stanovením konkrétnych cieľov, pokiaľ ide o zníženie záťaže v jednotlivých odvetviach. Komisia bude na základe svojej analýzy konzistentnejšie predkladať informácie o nákladoch na zjednodušenie a jeho prínosoch vo svojich hodnoteniach a posúdeniach vplyvu, zintenzívni svoje úsilie vyčísliť takéto vplyvy a pri každom návrhu na revíziu právnych predpisov podľa možnosti vždy predloží cieľ, ktorý by sa pri znižovaní záťaže mal dosiahnuť.

Lepšia právna regulácia ako súčasť základnej výbavy Komisie

Program lepšej právnej regulácie prijatý v roku 2015 bol komplexným súborom reforiem zahŕňajúcim celý cyklus politík, ktorý mal posilniť otvorenosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu EÚ, zlepšiť kvalitu nových právnych predpisov pomocou lepších posúdení vplyvu navrhovaných právnych predpisov a zmien právnych predpisov a podnietiť sústavné a dôsledné preskúmavanie existujúcich právnych predpisov EÚ, aby napĺňali svoje ciele čo najúčinnejšie a najefektívnejšie.

V tomto smere sa už dosiahli dobré výsledky, no Komisia je odhodlaná naďalej zdokonaľovať svoju politiku lepšej právnej regulácie tak, aby sa stala priam jej základnou výbavou. Súčasťou toho je zámer celkovo posúdiť vykonávanie programu lepšej právnej regulácie ešte pred tým, než sa skončí mandát tejto Komisie.

Súvislosti

Politické usmernenia predsedu Európskej komisie Junckera, na základe ktorých Parlament zvolil túto Komisiu, obsahovali jasný záväzok k lepšej právnej regulácii. Popri interných reformách Komisia predložila a úspešne dojednala novú medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom a Radou, ktorá je prostriedkom na obnovenie a posilnenie spoločného porozumenia v záujme lepšej právnej regulácie.

Ďalšie informácie

Dokončenie programu lepšej právnej regulácie: lepšie riešenia v záujme lepších výsledkov

Pracovný dokument útvarov Komisie Úsilie Únie o zjednodušenie a zníženie regulačnej záťaže

Hodnotiaca tabuľka programu REFIT a Zhrnutie hodnotiacej tabuľky programu REFIT

Bleskový prieskum Eurobarometer o vnímaní regulácie podnikmi a Cielený prieskum týkajúci sa členov platformy REFIT 

Lepšia právna regulácia – prehľad (13. septembra 2017)

Program REFIT

Platforma programu REFIT

Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva

Webová lokalita: Podieľajte sa na tvorbe právnych predpisov

Portál nástroja Obmedzme záťaž

Tlačová správa týkajúca sa programu lepšej právnej regulácie

Informačný prehľad týkajúci sa programu lepšej právnej regulácie

IP/17/4004

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar